"edetä kohti" - Englanninkielinen käännös

FI

"edetä kohti" englanniksi

volume_up
edetä kohti {v.}
FI

edetä kohti {verbi}

volume_up
Voiko valtio edetä kohti demokratiaa, jos oppositio on heikko ja rappiolla, jos lehdistönvapaus on rajallinen ja tuomioistuimet toteuttavat viranomaisten toiveita?
Can a country head towards democracy if the opposition in that country is weak and in decline, if freedom of press is restricted and the courts carry out the will of the authorities?

Esimerkkejä "edetä kohti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNiinpä kaikki ovat tyytyväisiä, ja voimme edetä kohti kansainvälisiä sopimuksia.
So we are all happy on that and let us go forward on that for international agreements.
FinnishTämä on mielestäni ainoa tapa edetä kohti nykyaikaista parlamentarismia.
I believe that this is the only way we can move toward becoming a modern parliament.
FinnishVoimme lopultakin edetä kohti kansalaisten kansalaisille luomaa Eurooppaa.
Finally, we can move forward to a Europe for the citizen, by the citizen.
FinnishJoku on jopa sanonut, että saatamme edetä kohti poliisivaltiota.
Someone even went so far as to say that we could move towards a police state.
FinnishTalouden taantuman pitäisi antaa meille rohkeutta edetä nopeammin kohti vihreää taloutta.
The economic recession should give us the courage to move more quickly towards a green economy.
FinnishSaksan olisi mielestäni nyt otettava ohjat käsiinsä ja edetä kohti yhteisen EU:n rahaston perustamista.
In my opinion, Germany should lead now and move towards a common European treasury.
FinnishJotkut voivat todellakin edetä kohti itsestään toteutuvia ennusteita.
Indeed, some may be moving towards self-fulfilling prophecies.
FinnishKomissio on tänään esitellyt painopistealueensa siinä, miten edetä kohti täystyöllisyyttä.
Today, the Commission has presented its priorities on how to make progress towards full employment.
FinnishSerbia osoittaa huomattavaa halukkuutta edetä kohti EU:n jäsenyyttä.
Serbia is demonstrating an outstanding predisposition for moving towards becoming part of the EU.
FinnishNyt meidän on tartuttava vaikeaan tehtävään edetä kohti yhteistä taloutta ja yhteistä politiikkaa.
We must now face the difficult task of moving towards a single economy and political unity.
FinnishHe eivät voi edetä kohti unelmaansa ennen kuin osaavat englantia.
They can't pursue their dream any longer, 'til they get English.
FinnishPitäisikö edetä kohti muodollista pankkivalvontajärjestelmää?
Should we go further towards a formal system of banking supervision?
FinnishMarokon tai Jordanian kaltaiset esimerkit osoittavat, että arabimaat voivat edetä kohti demokratiaa.
Examples such as Morocco and Jordan show that the Arab countries can move towards democracy.
FinnishNäin me voimme luottaen ja toivoen edetä kohti vauraampaa ja solidaarisempaa Eurooppaa.
Therefore, with confidence and hope, we can advance towards a Europe of greater prosperity and solidarity.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, haluan sanoa muutaman sanan tarpeesta edetä kohti omien varojen uudistusta.
Mr President, I would like to say a few words on the need to move towards own resources reform.
FinnishHaluan, että osoitamme Tukholmassa, miten edetä kohti muitakin näillä alueilla saavutettavia esitysaskelia.
I want us in Stockholm to highlight the directions for further progress in these areas.
FinnishNämä ehdotukset ovat ehdoton edellytys, jotta voitaisiin edetä kohti lopullista arvonlisäverojärjestelmää.
These proposals are essential to progress towards the final VAT regime.
FinnishEn usko, että voimme edetä kohti laajentumista ennen kuin tiedämme varmasti, mitä haluamme.
I do not believe we can move forward to any enlargement until we are clearer about what we want for ourselves.
FinnishOlen varma, että parlamentin avulla voimme edetä nopeammin kohti tätä yhteistä näkemystämme.
With Parliament's help, I am sure that we will be able to move forward more quickly towards our shared vision.
FinnishKaikki haluavat kuitenkin edetä kohti sovintoa.
However, it is everyone's wish to make progress towards reconciliation.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "edetä kohti" englanniksi

kohti prepositio
English
kohti adverbi
edetä verbi
itää kohti adverbi
English
maata kohti adverbi
English
aurinkoa kohti adverbi
English
milligrammaa litraa kohti substantiivi