FI

edistynyt {adjektiivi}

volume_up
Vaikeustasot: Helpoin, helppo, keskitaso, edistynyt, vaativa
Difficulty levels: Beginner, novice, intermediate, advanced, expert
Käsiteltävänä olevan tiedonannon seuranta on jo edistynyt hyvin.
The follow-up to the Communication we are discussing is already well advanced.
Tämä työ on edistynyt kaikilla merkittävillä aloilla, jotka ovat keskuspankkien alaisia.
This work is advanced in all major areas within the competence of the central banks.
Yhdistyneen kuningaskunnan Ordnance Survey on hyvin kehittynyt ja edistynyt.
The Ordnance Survey in the United Kingdom is highly developed and sophisticated.
Otan huomioon, ja on myös yleisesti tunnettu, että joissakin jäsenmaissa kuluttajien oikeuksien huomioonottaminen on edistynyt hitaasti muuhun Eurooppaan nähden.
Having said that, it is well-known that in some Member States, concern for consumer rights has developed at a slower pace than in Europe as a whole.
Komissio on lisäksi järjestänyt 26. helmikuuta paneelikeskustelun, jonka työ on edistynyt hyvin, ja joka on jo suurelta osin vastannut mietinnössäni esittämiini huolenaiheisiin.
On 26 February, the Commission also organized a round table that developed well and broadly answered the concerns set out in my report.

Esimerkkejä "edistynyt"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEuroopan unioni on edistynyt alalla huomattavasti, mutta paljon on vielä tekemättä.
The European Union has made considerable progress, but much remains to be done.
FinnishYhdistyneen kuningaskunnan Ordnance Survey on hyvin kehittynyt ja edistynyt.
The Ordnance Survey in the United Kingdom is highly developed and sophisticated.
FinnishViimeisten 20 vuoden aikana valtio on edistynyt merkittävästi kahdesta syystä.
Over the last 20 years, the country has made significant progress for two reasons.
FinnishVietnam on edistynyt merkittävästi taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien alalla.
Vietnam has made considerable progress in terms of economic and social rights.
FinnishMietinnössänne todetaan perustellusti, että Kroatia on edistynyt hyvin viime vuonna.
Your report rightly states that Croatia made good progress over the past year.
FinnishMaailmanlaajuinen jalkaväkimiinojen vastainen kampanja on edistynyt jo hienosti.
The worldwide campaign against landmines has already made great progress.
FinnishSuuntaviivojen laatiminen on tähän mennessä edistynyt erittäin lupaavasti.
The progress in the development of these guidelines is, so far, very encouraging.
FinnishToinen asia, jossa puheenjohtajavaltio Saksa ei ole edistynyt, on työllisyys.
Another issue on which the Presidency failed to make progress was that of employment.
FinnishKolmanneksi on todettava, että byrokratian vähentäminen ei ole edistynyt tarpeeksi.
Thirdly, on the subject of cutting red tape, not enough has happened in that respect.
FinnishOikeusvaltion periaatteiden noudattaminen oli samoin edistynyt rohkaisevasti.
There have also been encouraging developments towards enshrinement of the rule of law.
FinnishMeidän on myönnettävä, että Euroopan komissio on edistynyt Valko-Venäjän kysymyksessä.
We must acknowledge the progress made by the European Commission regarding Belarus.
FinnishEurooppahan on edistynyt juuri käyttämällä määrällisten tavoitteiden menetelmiä.
And Europe has indeed achieved progress by means of quantified targets.
FinnishOlen iloinen siitä, että Turkki on edistynyt jonkin verran monilla aloilla vuonna 2007.
I welcome the fact that Turkey has achieved some progress in several areas in 2007.
Finnish. - (EN) EU on edistynyt huomattavasti kuluttajien oikeuksien parantamisessa.
in writing. - The EU has made significant progress in improving consumers' rights.
FinnishSurullista on sekin, että Eurooppa-valmistelukunta ei ole tänä ajanjaksona edistynyt.
Sadly also, the Convention has failed to make progress during that period.
FinnishIMO on edistynyt aiheesta laadittavan kansainvälisen yleissopimuksen valmistelussa.
Progress has been made within the IMO towards an international agreement on the subject.
Finnish(NL) Arvoisa puhemies, Kroatia on edistynyt hyvin matkallaan kohti EU:n jäsenyyttä.
(NL) Mr President, Croatia has made good progress on its way to achieving EU membership.
FinnishMiten komissio on edistynyt tällaisten kuluttajansuojajärjestelmien kehittämisessä?
What progress has the Commission made in developing such mechanisms to protect consumers?
FinnishMonterreyn jälkeen Euroopan unioni on myös edistynyt muissa sitoumuksissaan.
Since Monterrey, the European Union has also achieved progress on its other commitments.
FinnishMutta ketä voidaan syyttää siitä, ettei valvontarakenne ole edistynyt?
But whom are we to blame for the lack of progress on supervisory architecture?