FI

edistäminen {substantiivi}

volume_up
Mutta laadun arvioinnin ja korkeakoulujen välisen yhteistyön edistäminen voi toimia ainoastaan luottamuksen pohjalta.
The encouragement of quality assurance and cooperation between centres of higher education, however, can only function on trust.
Biopolttoaineiden tuotantoa olisi rohkaistava erityisesti, sillä tuotannon edistäminen olisi helpoin ja nopein tapa rajoittaa tuontia.
Particular encouragement should be given to the production of biofuels, an increase in which would be the simplest and quickest way to limit imports.
BSE-skandaali osoittaa meille, että maatalousteollisen tuotannon edistäminen on väärä lähestymistapa kehittyvien talouksien ja kehitysmaiden kannalta.
The BSE scandal shows that the encouragement of agricultural production on an industrial scale is the wrong approach for the world's emerging economies and developing countries.

Esimerkkejä "edistäminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLopuksi vielä yhteiskunnallisen osallistumisen edistäminen torjumalla köyhyyttä.
Finally, there is also the promotion of social inclusion by combating poverty.
FinnishMaksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen kuuluu eurojärjestelmän
In carrying out its statutory task of promoting the smooth operation of payment
FinnishAlueiden kilpailukyvyn edistäminen maailmanlaajuisesti on tärkeässä asemassa.
Indeed, a major role is given to boosting the regions' competitiveness globally.
FinnishUusiutuvan energian käytön edistäminen on erityisen tärkeää ympäristön kannalta.
Promoting the use of renewables is especially important for the environment.
FinnishSukupuolten tasa-arvon edistäminen on keino torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
The promotion of gender equality is a way of combating violence against women.
FinnishMinun päätelmäni on tämä: tämän aloitteen edistäminen on meidän kaikkien vastuulla.
My conclusion is this: we all have a responsibility to promote this initiative.
FinnishTieteen edistäminen ja turvaaminen kokonaisuutena ottaen on itse asiassa EU:n asia.
The overall issue of advancing and safeguarding science is in fact a Union issue.
FinnishRouva Günther sanoi, että terveyden edistäminen on osa köyhyyden poistamista.
Mrs Günther talked about progress on health being part of poverty eradication.
FinnishArvoisa puhemies, ympäristöystävällisemmän viljelyn edistäminen ei ole helppoa.
Madam President, the promotion of more environmentally-friendly farming is not easy.
Finnish2.Läheisyysperiaate ja omatoimisen avun edistäminen ovat muut tärkeät tavoitteemme.
2.A further key point of our concepts is subsidiarity and aid for self-assistance.
FinnishAborttia tukevien toimien edistäminen ei auta saavuttamaan vuosituhattavoitteita.
Promoting policies in support of abortion does not help to achieve the MDGs.
FinnishEsimerkkinä tästä voidaan mainita miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen.
The promotion of equality between men and women could serve as an example of this.
FinnishTätä edellyttää myös yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen kilpailun alalla.
That is what the promotion of equal opportunities in competition requires.
FinnishNuorten liikkuvuuden edistäminen edellyttää käytännön esteiden ylittämistä.
Promoting the mobility of young people requires practical barriers to be overcome.
Finnish3 - Terroritekojen ehkäisemistä ja poistamista koskevien toimien edistäminen.
3 - to enhance the means of prevention and suppression of terrorist crimes.
FinnishPuheenjohtajavaltion tärkeänä päämääränä on valmistelukunnan työn edistäminen.
Helping the work of the Convention along is an important ambition of the Presidency's.
FinnishIhmisoikeuksien edistäminen kuuluu kuitenkin Euroopan unionin prioriteetteihin.
The promotion of human rights, however, is one of the European Union's main priorities.
FinnishEnsi sijassa sitä kiinnostaa lisäeläkkeiden edistäminen pääomavaroilla.
It is concerned with using market valuation to encourage supplementary pensions.
FinnishLiikkuvuuden edistäminen on toinen ohjelman tavoitteiden näkyvä piirre.
The promotion of mobility is another prominent feature of the programme's aims.
FinnishKulttuurienvälisen vuoropuhelun edistäminen onkin nyt tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin.
Thus, intercultural dialogue is now, more than ever, a process to be encouraged.