"edellyttää" - Englanninkielinen käännös

FI

"edellyttää" englanniksi

FI

edellyttää [edellytän|edellyttänyt] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Sen täysipainoinen täytäntöönpano edellyttää lisäponnisteluja ja päättäväisyyttä.
Its full implementation will require further efforts and determination.
Kriisi edellyttää perusteellisia taloudellisia ja poliittisia rakenneuudistuksia.
The crisis will require deep economic and political structural reforms.
Kyllähän kumppanuuden pitäisi edellyttää eurooppalaisten arvojen kunnioittamista.
Surely the partnership ought to require a respect for European values.
Jonakin päivänä kansainvälinen oikeus vielä edellyttää, että oikeus tapahtuu.
One day, international law will demand that justice be done.
Bioteknologiaan liittyy uusia ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyttää avoimuutta, demokratiaa ja eettisiä arvoja.
Biotechnology poses new problems whose solutions demand transparency, democracy and ethics.
Tulitauko on kyllä tarpeen, mutta meidän on ymmärrettävä, että rauha edellyttää miehityksen loppumista.
We demand a cease-fire now, but we must realise that peace depends on an end to the occupation.
Sopimuksen artikla 6 edellyttää myös ydinasevaltoja vähentämään ydinaseistusta.
Article 6 of the Agreement does in fact stipulate that the nuclear powers should disarm their nuclear weapons.
Yhteisessä kannassa sanotaan, että jäsenvaltiot voivat edellyttää yleisön kuulemista tietyistä seikoista.
It is stated in the common position that the Member States can stipulate that the public be allowed to give their opinion on specific issues.
Sanamuoto edellyttää, että vastuuvapauteen pyritään ja sen esteet on sitä ennen raivattava pois.
The wording stipulates that giving discharge is the aim, with any obstacles being removed beforehand.
Kolmanneksi olemme myös säätäneet, että rangaistavuus edellyttää lainvastaista menettelyä.
Thirdly, we also laid down that punishability would presuppose unlawful conduct.
Vuoropuhelu edellyttää keskenään keskustelevien kumppaneiden yhteistä perustaa.
A dialogue presupposes a common basis of the parties talking to each other.
Tällainen politiikkaa edellyttää asianmukaisia institutionaalisia välineitä.
Such a policy requires and presupposes an adequate institutional instrument.
2. "jtkt tekemään jt"

Esimerkkejä "edellyttää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä edellyttää joustavien rahoitusratkaisujen osalta uudenlaista ajattelutapaa.
This requires a new way of thinking when it comes to flexible finance solutions.
FinnishLissabonin strategia edellyttää Euroopan unionilta kilpailukyvyn lisääntymistä.
The Lisbon Strategy calls on the European Union to increase its competitiveness.
FinnishSe edellyttää, että saatatte muut toimijat yhteen menestyksemme varmistamiseksi.
It requires you to bring the other actors together to ensure we have a success.
FinnishBiologisten aseiden tuoma uhka edellyttää asianmukaista monenvälistä vastausta.
The threat biological weapons pose requires an appropriate multilateral response.
FinnishTässä on kyse poliittisesta ongelmasta, joka edellyttää poliittista ratkaisua.
We are dealing here with a political problem that requires a political solution.
FinnishTässä taulukossa kerrotaan, mitä laitteita kukin verkkotekniikkatyyppi edellyttää.
This table shows the hardware that you need for each type of network technology.
FinnishToiseksi se edellyttää pikaista ja tehokasta korvausta kärsityistä vahingoista.
Secondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
FinnishSe edellyttää kuitenkin uutta strategiaa, jossa on näkemystä, kykyä ja rohkeutta.
That, however, will require the vision, capacity and courage of a new strategy.
FinnishKristittyjen tilanne eri puolilla maailmaa edellyttää toimia Euroopan unionilta.
The situation of Christians around the world needs action from the European Union.
FinnishVahva ja kestävä eurooppalainen maatalous edellyttää kaikkia näitä toimenpiteitä.
These are all measures that make for strong and sustainable European agriculture.
FinnishTässä taulukossa kerrotaan laitteet, joita kukin verkkotekniikkatyyppi edellyttää.
This table shows the hardware that you need for each type of network technology.
FinnishHaluaisin ottaa esille kaksi asiaa, joita eurooppalainen päiväjärjestys edellyttää.
I should like to highlight two things that are necessary to the European agenda.
FinnishToisen kanssa keskusteleminen edellyttää nimittäin molemminpuolista luottamusta.
Because the only basis for being able to talk to each other at all is mutual trust.
FinnishTämä edellyttää joustavuutta kaikilta osapuolilta, myös Euroopan parlamentilta.
This will require flexibility on all sides, including the European Parliament.
FinnishTämä edellyttää perusteellisia ja kestäviä pyrkimyksiä koko neuvottelujen ajan.
This will require a thorough and sustained effort throughout the negotiations.
FinnishIhmisten luottamus edellyttää avoimuuden lisäämistä - täydellistä avoimuutta.
If we want people's trust, more - and full - transparency is the only way to go.
FinnishSuoraan sanottuna se edellyttää lisävarausta takuita koskevasta budjettikohdasta.
Plainly that will require an additional allocation from the guarantee budget line.
FinnishTämä tehtävä edellyttää selkeän ajattelun lisäksi myös poliittista rohkeutta.
A task such as this requires not only clear thinking, but also political courage.
FinnishSitä pitää edellyttää Venäjältä ennen, kuin putken rakentaminen voidaan aloittaa.
Russia should be required to do this before construction of the pipeline can begin.
FinnishTämä on poikkeuksellinen tilanne, joka edellyttää myös poikkeuksellisia toimia.
This is an exceptional situation and thus exceptional responses are required.