"edeltää" - Englanninkielinen käännös

FI

"edeltää" englanniksi

FI

edeltää [edellän|edeltänyt] {verbi}

volume_up
Tuoreiden tutkimusten mukaan fyysistä väkivaltaa edeltää aina henkinen väkivalta.
Recent studies have shown that this kind of violence always precedes acts of physical violence.
Tätä kertomusta edeltää vihreä kirja, jonka laatimista edeltää laaja tutkimus, johon osallistuvat kaikki asianosaiset tahot.
The report will be preceded by a Green Paper and full consultation open to all interested sectors.
. - (EN) Kannatin tätä mietintöä, joka edeltää komission tiedonantoa yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta.
in writing. - I supported this report, which precedes the Commission communication on CSR.
edeltää

Esimerkkejä "edeltää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSanasta "syrjintä", kun sitä edeltää sana "kohdistuva", tuli äärimmäinen paha.
The word 'discrimination', when followed by the word 'against', became the ultimate evil.
FinnishTuoreiden tutkimusten mukaan fyysistä väkivaltaa edeltää aina henkinen väkivalta.
Recent studies have shown that this kind of violence always precedes acts of physical violence.
FinnishKyseessä on ratkaisevan tärkeä ongelma, koska se edeltää varsinaista osallistumista politiikkaan.
This is a crucial problem because it predates our own participation in politics.
Finnish. - (EN) Kannatin tätä mietintöä, joka edeltää komission tiedonantoa yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta.
in writing. - I supported this report, which precedes the Commission communication on CSR.
FinnishEuratomin perustamissopimuksessa on 234 artiklaa, jotka on jaettu kuuteen osastoon ja joita edeltää johdanto-osa.
The Euratom Treaty comprises 234 articles which are set out under six titles and preceded by a preamble.
FinnishPoliittista keskustelua täytyy edeltää tarkat tutkimukset, jotka koskevat yhteensopivuuden kaltaisia kysymyksiä.
The political debate must be preceded by careful investigations of issues such as operational compatibility.
FinnishTätä kertomusta edeltää vihreä kirja, jonka laatimista edeltää laaja tutkimus, johon osallistuvat kaikki asianosaiset tahot.
The report will be preceded by a Green Paper and full consultation open to all interested sectors.
FinnishLääkkeen valmistamista edeltää pitkälle viety tutkimus uusien molekyylien etsimiseksi.
In order to manufacture a medicinal product, the applicant first needs to carry out extensive research in order to discover new molecules.
FinnishPäinvastoin, laillinen maahanmuutto edeltää laajamittaista maahanmuuttoa.
We know that no such thing will happen and that, on the contrary, legal immigration is the forerunner of full-scale immigration.
FinnishNäin tärkeää päätöstä olisi pitänyt edeltää Euroopan parlamentissa ja neuvostossa käyty keskustelu poliittisista toimista.
Such an important decision should have been preceded by a debate on policy in the European Parliament and in the Council.
FinnishArviointi edeltää siis hallintaa.
FinnishKutakin ministeritason kokousta edeltää aiemman käytännön mukainen neuvottelu Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa.
Each meeting at ministerial level will be preceded, in accordance with earlier practices, by talks with the President of the European Parliament.
FinnishTavoitteena on kattaa se aika, joka edeltää vuosille 2000-2004 ajoitetun Euroopan yhteisön ensimmäisen kulttuuripuiteohjelman hyväksymistä.
The aim is to bridge the gap in time until the first European Community cultural framework programme for 2000 to 2004 is adopted.
FinnishOn kuitenkin todettava selvin sanoin, että 8. maaliskuuta pidetty huippukokous edeltää itse asiassa erittäin tärkeää keskustelua perustuslaista.
It must be stated clearly, however, that the summit held on 8 March actually precedes a very important debate on the Constitution.
FinnishMenettelyn osalta näin tärkeää uudistusta olisi pitänyt edeltää syvällinen asianomaisten piirien kuuleminen.
As regards procedure, a reform on this scale should have been preceded by in-depth consultations with the people involved, and that was not the case.
FinnishEnsinnäkin tämä edeltää maailmakauppaneuvottelujen mahdollista uudelleenaloittamista, ja kahdenvälinen sopimus voi olla huonompi kuin WTO:n tasolla.
First of all, it is in advance of the potential reopening of world trade talks, and the bilateral deal may be worse than that at WTO level.
FinnishLopullinen sopimus YMP: sta olisi tehtävä siten, että sitä edeltää pitkä ja kokonaisvaltainen keskustelu, jota käydään useampien puheenjohtajakausien aikana.
Final agreement on reform of the CAP should be preceded by a lengthy and comprehensive debate spread over a number of presidencies.
FinnishEuropolin valtuuksien laajentamista pitää tietysti edeltää aina keskustelu Euroopan parlamentissa ja jäsenvaltioiden parlamenteissa.
Any extension of Europol' s powers must, of course, be subject to prior debate by the European Parliament and by the national parliaments of the Member States.
FinnishHaagin kokous oli Napolin jälkeen toinen ministerikokous ja edeltää Luxemburgissa 30. ja 31. toukokuuta 2005 pidettävää ministerikokousta.
The meeting in The Hague was the second ministerial meeting following the meeting held in Naples and preceding the one to be held in Luxembourg on 30 and 31 May 2005.
Finnish(SV) Arvoisa puhemies, Sudanissa on meneillään hyvin herkkä vaihe, joka edeltää heinäkuun yhdeksättä päivää, jolloin Sudan jaetaan kahdeksi valtioksi.
(SV) Mr President, Sudan is currently in a very sensitive phase ahead of independence day on 9 July this year, when Sudan will be divided into two states.