"edistäjä" - Englanninkielinen käännös

FI

"edistäjä" englanniksi

FI

edistäjä {substantiivi}

volume_up
Myös Ranskan hallitus ansaitsee kiitokset rakentavasta panoksestaan, mutta tärkein asian edistäjä on tietenkin esittelijä Lambsdorff.
The French Government also deserves praise for its constructive role, but the rapporteur, Mr Lambsdorff, has, of course, been the most important contributor.

Esimerkkejä "edistäjä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMeidän on kuitenkin ymmärrettävä, että kaupan tärkein edistäjä on kysyntä.
But we must also recognise that the principal motor driving the trade is demand.
FinnishOhjelma on kehityksen liikkeellepaneva voima ja eurooppalaisen ulottuvuuden edistäjä.
This programme constitutes a driving force for development on the European scale.
FinnishEuroopan parlamentti on tällä hetkellä kaikkein tärkein ihmisoikeuksien edistäjä.
The European Parliament is currently the most important agent for promoting human rights.
FinnishArvoisa komission jäsen, naiset ovat maan rauhan ja jälleenrakennuksen tärkein edistäjä.
Women, Commissioner, are the main vehicle for peace and reconstruction in a country.
FinnishOlette alueenne rauhan, vakauden ja vaurauden merkittävä edistäjä.
You are a powerful vehicle for peace, stability and prosperity in your own region.
FinnishLuulin, että olette Euroopan unionin kulttuurisen kehityksen puolustaja ja edistäjä.
I thought you were the defender and the promoter of cultural development in the European Union.
FinnishKuten Dan Buettner voi kertoa teille, vahva sosiaalinen tukiverkko on erittäin tärkeä terveyden edistäjä.
And as Dan Buettner can tell you, having a strong social network is so crucial to our health.
FinnishEU: sta voi tulla vahva ympäristökehityksen edistäjä EU: ssa ja ulkomaailmassa.
The European Union can become a powerful instrument in pushing forward environmental improvements within the EU and in the world at large.
FinnishMatkailu on merkittävä työllisyyden edistäjä.
FinnishEuroopan Unioni on Korean niemimaalla merkittävä Etelä- ja Pohjois-Korean välisen rauhan, kaupan ja yhteistyön edistäjä.
The EU is an important supporter of peace on the Korean Peninsula and exchanges and cooperation between the South and North.
FinnishMyös Ranskan hallitus ansaitsee kiitokset rakentavasta panoksestaan, mutta tärkein asian edistäjä on tietenkin esittelijä Lambsdorff.
The French Government also deserves praise for its constructive role, but the rapporteur, Mr Lambsdorff, has, of course, been the most important contributor.
FinnishOn todettu, että Afrikan unionista on tullut hyvin nopeasti merkittävä poliittinen neuvottelija ja todellinen muutoksen edistäjä mantereella.
It has been said that the African Union has very quickly become a key political negotiator and a veritable driving force for change for the continent.
Finnish   – Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen tietysti samaa mieltä siitä, että matkailuala on merkittävä talouden ja kestävän kehityksen edistäjä.
   – Mr President, ladies and gentlemen, I have to agree on the importance of tourism as an economic factor and a factor for sustainable development.
Finnish   Arvoisa puhemies, kuinka kukaan voisi olla eri mieltä siitä, että Euroopan kasvun ja kilpailukyvyn edistäjä on kestävä tutkimus- ja kehittämispolitiikka?
   Mr President, who could possibly disagree that the tool for promoting growth and competitiveness in Europe is a sustainable research and development policy?
FinnishEnsinnäkin Euroopan unionin tulisi olla sekä perusoikeuksien paras puolustaja sekä niiden paras edistäjä, ja kansalaisten tulisi myös pitää Euroopan unionia sellaisena.
First of all, the European Union should be, and should be seen by citizens to be, not only the best defender but also the best promoter of fundamental rights.
FinnishEuroopan unioni osoittaa jälleen kerran, että se on tuuli-, aurinko- ja vesivoiman sekä muista vaihtoehtoisista lähteistä peräisin olevan energian johtava edistäjä.
The European Union will show, once again, that it is the leading promoter of wind, solar and hydroelectric energy, as well as of energy from other alternative sources.
FinnishJoka tapauksessa Euroopan unionin on oltava rauhan ja kansainvälisten ihmisoikeuksien edistäjä ja tuettava ICRC:tä sen tehtävässä näiden oikeuksien takaajana.
In any event, the European Union must be an agent for peace and international humanitarian law and it must assist the ICRC in its task of guaranteeing that this law is upheld.
FinnishEuroopan komission on siksi asetettava itselleen tavoitteita, lukuja ja määräaikoja, niin että kehityksestä voi tulla tärkein naisten elinolojen edistäjä.
The European Commission therefore needs to set itself targets, in terms of figures and deadlines, so that development can become the main driver of improved living conditions for women.
FinnishSe on eri kulttuurien, uskontojen ja hengellisten perinteiden välisen vuoropuhelun ihanteellinen edistäjä Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuonna.
Slovenia will be the ideal promoter of dialogue between the different cultures, creeds and religious and spiritual traditions in the context of the European Year of Intercultural Dialogue.