"dramaattinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"dramaattinen" englanniksi

FI

dramaattinen {adjektiivi}

volume_up
Myös vaikutus eurooppalaisiin karjankasvattajiin on dramaattinen ja välitön.
The impact on European livestock farmers is dramatic and immediate, too.
Tilanne on, kuten parlamentin jäsen Madelin sen sanoi, ehdottoman dramaattinen.
As Mr Madelin said, this is an extremely dramatic situation.
Ilmastonmuutoksella on ollut dramaattinen vaikutus joidenkin kehitysmaiden oloihin.
Climate change has had a dramatic impact on some developing countries.

Esimerkkejä "dramaattinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTilanne on dramaattinen, ja nyt on oiva tilaisuus korjata epäkohdat. Miten?
This is a dramatic situation and this should be a good opportunity to put it right.
FinnishLopputuloksena on ollut USA:n työtä tekevien köyhien määrän dramaattinen nousu.
What it has done is increase dramatically the number of working poor in the United States.
FinnishMyös vaikutus eurooppalaisiin karjankasvattajiin on dramaattinen ja välitön.
The impact on European livestock farmers is dramatic and immediate, too.
FinnishToisekseen me tiedämme, että alkuperämaiden tilanne on dramaattinen.
Secondly, we know that the situation in the countries of origin is a tragic one.
FinnishIlmastonmuutoksella on ollut dramaattinen vaikutus joidenkin kehitysmaiden oloihin.
Climate change has had a dramatic impact on some developing countries.
FinnishKomission tapa on todennäköisesti tehokas mutta ei niin dramaattinen kuin meidän tapamme.
The Commission’s way is likely to be effective but less dramatic than ours.
Finnish(DE) Arvoisa Monica Frassoni, voin vakuuttaa teille, ettei asia ollut lainkaan dramaattinen.
Mrs Frassoni, I can tell you that there was nothing dramatic about it at all.
FinnishOlemme nähneet, miten dramaattinen merkitys Sokrates-ohjelmalla on ollut omissa maissamme.
We have seen the dramatic affect the Socrates programme has had in our own countries.
FinnishECHOlle tämä ei ole hallinnollisesti mitenkään dramaattinen tai vaikea tilanne.
For ECHO, in administrative terms, this is not a dramatic or difficult situation to respond to.
FinnishMeidän on todellakin pakko, sillä tilanne Iranissa on vakavan ongelmallinen ja dramaattinen.
We really have to because the situation in Iran is gravely problematic and dramatic.
FinnishTällä on puolestaan dramaattinen vaikutus maanviljelijöihin, tuottajiin ja teollisuuteen yleensä.
This in turn has a dramatic effect on farmers, producers and industry generally.
FinnishAsiassa on tapahtunut dramaattinen käänne ja on esitetty syytöksiä räikeistä ennakkoasenteista.
Events have taken a dramatic turn, and there have been accusations of blatant bias.
FinnishTämä on dramaattinen askel, joka heikentää Kuuban mahdollisuuksia liittyä Cotonoun sopimukseen.
This is a dramatic step which reduces the chances of Cuba becoming part of Cotonou.
FinnishTilanne on, kuten parlamentin jäsen Madelin sen sanoi, ehdottoman dramaattinen.
As Mr Madelin said, this is an extremely dramatic situation.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kuten tiedämme, kyseessä on dramaattinen tilanne.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, this is a dramatic situation, as we know.
FinnishTämä on dramaattinen osoitus siitä, että tarvitsemme vastuullista ja moraalista varainhoitoa.
This is a dramatic statement of the need for responsible and moral financial management.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, keskustelu on ollut pitkä, muttei kovin dramaattinen.
Mr President, it has been a long debate but not very dramatic.
FinnishAvun tarpeen osalta tilanne on Burmassa edelleen dramaattinen.
In relation to needs, the humanitarian situation in Burma remains dramatic.
FinnishSamanlainen dramaattinen tilanne voi syntyä myös Makedoniassa, joka on koti monille albanialaisille.
The same kind of drama could also arise in Macedonia, which is home to many Albanians.
FinnishTäällä mainittiin Argentiinan tilanne, joka todellakin on dramaattinen.
The truly dramatic situation of Argentina has been mentioned.