"diagnosoida" - Englanninkielinen käännös

FI

"diagnosoida" englanniksi

FI

diagnosoida [diagnosoin|diagnosoinut] {verbi}

volume_up
Tautia on vaikea havaita ja diagnosoida, ja pitkän aikavälin ratkaisuna on rokote.
It is a difficult disease to find and it is a difficult one to diagnose, and the long-term solution is a vaccine.
Siisteintä olisi, jos sairauden voisi diagnosoida aikaisin, ja estää sairauden pahentuminen.
The coolest thing would be is if you could diagnose the disease early, and prevent the onset of the disease to a bad state.
Neurotieteessä on laaja konsensus siitä, että psyykkistä sairautta ei voi diagnosoida yksittäisestä aivokuvauksesta.
The broad consensus in neuroscience is that we can't yet diagnose mental illness from a single brain scan.

Esimerkkejä "diagnosoida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSyövälle on monia syitä, tai syitä ei voida usein määritellä tai diagnosoida.
There are many causes of cancer, or often the causes cannot be defined and diagnosed.
FinnishJos he myöntävät vaivansa lääkäreilleen, heidät voidaan diagnosoida väärin.
And if they do mention them to their own doctors they may be misdiagnosed.
FinnishTautia on vaikea havaita ja diagnosoida, ja pitkän aikavälin ratkaisuna on rokote.
It is a difficult disease to find and it is a difficult one to diagnose, and the long-term solution is a vaccine.
FinnishSiisteintä olisi, jos sairauden voisi diagnosoida aikaisin, ja estää sairauden pahentuminen.
The coolest thing would be is if you could diagnose the disease early, and prevent the onset of the disease to a bad state.
FinnishNeurotieteessä on laaja konsensus siitä, että psyykkistä sairautta ei voi diagnosoida yksittäisestä aivokuvauksesta.
The broad consensus in neuroscience is that we can't yet diagnose mental illness from a single brain scan.
FinnishYhteiskunta ei koskaan saa tietää niistä 10-20 prosentista lapsia, jotka kärsivät ”dys-ongelmista”, koska niitä ei koskaan diagnosoida.
Society is never aware of the 10-20% of children with 'dys'abilities because they are never diagnosed.
FinnishOireyhtymä voidaan diagnosoida toistaiseksi vain oireiden perusteella, koska kliinisiä diagnosointivälineitä ei ole saatavilla.
The only way of diagnosing the syndrome is as yet symptomatic, for there are no clinical diagnosis kits available.
FinnishEtusijalle asetetaan harvinaiset sairaudet, joita voidaan nyt diagnosoida ja hoitaa siinä jäsenvaltiossa, jossa siihen on parhaat edellytykset.
Rare diseases are a priority, and diagnosis and treatment can now be carried out in the Member State most suited to that end.
FinnishNe ovat molemmat sukupuolikohtaisia tauteja, joita on vaikea diagnosoida ja joiden tutkimiseen ja hoitoon on tarjolla vain vähän resursseja.
They are both gender-specific diseases, difficult to diagnose and for which few resources are available for research and treatment.
FinnishOn tarpeen diagnosoida kalavarojen todellinen tila tarkasti ja täsmällisesti, koska muuten saatamme hoitaa nilkannyrjähdystä kemoterapialla.
We need to diagnose the true state of the stocks precisely and accurately, because otherwise we could be using a sledgehammer to crack a nut.
FinnishPotilaalla ei ole lähellään klinikkaa, jossa hänet voitaisiin testata, diagnosoida ja hoitaa, ja vaikka sellainen olisikin, hänellä ei ole varaa hoitoon.
The patient has no access to a clinic nearby that can test, diagnose and treat him and, even if there is one, he cannot afford the treatment.
FinnishNe ovat kaksi näkymätöntä sairautta, sillä niitä on erittäin vaikea diagnosoida eikä niiden tutkimiseen ja hoitamiseen ole osoitettu riittävästi määrärahoja.
These are two invisible diseases, given the difficulty of their diagnosis and the lack of resources devoted to research and their treatment.
FinnishSen sijaan on tärkeää diagnosoida suunnittelussa ja toiminnassa ilmeneviä laiminlyöntejä ja puutteita, jotka saattavat johtaa onnettomuuksiin muissa voimaloissa.
Instead, it is important to diagnose failings and shortfalls in design and operational terms, which could lead to accidents at other facilities.
FinnishJos hauissa esiintyy ongelmia, kuten epätavallista hitautta tai puutteellisia hakutuloksia, voit yrittää diagnosoida ongelman Haku ja indeksointi -vianmääritystoiminnon avulla.
If you are experiencing problems with searching, such as unusually slow searches or incomplete search results, run the Search and Indexing troubleshooter to see if it can diagnose the problem.