FI

edessä {adverbi}

volume_up
edessä (myös: edellä, aiemmin, voitolla)
Edessä oleva matka on kuitenkin vielä pitkä ja monia haasteita on yhä edessä.
However, there is still a long way to go and many challenges lie ahead.
Näissä tavoitteissa on otettava huomioon edessä olevat uudet haasteet.
These priorities must be focused to reflect the new challenges lying ahead.
Kun ajatellaan edessä olevia valtavia haasteita, ehdotukset eivät ole riittävän kunnianhimoisia.
In view of the huge challenges ahead, the proposals are not ambitious enough.
edessä
Arvoisa puhemies, eilen iltapäivällä parlamenttirakennuksen edessä osoitettiin mieltä.
Mr President, yesterday afternoon there was a demonstration in front of Parliament.
Sen edustajat istuvat täällä edessä ja tekevät ahkerasti muistiinpanoja.
Its representatives are here at the front and are taking notes industriously.
Toimimattomien laitteiden edessä on keltainen huutomerkki.
Any devices not functioning will have a yellow exclamation mark in front of them.
Tällainen tulevaisuus on väistämättä edessä.
Well, that's the future we have to look forward to.
Olemme ottaneet tärkeän askeleen ja luoneet hyvän perustan edessä oleville neuvotteluille.
We have taken a significant step forward and a sound foundation has been laid for the forthcoming negotiations.
Jännittäviä tehtäviä on siis vielä edessä ja odotamme innolla niiden suorittamista.
Exciting tasks still lie ahead, therefore, and we look forward to completing these.
edessä (myös: tiellä)
Edessä oleva matka on kuitenkin vielä pitkä ja monia haasteita on yhä edessä.
However, there is still a long way to go and many challenges lie ahead.
Se merkitsee tavallaan poliittisten päättäjien antautumista todellisuuden edessä.
In a way, it means politicians capitulating to reality.
Tämä on ainoa selitys sen polvistumiselle Benešin asetusten edessä.
This is the only way in which its obeisance to the Beneš decrees can be explained.

Esimerkkejä "edessä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLiikenneturvallisuus ei ole mikään luonnonilmiö, jonka edessä olemme voimattomia.
Road accidents are not a natural disaster in the face of which we are powerless.
FinnishNäiden haasteiden edessä tarvitsemme saumatonta toimielinten välistä yhteistyötä.
Face with these challenges we will need seamless interinstitutional cooperation.
FinnishEurooppa-neuvoston menestyksen jälkeen edessä on nyt kaksi ratkaisevaa vaihetta.
After the success of the European Council, there are now two crucial stages ahead.
FinnishJos tähän ryhmään ei kiinnitetä huomiota, edessä on epäilemättä epäonnistuminen.
If we do not devote any attention to that group, things are bound to go wrong.
FinnishHaluan mainita esimerkkinä vain edessä olevan siviilioikeuden yhdenmukaistamisen.
Let me just give you as an instance the forthcoming harmonisation of civil law.
FinnishTiikerien edessä häämöttävä sukupuutto johtuu niiden salametsästyksestä Intiassa.
The cause of their looming extinction is the illegal poaching of tigers in India.
FinnishKatsoin, että tämän kuilun edessä on muutettava nimenomaan kehityksen suuntaa.
At this point, I considered it should be progress that should alter its course.
FinnishJos nyt luovutamme tämän kaaoksen edessä, lyömme viimeisen naulan Haitin arkkuun.
Giving up in the face of such chaos would be the final nail in Haiti’s coffin.
FinnishTämä on kuitenkin vasta edessä olevan pitkän ja ongelmantäyteisen matkan alku.
However, this is only the start of what remains a long and problematic journey.
FinnishToinen vallankumous arabimaailmassa on tapahtumassa parhaillaan silmiemme edessä.
The second revolution in the Arab world is happening now in front of our eyes.
FinnishSe kuitenkin vastaa paremmin tähän suureen luottamuspulaan, jonka edessä olemme.
However, it responds better to the scale of the crisis of confidence we are facing.
FinnishTyömme ratkaisee, miten unioni onnistuu vastaamaan edessä oleviin haasteisiin.
That will determine how the Union acquits itself to meet the challenges ahead.
FinnishPelkkä ilmoitus, että miehet ja naiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, ei riitä.
A simple statement that men and women are equal before the law is not enough.
FinnishOlemme edelleen myös vanhojen konfliktien aiheuttaman pakolaisongelman edessä.
We still have things to do as regards the refugee problem from previous conflicts.
FinnishTämä ei ole toiveajattelua eikä unelma, joka saattaa murentua silmiemme edessä.
This is not wishful thinking or a dream that may be set to crumble before our eyes.
FinnishEuroopan joulupukit avasivat säkkinsä ja tyhjensivät ne käyvän kameran edessä.
The Euro-Santas opened their sacks and distributed presents as the cameras rolled.
FinnishAloite jota me parlamentin jäseninä haluamme puolustaa äänestäjiemme edessä.
Agenda 2000 is a challenge, but it also demonstrates Europe's internal strength.
FinnishKolmanneksi, järjestelmien välttämätön uudistaminen uusien haasteiden edessä.
Thirdly, the necessary modernization of the systems to face the new challenges.
FinnishSiitä huolimatta emme saa pettää itseämme edessä olevien ongelmien suhteen.
Nevertheless, we must not deceive ourselves about the problems that confront us.
FinnishEsititte tästä oikeudellisia vastaväitteitä, jotka ymmärrän ja joiden edessä taivun.
You raised some legal objections to this, which I understand, and which I accept.