FI

edellytys {substantiivi}

volume_up
Tämä on välttämätön edellytys, mutta pelkästään se ei riitä.
That is a necessary condition, but it is not a sufficient condition.
Tämä on edellytys uudistetun kasvu- ja työllisyysstrategiamme onnistumiselle.
That is a condition for our renewed strategy for growth and employment succeeding.
Rauha on tärkein edellytys minkäänlaisen edistyksen tai kehityksen aikaansaamiselle.
Peace is the primary condition if any progress and development are to be achieved.
edellytys (myös: ennakkoehto, ehto)
Demokratisointi on välttämätön edellytys, jotta köyhyyttä voidaan todella torjua.
Democratisation is a necessary precondition for effectively counteracting poverty.
Vai onko "institutionaalisen vakauden" edellytys ratkaiseva tekijä vuonna 2004?
Or will the precondition of 'institutional stability' be the deciding factor in 2004?
Kumppanuus on tärkeä edellytys, myös kumppanuus kansalaisjärjestöjen kanssa.
Partnership is an important precondition, including partnership with NGOs.
Ensimmäinen edellytys konfliktin ratkaisemiselle on luottamuksen rakentaminen.
The first prerequisite for building confidence is for the conflict to be resolved.
Tutkimus on edellytys kaikille asiaa koskeville lainsäädäntöaloitteille.
This evaluation is a prerequisite for any legislative initiative on the matter.
Mielestäni tämä on edellytys sille, että valmistelukunnan työ voidaan hyväksyä.
I believe this is a prerequisite for the work of the Convention to be accepted.
edellytys
edellytys (myös: lähtökohta)

Esimerkkejä "edellytys"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMielestäni tämä on edellytys sille, että valmistelukunnan työ voidaan hyväksyä.
I believe this is a prerequisite for the work of the Convention to be accepted.
FinnishTaloudellinen turva on siten ehdoton edellytys laadukkaan hoidon varmistamiseksi.
Economic security, therefore, is a prerequisite for ensuring the quality of care.
FinnishEurooppalainen ja Atlantin ylittävä yhteistyö avaruusalalla on ehdoton edellytys.
European and transatlantic cooperation in space activities is an absolute must.
FinnishHaluan korostaa, että tämän tasapainon säilyttäminen on meille ehdoton edellytys.
I should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
FinnishDemokratisointi on välttämätön edellytys, jotta köyhyyttä voidaan todella torjua.
Democratisation is a necessary precondition for effectively counteracting poverty.
FinnishSuhteellisuuden taas on oltava kaikissa tapauksissa itsestään selvä edellytys.
As regards proportionality, it must, in all cases, be an inalienable requirement.
FinnishEnsimmäinen edellytys konfliktin ratkaisemiselle on luottamuksen rakentaminen.
The first prerequisite for building confidence is for the conflict to be resolved.
FinnishTämä on edellytys uudistetun kasvu- ja työllisyysstrategiamme onnistumiselle.
That is a condition for our renewed strategy for growth and employment succeeding.
FinnishKansainvälisten ihmisoikeuksien vaatiminen on sen vuoksi tunnustuksen edellytys.
Therefore any demand for international human rights is a precondition of recognition.
FinnishRauha on tärkein edellytys minkäänlaisen edistyksen tai kehityksen aikaansaamiselle.
Peace is the primary condition if any progress and development are to be achieved.
FinnishTämä on keskeinen edellytys oikeuteen perustuvan eurooppalaisen alueen luomiselle.
That is the essential condition for establishing a European area of justice.
FinnishVai onko "institutionaalisen vakauden" edellytys ratkaiseva tekijä vuonna 2004?
Or will the precondition of 'institutional stability' be the deciding factor in 2004?
FinnishNäiden arvojen kunnioittaminen on demokraattisen hallintomuodon välttämätön edellytys.
Such respect is an indispensable requirement of any non-dictatorial government.
FinnishEkologinen verouudistus on välttämätön edellytys energiapolitiikan suunnanmuutokselle.
Ecological tax reform is a sine qua non for changing the course of energy policy.
FinnishEurooppalainen hallintotapa on ehdoton edellytys yhteisen hankkeemme menestymiselle.
European governance is the sine qua non of the success of our common project.
FinnishHyvä koordinointi Euroopan tasolla on tältä kannalta päivänselvä edellytys.
Good coordination at European level is an obvious requirement in this respect.
FinnishOnko "Schengen plus" välttämätön edellytys Schengen 2:n täytäntöönpanolle?
Is ‘Schengen plus’ a necessary requirement for the implementation of Schengen II?
FinnishTämä on ehdoton edellytys arvovaltaisemmille ja luotettavammille tiedotusvälineille.
This is a sine qua non condition to attaining more authoritative and reliable media.
FinnishSe ei ole vain toivottavaa; sen pitäisi mielestäni olla edellytys, kuten hän ehdottaa.
It is not just desirable; I think it should be a prerequisite, as he suggests.
FinnishYhteistyö on edellytys kaikelle kansainväliselle työlle ja etenkin EU: lle.
Cooperation is a requirement for all international work, and especially for the EU.