"edistysaskel" - Englanninkielinen käännös

FI

"edistysaskel" englanniksi

FI

edistysaskel {substantiivi}

volume_up
Aloite on merkittävä edistysaskel näiden esteiden poistamiseksi.
This initiative represents a significant advance in terms of eliminating these obstacles.
Samoin hyväksyn YK:n päätöslauselman, koska se on merkittävä edistysaskel.
I likewise endorse the UN resolution, because it is a significant advance.
Kaiken kaikkiaan tämä on huomattava edistysaskel kuluttajansuojan kannalta.
Overall, this is a major advance in consumer protection.
Lissabonin sopimus on todellinen edistysaskel kehitysyhteistyöpolitiikan osalta.
The Lisbon Treaty is a real step forward for development policy.
Näiden menetelmien kehittäminen viime vuosina on ollut suuri edistysaskel.
The development of these over the last few years has been a major step forward.
Tämä on mielestäni edistysaskel kehityksen ja hyvinvoinnin suhteen.
In my opinion this is a step forward for development and prosperity.
edistysaskel (myös: parannus, kehitys, kohennus)
Tämä on todellinen edistysaskel komission ehdotukseen verrattuna.
This is truly an improvement on the Commission's proposal.
This situation is perceived as an improvement on a public sector monopoly.
Koordinoinnin parantaminen vesipolitiikan puitedirektiivin avulla on tärkeä edistysaskel.
The improvement of coordination through the water framework directive is an important step forward.

Esimerkkejä "edistysaskel"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn tärkeä edistysaskel, että työvoimaministerit kokoontuvat G20-ryhmän puitteissa.
It is a major step forward that labour ministers are meeting in the G20 context.
FinnishTämä on meidän ongelmakohtamme, ja sen ratkaiseminen olisi suunnaton edistysaskel.
This is our sticking point, and remedying it would represent tremendous progress.
FinnishPerustuslain hyväksyminen on merkittävä edistysaskel Irakin jälleenrakentamisessa.
Constitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
FinnishKauppa- ja investointisopimuksen allekirjoittaminen olisi tärkeä edistysaskel.
The signing of a trade and investment agreement would be a major step forward.
FinnishSiksi tämä mietintö on edistysaskel taistelussa tätä vakavaa sairautta vastaan.
Therefore, this report is a step forward in the fight against this serious disease.
FinnishTämä on merkittävä edistysaskel.
The social protocol has been incorporated, and that is a considerable step forward.
FinnishTämä on mielestäni suuri edistysaskel kohti Euroopan laajuisia sisämarkkinoita.
I believe that this will be a major step towards a European internal market.
FinnishOlen näin ollen sitä mieltä, että asian eteen tehty työ on rakentava edistysaskel.
I therefore think that work done in this respect is a positive step forwards.
FinnishArvoisa puhemies, direktiivi, josta pian äänestämme, on huomattava edistysaskel.
Mr President, the directive we are about to vote on represents a major step forwards.
FinnishTämä Pronkin mietintö on edistysaskel tähän suuntaan, ja hieno edistysaskel se onkin.
This report by Mr Pronk goes some way towards doing that and doing it very well.
FinnishAmsterdamin sopimus on edistysaskel tiellä kohti yhtäläisiä mahdollisuuksia.
The Amsterdam Treaty represents progress along the road to equal opportunities.
FinnishPysyviä ratkaisuja on nyt kuitenkin löydetty, ja tämä on tarpeellinen edistysaskel.
Permanent solutions have been found: this is a step forward that was needed.
Finnish(FR) Unionin viides laajentuminen on geopoliittisesti valtava edistysaskel.
(FR) This fifth enlargement represents a giant step forward at geopolitical level.
FinnishNäiden menetelmien kehittäminen viime vuosina on ollut suuri edistysaskel.
The development of these over the last few years has been a major step forward.
FinnishMielestäni mietintö, josta tänään äänestämme, on huomattava edistysaskel.
I believe the report on which we are voting today is a significant step forward.
FinnishArvoisa puhemies, tämä on hyvin tärkeä mietintö ja merkittävä edistysaskel.
Mr President, this is a very important report and a significant step forward.
FinnishKuten jo totesin, alalla otettiin merkittävä edistysaskel joitakin vuosia sitten.
As I have already said, an important step in this area was taken a number of years ago.
FinnishTämän osalta kollega Bontempin mietintö on suuri edistysaskel keskustelussa.
In this respect, Mr Bontempi's report is a major step forward in the debate.
FinnishAsetus N:o 1049/2001 oli merkittävä edistysaskel kohti entistä suurempaa avoimuutta.
The present regulation No 1049/2001 was a significant step towards greater openness.
FinnishTämä asetusluonnos on todellinen edistysaskel: jatketaan tähän suuntaan.
This draft regulation is a real step forward: let us continue in this direction.