"dramaattisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"dramaattisesti" englanniksi

FI

dramaattisesti {adverbi}

volume_up
dramaattisesti
Voimmeko perustella pidennystä, joka lisää niin dramaattisesti suoja-aikaa?
Can we justify an extension that increases the term of protection so dramatically?
GMO:ien viljely on lisääntynyt maailmassa dramaattisesti viime vuosina.
On a global scale, GMO cultivation has increased dramatically in recent years.
Yhteisellä kannalla on heikennetty dramaattisesti tekijänoikeuksia.
The common position has dramatically undermined authors' rights.

Esimerkkejä "dramaattisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVoin hyvin sanoa, että mielipiteet ovat nyt muuttuneet Ruotsissa dramaattisesti.
Now, I can safely say that public opinion in Sweden has changed dramatically.
FinnishToiseksi ilmastonmuutos näkyy dramaattisesti alueella, mihin meidän on reagoitava.
Second, the region has entered a dramatic climate change we need to react to.
FinnishVoimmeko perustella pidennystä, joka lisää niin dramaattisesti suoja-aikaa?
Can we justify an extension that increases the term of protection so dramatically?
FinnishValitettavasti tilanne alueella on tällä välin muuttunut dramaattisesti.
Unfortunately, the situation on the ground has meanwhile changed dramatically.
FinnishMeidän on ensinnäkin vähennettävä dramaattisesti omien päästöjemme määrää.
In the first place, we need to reduce the volume of domestic emissions dramatically.
FinnishGMO:ien viljely on lisääntynyt maailmassa dramaattisesti viime vuosina.
On a global scale, GMO cultivation has increased dramatically in recent years.
FinnishMe luonnollisesti haluamme parantaa Tonavan veden laatua dramaattisesti.
We, of course, want to dramatically improve the quality of the water in the Danube.
FinnishAnkeriaskannat ovat viime vuosina vähentyneet Euroopassa dramaattisesti.
   . In recent years, eel stocks in Europe have declined dramatically.
FinnishKysymys sodasta ja rauhasta on Välimeren alueella dramaattisesti läsnä.
The Mediterranean provides a dramatic example of the issue of war and peace.
FinnishTämän seurauksena lentoliikenteen määrä kasvaa erityisen dramaattisesti.
As a consequence of this the number of flights is visibly increasing in a dramatic way.
Finnish6:50 Tämä video kertoo mielestäni aika hyvin -- ja dramaattisesti -- mistä on kyse.
6:50 This video, I think, gets across the concept that I'm talking about quite dramatically.
FinnishKovia kokenut hedelmä- ja vihannesala kärsii tästä dramaattisesti.
This will have disastrous consequences in the troubled fruit and vegetables sector.
FinnishNämä paineet ovat vähentäneet dramaattisesti yhteisön riisin myyntiä.
These pressures have led to an over-reduction of the Community preference.
FinnishEU:n edellinen laajentuminen muutti dramaattisesti EU:n ulkorajoja.
The last round of EU enlargement dramatically changed the European external dimension.
FinnishAlueelliset erot jäsenvaltioiden sisällä kasvavat dramaattisesti.
Regional disparities are becoming much more marked within the Member States.
Finnish15:53 Puhuin aiemmin laitteiden käyttämisestä hoitojen muuttamiseksi dramaattisesti.
15:53 I talked before about the use of devices to dramatically change the way we treat disease.
FinnishNeljäntoista vuoden aikana vuodesta 1996 alkaen rahapelimarkkinat ovat kasvaneet dramaattisesti.
In the fourteen years since 1996 the gambling market has grown dramatically.
FinnishMaailma on muuttunut dramaattisesti muutaman viime vuosikymmenen aikana.
The world has changed dramatically in the last couple of decades.
FinnishPäästöt ovat lisääntyneet dramaattisesti viime vuosien aikana, erityisesti liikennealalla.
Emissions have increased dramatically in recent years, especially within the transport sector.
FinnishEnsiksi: EU: n sosiaaliset perusolosuhteet ovat muuttuneet dramaattisesti.
First, social conditions in the EU have dramatically changed.