"diplomaatit" - Englanninkielinen käännös

FI

"diplomaatit" englanniksi

FI

diplomaatit {monikko}

volume_up
diplomaatit
Jäsenvaltioiden diplomaatit voivat hakea haettavaksi julistettuja avoimia toimia.
National diplomats will be able to apply for published vacant posts.
Herra Bourlanges - joka on nyt paikalla - sanoi: " Diplomaatit ovat epäonnistuneet.
Mr Bourlanges - who is now here - said: ' The diplomats have failed.
Miksette kerro meille, mitä diplomaatit neuvostossa sanovat?
Why do you not tell us what the diplomats at the Council are saying?

Esimerkkejä "diplomaatit"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMitä kansallisia etuja nämä EU:N uudet diplomaatit ja lähetystöt edustavat?
So what national interests will these new EU diplomats and embassies represent?
FinnishEn tiedä, mikä sai unkarilaiset diplomaatit halventamaan oman historiansa symboleja.
I do not know what led Hungarian diplomats to demean the symbols of their own history.
FinnishJäsenvaltioiden diplomaatit voivat hakea haettavaksi julistettuja avoimia toimia.
National diplomats will be able to apply for published vacant posts.
FinnishHerra Bourlanges - joka on nyt paikalla - sanoi: " Diplomaatit ovat epäonnistuneet.
Mr Bourlanges - who is now here - said: ' The diplomats have failed.
FinnishMeidän on nyt pyrittävä löytämään yhteinen maaperä, jotta Euroopan diplomaatit voivat toimia.
At this time, we must all strive to find common ground so Europe's diplomats can take action.
FinnishRuotsalaiset diplomaatit ovat tehneet ahkerasti töitä saadakseen aikaan erilaisia kompromissiratkaisuja.
Swedish diplomats have worked assiduously at cobbling together various compromises.
FinnishKatson tämän vuoksi paremmaksi, että minua ja äänestäjiäni edustavat slovakialaiset diplomaatit.
I would therefore prefer to see myself and my constituents represented by Slovak diplomats.
FinnishMiksette kerro meille, mitä diplomaatit neuvostossa sanovat?
Why do you not tell us what the diplomats at the Council are saying?
FinnishToivon, että intialaiset diplomaatit ovat läsnä, jolloin he voivat antaa tietoja.
FinnishOn ymmärrettävä, että eurooppalaiset diplomaatit neuvottelivat paketin täsmällisestä muodosta useita viikkoja.
It should be understood that European diplomats spent several weeks debating the specific shape of the package.
FinnishArvoisa puhemies, en usko, että eurooppalaiset diplomaatit pystyvät hiukan yli kahdessa kuukaudessa yhtään parempaan.
I do not believe, Mr President, that European diplomats can do any better in little more than two months.
FinnishDiplomaatit Rangoonissa menevät nykyään jopa niin pitkälle, että sanovat: ”Burmasta on tullut käytännössä Kiinan provinssi”.
Diplomats in Rangoon even go so far these days as to say: 'Burma has become a quasi-Chinese province'.
FinnishHyvät kollegat, epäilen, että minä en ole ainoa jäsen, johon venäläiset diplomaatit ovat yrittäneet vaikuttaa tällä tavoin.
Colleagues, I wonder if I am the only Member whom Russian diplomats have tried to influence in such a manner.
FinnishKoska lakimiehet tai diplomaatit eivät kuitenkaan ole aina kovinkaan rohkeita tai pikkutarkkoja, mitä he tekivät?
But since the legal experts and diplomats were not always sufficiently bold or particularly pushy, what did they achieve?
FinnishPoliitikot ja diplomaatit voivat neuvotella keskenään, mutta emme voi neuvotella tieteen kanssa, emme voi neuvotella fysiikan kanssa.
Politicians and diplomats can negotiate, but we cannot negotiate with science; we cannot negotiate with physics.
FinnishWikiLeaksin viimeaikaisten paljastusten mukaan amerikkalaiset diplomaatit ovat kuvailleet Afewerkia julmaksi ja uhmakkaaksi johtajaksi.
Recent disclosures from the WikiLeaks website show that US diplomats described Afewerki as a cruel and defiant leader.
FinnishYmmärrän tämän erittäin hyvin havaittuani, miten monet unionin diplomaatit suorittavat tehtävänsä Washingtonissa.
I understand that very well after having experienced the sloppy way in which many of the many Union diplomats in Washington manage their tasks.
FinnishEnsiksikin on luonnollisesti varmistettava, että EU:n diplomaatit ja parlamentin jäsenet saavat matkustaa Valko-Venäjälle ilman rajoituksia.
Of course, first of all we need to ensure that EU diplomats and parliamentarians are freely allowed to enter Belarus.
FinnishKomissio pitää tärkeänä, että vuoropuhelua ylläpidetään ja että diplomaatit voivat välittää viestejä Uzbekistaniin.
The Commission considers it important that dialogue is maintained and that it is possible for diplomatic envoys to transmit messages to Uzbekistan.
FinnishAmerikkalaiset diplomaatit eivät tunnu antavan kovinkaan suurta arvoa Euroopan parlamentin jäsenten lisääntyneelle toimivallalle ja vaikutusmahdollisuuksille.
There seems to be little appreciation amongst American diplomats of the increased powers and influence of MEPs.