FI

edetä [etenen|edennyt] {verbi}

volume_up
Meidän on ennen Lissabonia määritettävä, millä tavoin me voimme edetä tässä asiassa.
Before Lisbon, we must determine which formulas will allow us to advance on this issue.
Hän saattaa tarvita lisäkoulutusta voidakseen edetä tulevaisuuteen.
Think about the fact that he might need further training in order to advance into the future.
Näin me voimme luottaen ja toivoen edetä kohti vauraampaa ja solidaarisempaa Eurooppaa.
Therefore, with confidence and hope, we can advance towards a Europe of greater prosperity and solidarity.
Olemme päättäneet jatkaa työntekoa ja edetä mahdollisimman pitkälle.
We are determined to get on with the job and make as much progress as possible.
Jos emme tee yhteistyötä noiden maiden kanssa, emme voi edetä tässä asiassa.
Without the cooperation of these countries we will get nowhere.
It is more difficult for women to get ahead in their profession.
On meidän tehtävämme tehdä poliittinen päätös siitä, pitäisikö tässä asiassa edetä vai ei.
It is for us to decide politically whether this should go ahead or not.
Meillä on nyt olemassa säännöt siitä, kuinka edetä EB-tutkinnon kanssa.
We now have rules on how to go ahead with the European Baccalaureate.
Jos kaikki osapuolet hyväksyvät tämän, voimme edetä näin.
If that is acceptable then we can go ahead.
Aikooko komissio edetä lohien evien leikkaamista käsittelevässä kysymyksessä?
Does the Commission intend to proceed with the question of marked salmon?
Tästä syystä on järkevää edetä vaiheittain, kuten komissio on ehdottanut.
For this reason, it is reasonable to proceed in stages, as the Commission has proposed.
Ei pidä kuitenkaan edetä liian nopeasti ja vaarantaa näin kilpailukykyämme.
However, we must not proceed too quickly and so undermine our competitiveness.
Hän saattaa tarvita lisäkoulutusta voidakseen edetä tulevaisuuteen.
Think about the fact that he might need further training in order to advance into the future.
Toiseksi on panostettava vahvasti innovaatioihin, tutkimukseen ja koulutukseen etenkin jos haluamme edetä kohti vihreää taloutta.
Secondly, we will need to invest heavily in innovation, research and training, particularly if we want to move towards a green economy.
Heillä ei ole käytännöllisesti katsoen mitään mahdollisuuksia edetä urallaan ammatillisen täydennyskoulutuksen avulla, ja heillä on vain vähän vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.
They have virtually no chance of promotion via continuing vocational training, and they have few leisure opportunities.
Me kaikki katsomme, että on tullut aika edetä tässä toimintasuunnitelmassa.
We all believe that the time has come to move ahead with this action plan.
On tullut aika tehdä selväksi, miten aiomme edetä asiassa.
The time has come to make clear how we will proceed.
Onko syytä edetä edelleen pikku hiljaa askel askeleelta, vai onko nyt koittanut hetki tehdä enemmän?
Can we continue with just a gradual, step-by-step method, or has the time come to do more?

Esimerkkejä "edetä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTässä yhteydessä avautuu täysin uusi mahdollisuus edetä uudenlaisella tavalla.
A completely new possibility of embarking on a new path opens up in this regard.
FinnishHaluamme edetä vielä nopeammin ja viedä unionin osaamispolitiikan äärimmilleen.
We want to go even further and send the European knowledge policy into overdrive.
FinnishVoin siis sanoa teille vain yhden asian: tähän suuntaan meidän kannattaa edetä.
All I can say to you, therefore, is this: let us move forward along this path.
FinnishMeidän on uskallettava yrittää jotakin uutta, jos aiomme edetä tässä kriisissä.
We need to dare to try something new if we are to make headway in this crisis.
FinnishSe osoittaisi heidän konkreettisesti päättäneen edetä tämän asian hoitamisessa.
This would prove their concrete determination to make progress on this issue.
FinnishMeillä on näin ollen hyvä tilaisuus keskustella asiasta ja löytää paras tapa edetä.
So there is a good opportunity for us to debate and find the best way forward.
FinnishNäin meidän pitäisi edetä yksi vaihe kestävämmän liikennejärjestelmän suuntaan.
This should bring us one step closer to a more sustainable transport system.
FinnishSiksi meillä eurooppalaisilla on oikeus kertoa muille, ettei niin kannata edetä.
We Europeans therefore have the right to tell others not to take that path.
FinnishSe on luonut tärkeät yhteydet, joiden avulla poliittinen suunnittelutyö voi edetä.
It has created essential linkages that will enable our political design to progress.
FinnishUskon silti, että meidän täytyy kaikesta huolimatta edetä nyt tällä tiellä.
But I believe that nevertheless at this point we must continue along that road.
FinnishKunkin hakijavaltion tulee edetä prosessissa omien edellytystensä pohjalta.
Each applicant country must progress on the basis of their individual conditions.
FinnishToimielinten välisessä sopimuksessa on niin ikään voitu edetä huomattavasti.
A lot of progress has also been made in terms of the interinstitutional agreement.
FinnishJoka tapauksessa nimet on lausuttava ääneen, ja sitten voimme kenties edetä.
Even so, names do need to be named, and then, perhaps, we might get somewhere.
FinnishEi pidä kuitenkaan edetä liian nopeasti ja vaarantaa näin kilpailukykyämme.
However, we must not proceed too quickly and so undermine our competitiveness.
FinnishNäin ollen aiomme edetä tavalla, jota esittelijä Costa mietinnössään ehdottaa.
We therefore intend to work along the lines suggested in Mr Costa’s report.
FinnishOlisin kiitollinen, jos voisitte selittää, miten aiotte edetä tässä asiassa.
I would be grateful if you could explain how you intend to take that forward.
FinnishNäiden hyvin vaarallisten kasvihuonekaasujen kieltämisessä voidaan edetä nopeammin.
More rapid progress can be made in abolishing these very dangerous greenhouse gases.
FinnishValitettavasti tänään käsiteltävässä mietinnössäkään ei edetä oikeaan suuntaan.
Unfortunately, today's report does not move in the right direction either.
FinnishUudet, erityisesti tekstiilialaa tukevat ohjelmat eivät ole oikea tapa edetä.
New programmes specifically to support the textile industry are not the way.
FinnishKoska resurssit ovat rajalliset, meidän pitää pohtia tarkkaan, kuinka edetä jatkossa.
As our resources are limited, we need to examine carefully how to proceed further.