"dynamiikka" - Englanninkielinen käännös

FI

"dynamiikka" englanniksi

FI

dynamiikka {substantiivi}

volume_up
dynamiikka
Muutoksen dynamiikka koskee myös Atlantin ylittävän yhteistyön kaikkia alueita.
All aspects of transatlantic cooperation are affected by the dynamics of this change.
Joten muuttuva dynamiikka voi luoda mahdollisuuksia uudelle sitoutumiselle.
So changing dynamics can create opportunities for new engagement.
Keskinäisen taloudellisen toimeliaisuuden luoma dynamiikka ja yhteinen rahapolitiikka ovat myös poliittisen yhteistyön edellytys.
The dynamics of mutual economic activity and the single monetary policy are also preconditions of political cooperation.

Esimerkkejä "dynamiikka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNykyiseen tilanteeseen verrattuna näin saataisiin aikaan uudenlainen dynamiikka.
Compared to the current situation, this would give rise to a different dynamic.
FinnishMuutoksen dynamiikka koskee myös Atlantin ylittävän yhteistyön kaikkia alueita.
All aspects of transatlantic cooperation are affected by the dynamics of this change.
FinnishASEANin talouksien dynamiikka merkitsee epäilemättä tilaisuutta Euroopan unionille.
The dynamism of the ASEAN economies is certainly an opportunity for Europe.
FinnishTässä on myönteinen dynamiikka, jota yritämme levittää mahdollisimman laajalle.
This is a positive aspect that we are indeed attempting to make known as far and wide as possible.
FinnishJoten muuttuva dynamiikka voi luoda mahdollisuuksia uudelle sitoutumiselle.
So changing dynamics can create opportunities for new engagement.
FinnishTavoitteenamme on säilyttää huippukokouksessa transatlanttisten suhteiden viimeaikainen dynamiikka.
Our goal for the Summit is to maintain the recent dynamic in transatlantic relations.
FinnishKomission viimeisimmät ennusteet vahvistavat sitä paitsi, että tämä dynamiikka on käynnissä.
Incidentally, the latest Commission forecasts confirm that this dynamic is already underway.
FinnishUusien jäsenvaltioiden taloudellinen dynamiikka on jo nyt meille kaikille todellinen innoite.
The economic dynamism of those new Member States is already truly an inspiration for us all.
FinnishAivan muuta: syntyi ennenäkemätön dynamiikka eurooppalaisilla lentokentillä.
The opposite: unprecedented dynamism in European airports.
FinnishArvoisa puhemies, espanjalainen dynamiikka on eurooppalaista dynamiikkaa.
Mr President, a Spanish momentum is a European momentum.
FinnishUusi dynamiikka, jota ollaan luomassa, tekee kaikki nämä positiiviset määreet oikeutetuiksi.
All these positive assessments are justified by the fact that a new dynamic has now been set in motion.
FinnishTämä on se dynamiikka, jota sovelsimme niin uskomattomalla tavalla edellisessä suuressa EU:n laajentumisessa.
This is the dynamic that we applied so marvellously during the last major enlargement of the EU.
FinnishVanhojen jäsenvaltioiden kokemukset ja uusien jäsenvaltioiden demokraattinen dynamiikka on saatettava yhteen.
Let us bring together the experiences of the older Member States and the democratic dynamic of the new ones.
FinnishSlovenian liittyminen euroalueeseen on hyvä merkki siitä, että Euroopan yhdentymisen dynamiikka on edelleen voimakas.
Slovenian membership of the euro is a real sign that the dynamism of European integration remains strong.
FinnishNämä ovat vääriä perusteita, sillä työpaikkojen luomisen ja eläkeiän alentamisen prosessin dynamiikka häviää täysin.
This is wrong as this approach totally eliminates any dynamic for a process of job creation and reduction in retirement ages.
FinnishKeskinäisen taloudellisen toimeliaisuuden luoma dynamiikka ja yhteinen rahapolitiikka ovat myös poliittisen yhteistyön edellytys.
The dynamics of mutual economic activity and the single monetary policy are also preconditions of political cooperation.
FinnishKriisin dynamiikka huomioon ottaen pyydän, että elvytyssuunnitelma päivitetään vastaamaan paremmin talouden todellista tilannetta.
In view of the dynamics of the crisis, I appeal for the recovery plan to be updated to be more in tune with the real economy.
FinnishKun Itä- ja Keski-Euroopan maat liittyvät jäseniksi, on tärkeää varmistaa, että dynamiikka ja perspektiivi säilyvät.
When the countries of central and eastern Europe join, it is important to ensure that the dynamics and perspectives of this do not disappear.
FinnishNeuvottelujen dynamiikka on etupäässä riippuvainen itse ehdokasvaltiosta ja sen edistymisestä kriteerien täyttämisessä.
The dynamics of negotiations depend primarily on the candidate state itself, and on its progress as regards the meeting of the benchmarks.
FinnishSen sijaan työllemme on luonteenomaista voimakas dynamiikka, yhteistyön syventäminen Euroopassa, jonka sitä paitsi haluamme laajentuvan.
Rather our work is characterised by very great dynamism, a deeper cooperation in a Europe which we also wish to see enlarged.