"edistyä" - Englanninkielinen käännös

FI

"edistyä" englanniksi

FI

edistyä [edistyn|edistynyt] {verbi}

volume_up
Jatkakaa vuoropuhelua, ja uskon, että voimme edistyä.
Continue with the dialogue and I think that we shall get somewhere.
Venäjän pääministeriksi oli nimitetty Jevgeni Primakov, ja asiassa oli mahdollista edistyä.
Prime Minister Primakov had been nominated by Russia and there was a chance to get somewhere.
We shall not get far if we do not put our own house in order first.
Parasta sosiaalipolitiikkaa on sallia ihmisten sopeutua ja edistyä työllisyyden avulla.
The best social policy is to allow people to integrate and make progress through employment.
Voimme siis työskennellä ja edistyä Kroatian omien ansioiden perusteella.
Thus we can work and progress on the basis of Croatia's own merits.
Nämä valtuudet on tietenkin ehdottoman tärkeää saada, jos me aiomme edistyä tässä asiassa.
That mandate is essential, of course, if we are to make progress on this.
On myös kysytty, miten olemme onnistuneet saavuttamaan nykyiset edistykset ja missä voimme vielä edistyä.
The question was also raised of how have we come to make the progress we have made and what further progress is there to be made.
Kun nämä kaksi asiaa kohtaavat – kun kansalaisia kuunnellaan – yhteiskunnalla on parempi mahdollisuus edistyä.
When those two things come together – when the voices of the people are heard – then societies have a better chance of making real progress.
Niin kauan kuin kompromissia ei ole tehty, seuraajani raportoivat joka vuosi kymmenin vuosien ajan, ettei asiassa voida edistyä.
As long as no compromise has been reached, my successors will be reporting each year for decades to come that progress is not possible.
Jatkakaa vuoropuhelua, ja uskon, että voimme edistyä.
Continue with the dialogue and I think that we shall get somewhere.
Venäjän pääministeriksi oli nimitetty Jevgeni Primakov, ja asiassa oli mahdollista edistyä.
Prime Minister Primakov had been nominated by Russia and there was a chance to get somewhere.
We shall not get far if we do not put our own house in order first.
Se on kuitenkin myös osoittanut halunsa edistyä useilla aloilla.
However, it is also showing the will to improve in many areas.
Olemme samaa mieltä siitä, että yritämme edistyä ja hyödyntää tätä tilannetta olosuhteiden parantamiseksi, ja siitä, että pyrimme parantamaan työllisyyttä selvästi.
We also agree about trying to further and benefit from this situation in order to improve conditions and about aiming for a definite improvement in employment.
Kun rakennerahastojen määräaika tämän edellytyksen täyttymiseksi alkoi lähestyä vuoden 2000 lopussa, Irlanti edistyi äkkiä merkittävästi elinympäristödirektiivin noudattamisessa.
As the linkage deadline for structural funds approached at the end of 2000, Ireland dramatically improved its level of compliance with the habitats directive.
Jos Bosnia aikoo edistyä tässä aikataulussa, useiden edellytysten on täytyttävä.
If Bosnia is to make progress on this timescale, a number of things are required.
Pysykää tiukkana Eurooppa-neuvostossa, jotta voimme edistyä tällä alalla.
Be firm at the European Council so that we might make progress in this area.
Saamme näin mahdollisuuden edistyä neuvotteluissamme kolmansien maiden kanssa.
This gives us an opportunity to make progress in our negotiations with third countries.

Esimerkkejä "edistyä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJos Bosnia aikoo edistyä tässä aikataulussa, useiden edellytysten on täytyttävä.
If Bosnia is to make progress on this timescale, a number of things are required.
FinnishJa jotta voisimme edistyä, meidän on todella panostettava kollektiiviseen järkeen.
And to make real progress, we must really bank on the intelligence of the community.
FinnishMaailmanlaajuisen näkemyksen on vallittava, jos aiomme edistyä tällä tärkeällä alalla.
The global view must prevail if progress is to be made in this important sector.
FinnishNeuvosto on yrittänyt edistyä näiden kahden erottamattoman tavoitteen osalta.
The Council has tried to make headway with these two inseparable objectives.
FinnishVakaa käsitykseni on, että voimme edistyä vain yhteistyöllä ja neuvottelemalla.
It is my profound belief that we can only advance through cooperation and negotiation.
FinnishMeidän on varmistettava, että voimme edistyä vakaasti yhteisen kannan tarkistamisessa.
We must ensure that we are able to progress steadily to amend the common position.
FinnishSaamme näin mahdollisuuden edistyä neuvotteluissamme kolmansien maiden kanssa.
This gives us an opportunity to make progress in our negotiations with third countries.
FinnishMe haluamme edistyä tällä alalla, sillä tilanne on äärimmäisen monimutkainen.
We want to make more progress in this area, because the situation is extremely complex.
FinnishPysykää tiukkana Eurooppa-neuvostossa, jotta voimme edistyä tällä alalla.
Be firm at the European Council so that we might make progress in this area.
FinnishTämä on ensisijaisen tärkeää, jotta rahoituspalveluissa voitaisiin edistyä.
This will be absolutely crucial if financial services are to move forward.
FinnishMeidän on työstettävä tätä komission kanssa, ja toivon, että voimme sen jälkeen edistyä.
We must prepare this with the Commission and I hope that we can then make progress.
FinnishMeidän on kysyttävä itseltämme, miten me voimme edistyä yhdessä muiden valtioiden kanssa.
We have to ask ourselves how we can make progress jointly with other states.
FinnishSeuranta on eittämättä osoittautunut hyväksi menetelmäksi, jonka avulla voimme edistyä.
Monitoring has undoubtedly proven its worth as a method that helps us to make progress.
FinnishEuroopan unioni tarvitsee joustavuutta voidakseen edistyä ja kohdata globalisaation haasteet.
Europe needs flexibility to move forward and meet the challenges of globalisation.
FinnishAlamme mielestäni edistyä tässä asiassa, kuten Itävallan puheenjohtajakausi osoitti.
On this point, I think we are starting to make progress, as the Austrian Presidency showed.
FinnishVoimme edistyä vain analysoimalla uudelleen perinpohjaisesti molempien osapuolten intressejä.
We can only move forward if we embark on a careful analysis of our interests again.
FinnishJos siis haluamme edistyä, meidän on tehtävä tämä asia selväksi kaikille asianosaisille.
So if we want to move forward, we have to make that clear to all the interested parties.
FinnishSaamme jatkuvasti kapuloita rattaisiin silloin, kun meidän pitäisi edistyä keskusteluissamme.
We are constantly knocked off course whenever we try to move on in our discussions.
FinnishHaluatte edistyä tässä asiassa, ja me tarkkailemme, kuinka onnistutte.
You are aiming to make progress here, and we will be watching to see how you match up.
FinnishToivon, että voimme edistyä edes viisumipakon poistamisen alalla.
I hope at least in the field of visa liberalisation we can make a step forward.