"dynaamisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"dynaamisesti" englanniksi

FI

dynaamisesti {adverbi}

volume_up
dynaamisesti
Toissijaisuusperiaatetta ei pidä tulkita byrokraattisesti vaan dynaamisesti.
The principle of subsidiarity must be interpreted dynamically and not in a bureaucratic fashion.
Tähän Euroopan unionin täytyy puuttua päättäväisesti ja dynaamisesti.
It is something which Europe needs to address decisively and dynamically.
Meidän on todella suhtauduttava tähän kysymykseen dynaamisesti ja suhteellisuudentajuisesti.
We really must approach this issue dynamically and with a sense of perspective.

Esimerkkejä "dynaamisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTällä hetkellä Georgiaa pidetään maana, jolla on dynaamisesti kehittyvä talous.
Today Georgia is regarded as a country with a dynamically developing economy.
FinnishHaluammeko parlamentin, joka kykenee täyttämään lainsäädäntövelvoitteensa dynaamisesti?
Do we want a Parliament that fulfils its legislative duties in a dynamic manner?
FinnishLentoliikenne on tällä hetkellä varsin pieni ala, mutta se kasvaa dynaamisesti.
Air travel today is a tiny area, but one that is growing dynamically.
FinnishMeidän on todella suhtauduttava tähän kysymykseen dynaamisesti ja suhteellisuudentajuisesti.
We really must approach this issue dynamically and with a sense of perspective.
FinnishTähän Euroopan unionin täytyy puuttua päättäväisesti ja dynaamisesti.
It is something which Europe needs to address decisively and dynamically.
FinnishToissijaisuusperiaatetta ei pidä tulkita byrokraattisesti vaan dynaamisesti.
The principle of subsidiarity must be interpreted dynamically and not in a bureaucratic fashion.
FinnishSen jälkeen suhteemme ovat kehittyneet nopeasti ja dynaamisesti.
Since then, our relationship has undergone a fast and dynamic development.
FinnishSe kehittyy Euroopassa ja koko maailmassa suorastaan dynaamisesti.
In fact, it is even enjoying a phase of permanent expansion at European and global level.
FinnishMe kehotamme komissiota todella toimimaan dynaamisesti tässä asiassa.
We would genuinely urge the Commission to be dynamic on this matter.
FinnishLopuksi totean, ettei Euroopan unioni voi toimia dynaamisesti ilman kunnianhimoisia rahoitusnäkymiä.
Finally, there will be no dynamic Europe without an ambitious financial perspective.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, online-rahapelimarkkinat kehittyvät epäilemättä hyvin dynaamisesti Euroopassa.
(PL) Madam President, there is no doubt that the market in online gambling in Europe is developing very dynamically.
FinnishSopimusta on sovellettava järkevästi ja dynaamisesti.
It must be applied intelligently and dynamically.
FinnishParhaiden käytänteiden yleiseurooppalainen vaihto on myös olennaista, jotta tämä ainutlaatuinen ala voisi kehittyä dynaamisesti.
A pan-European exchange of best practices is also essential for the dynamic development of this unique sector.
FinnishHaluamme Euroopan unionin kehittyvän dynaamisesti ja olevan maailman kilpailukykyisin talous muutaman vuoden kuluttua.
We would like Europe to develop in a dynamic fashion and become the most competitive economy in the world in a few years’ time.
FinnishKahden käsitteen välinen ero tuo edistystä ja vaikuttaa dynaamisesti Euroopan rakentamisen tavoitteluun.
The distinction between the two is a factor of progress and will have a revitalising effect on the continuing process of European integration.
FinnishSen on pysyttävä mukana dynaamisesti kehittyvässä maailmassa ja markkinoiden työntekijöiden osalta muuttuvissa odotuksissa.
It has to keep up with a dynamically developing world and changing expectations of the market with respect to new employees.
FinnishToimitusvarmuus on mukautettava kysynnän jatkuvaan lisääntymiseen tai vähenemiseen alueellisesti ja dynaamisesti.
Security of supply has to be adapted, on a regional basis and dynamically, to incessant fluctuations in demand, which increases and diminishes.
FinnishNeuvosto on tehnyt joukon tärkeitä päätöksiä harvinaisen dynaamisesti, mikä todettakoon ja mistä kiitokset.
With unusual drive, the European Council has taken a number of important decisions, of which we have taken note and for which we have given due credit.
FinnishKoska Euroopan parlamentilla on hyvin tärkeä osa tämän paketin hyväksymisessä, odotamme sen toimivan osassaan hyvin dynaamisesti.
As it has a very important role in adopting this package, we expect the European Parliament to play that role in a very dynamic way.
FinnishEuroopan unionin on minkä tahansa muun aloitteen rinnalla lähdettävä dynaamisesti liikkeelle ja sitouduttava tehokkaasti tähän suuntaan.
The European Union must be proactive and move effectively in this direction, quite apart from any other initiatives which it takes.