"direktiivi" - Englanninkielinen käännös

FI

"direktiivi" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "direktiivi".

Suomi-englanti sanakirja

1
234567
> >>

Esimerkkejä "direktiivi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn totta, että direktiivi sisältää kymmenen vähimmäisehtoa, jotka on täytettävä.
It is true that the directive contains ten minimum conditions that are to be met.
FinnishKomissio ei ole samaa mieltä siitä, että tämä direktiivi ei olisi riittävän selvä.
The Commission does not agree that there is a lack of clarity in this directive.
FinnishJuuri sitä varten meillä on kansalaisten yksityisyyden suojaa koskeva direktiivi.
That is why we have a directive on the protection of the privacy of our citizens.
FinnishDirektiivi ei vastaa kaikilta osiltaan sataprosenttisesti parlamentin odotuksia.
The directive does not entirely match Parliament' s expectations in all areas.
FinnishMeillä on sitä varten täydellinen ja hyvä direktiivi, lainsäädännöllinen toimi.
We have a complete and correct guideline for this, i.e. a legislative measure.
FinnishVuoden 1989 alkuperäinen direktiivi on jo selostettu erittäin hyvin parlamentissa.
The 1989 original directive has already been very well explained in this House.
FinnishDirektiivi vedettiin pois ja korvattiin ehdotuksella, josta keskustelemme tänään.
It was withdrawn and replaced by the proposal which is under discussion today.
FinnishArvoisa puhemies, komission laatima direktiivi sisältää täysin hyväksytyn kierouden.
Mr President, the directive drawn up by the Commission contains an obvious bias.
FinnishLisäksi on todettava, ettei direktiivi kosketa ainoastaan naisia vaan myös miehiä.
Furthermore, not only does this directive concern women, it also concerns men.
FinnishTästä syystä direktiivi voi tulla ja sen on tultava voimaan mahdollisimman pian.
That is why the directive can and must enter into force as soon as possible.
FinnishEsillä oleva direktiivi on ensimmäinen pilari Århusin sopimuksen ratifioinnissa.
The directive being proposed is the first pillar in ratifying the Aarhus Convention.
FinnishNäistä tarkistuksista huolimatta ehdotettu direktiivi on edelleen epätyydyttävä.
Even with these amendments, however, the proposed directive remained unsatisfactory.
FinnishMeidän on tajuttava selvästi, että käsittelemämme direktiivi on hyvä direktiivi.
We simply must realise that the directive on the table is a sound directive.
FinnishLyhyesti tämä direktiivi täyttää - vaikkakin osittain - erään merkittävän aukon.
To sum up, this directive is important in that it does fill a gap, albeit partially.
FinnishSähkö- ja elektroniikkalaitteita koskeva direktiivi on erittäin kiistanalainen.
The directive on electrical and electronic equipment is highly controversial.
FinnishSe on päinvastoin direktiivi, jolla rajoitetaan ja säännellään kansallisia maksuja.
On the contrary, it is a directive which limits and regulates national charges.
FinnishÄlkää käsittäkö väärin, tämä direktiivi ei sulje pois kaatopaikkojen käyttöä.
Make no mistake about it, this directive does not rule out landfill as an option.
FinnishOn laadittava osa-aikatyötä koskeva direktiivi epävakaiden työolojen torjumiseksi.
The Temporary Work Directive must be adopted in order to combat casual employment.
FinnishArvoisa puhemies, direktiivi, josta pian äänestämme, on huomattava edistysaskel.
Mr President, the directive we are about to vote on represents a major step forwards.
FinnishTeollisuuden painostusryhmä väittää, että direktiivi lisää elintarviketuotantoa.
The industry lobby argues that the directive will increase food production.