"demokratisoida" - Englanninkielinen käännös

FI

"demokratisoida" englanniksi

FI

demokratisoida [demokratisoin|demokratisoinut] {verbi}

volume_up
Ei pidä olettaa, että luovaa toimintaa voisi demokratisoida.
It should not be assumed that creative work can be democratized.
Pääsyn ja välineet siihen voidaan demokratisoida, niistä voidaan tehdä yleisesti saatavilla olevia.
The access and instruments required can be democratized and made generally available.

Esimerkkejä "demokratisoida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPitääkö heidän demokratisoida yhteiskuntansa perin pohjin ja vapauttaa aktivistit vankilasta?
Should they thoroughly democratise their society and release activists from prison?
FinnishPääsyn ja välineet siihen voidaan demokratisoida, niistä voidaan tehdä yleisesti saatavilla olevia.
The access and instruments required can be democratized and made generally available.
FinnishSen asemesta, että EU:sta tehdään valtio, unioni pitää mielestämme demokratisoida.
Instead of transforming the EU into a state, we are of the opinion that the Union must be democratised.
FinnishEi pidä olettaa, että luovaa toimintaa voisi demokratisoida.
It should not be assumed that creative work can be democratized.
FinnishOlisitte voinut demokratisoida EU:ta tämän perussopimuksen ansiosta.
You could have democratised the EU with this Treaty.
FinnishTämä on mahdollisuus demokratisoida kulttuurin saatavuutta.
This is an opportunity to democratise access to culture.
FinnishOlen tänään tyytyväinen Euroopan komission tavoitteeseen, jonka mukaan se haluaa demokratisoida nuorten mahdollisuuksia Euroopassa.
Today, I am delighted with the European Commission's ambition to want to democratise young people's access in Europe.
FinnishPäinvastoin kuin Schwaigerin mietinnössä väitetään, WTO:ta ei voida demokratisoida ottamalla siihen mukaan valtioiden valitsemia edustajia.
Contrary to what is maintained in the Schwaiger report, the WTO will not be democratised by having elected national delegates attend.
FinnishMeidän täytyy edelleen parantaa yhteisön kapasiteettia ulkoisten toimien osalta ja demokratisoida edelleen unionin keskeisiä toiminta-alueita.
We must continue to improve the Community's capacity for external action and further democratise key areas of the Union's activities.
FinnishPyrkimyksiä edistää oikeusvaltioperiaatetta ja demokratisoida maata vaikeutetaan, ja Tšetšenian ihmisoikeusloukkaukset ovat todellinen tragedia.
The rule of law and the democratisation of the country are being hamstrung; the violations of human rights in Chechnya are a tragedy.
FinnishLopuksi haluan sanoa, että meistä tuntuu tarpeelliselta demokratisoida MAI-sopimusta ja muokata nykyisen tekstiluonnoksen joitain kohtia.
My final point is that we think the MAI must be made more democratic and that the present draft text must be amended in a number of respects.
FinnishEnsimmäinen niistä on vain viittaus demokratiavajeen merkitykseen ja tarpeeseen lopultakin demokratisoida unionin toimielimet täysimääräisesti.
Firstly, just an allusion to the significance of the democratic deficit and the need, finally, fully to democratise the institutions of the Union.
FinnishEnsinnäkin koska liityttyämme talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen on entistäkin välttämättömämpää demokratisoida Euroopan talouspolitiikka.
Firstly, because the democratization of European economic policy is more necessary than ever since the arrival of the third stage of monetary union.
FinnishKysyjä totesi, että tulisi käyttää luovuutta mietittäessä, millä tavalla maan hallintoa voitaisiin demokratisoida ja olennaisesti muuttaa.
The Honourable Member said that creativity should be applied in contemplating how the country' s administration could achieve democracy and essentially change.
FinnishÄänestimme siis mietinnön puolesta, vaikka mielestämme WTO:ta, jota rikkaat maat käyttävät muiden hallitsemiseen, ei pitäisi demokratisoida vaan lakkauttaa!
We have, therefore, voted in favour of this report, even though we believe that the WTO, the rich countries' instrument to dominate others, should not be democratised but removed.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, mielestäni on hyvä, että mainitsemme tässä mietinnössä, että haluamme demokratisoida koko Internetin hallintaan liittyvän päätöksenteon.
Mr President, ladies and gentlemen, I am all in favour, as the report says, of democratising the whole decision-making process in connection with the management of the Internet.