"demokratia" - Englanninkielinen käännös

FI

"demokratia" englanniksi

FI

demokratia {substantiivi}

volume_up
demokratia (myös: kansanvalta)
Demokratia ei ole visio, demokratia on tälle Euroopan unionille selviytymiskysymys.
Democracy is not a vision. Democracy is a matter of survival for this European Union.
Maa on nykyisin demokratia varauksellisesti, mutta demokratia kuitenkin.
It is now a democracy - to be taken with a pinch of salt, perhaps, but a democracy.
Se on varsin helppoa: demokratia, demokratia ja demokratia.
That is pretty easy: democracy, democracy and democracy.

Esimerkkejä "demokratia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNe ovat tietyssä mielessä yksi osa sitä triptyykkiä, josta demokratia muodostuu.
They are, in a sense, the other element of the triptych which makes up democracy.
FinnishToisaalta me kaikki varmasti haluamme, että demokratia palautetaan Zimbabween.
On the other hand, we definitely all want democracy to be restored in Zimbabwe.
FinnishHyvät parlamentin jäsenet, demokratia ja vapaus ovat uhattuina Venäjällä.
   .   Ladies and gentlemen, democracy and freedom are under threat in Russia.
FinnishSe on parlamentaarinen demokratia, se on NATOn jäsen, se on alueellinen valta.
It is a parliamentary democracy, it is member of NATO, it is a regional power.
Finnish(ET) Hyvät naiset ja herrat, demokratia perustuu läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen.
(ET) Ladies and gentlemen, democracy is based on transparency and openness.
FinnishNimenomaan demokratia ja keskustelu määrittävät, mikä on olennaista parlamentille.
It is precisely democracy and debate that define the essence of a Parliament.
FinnishLuonnollisesti perustana ovat demokratia, ihmisoikeudet ja hyvä hallintotapa.
That, of course, gives us a basis for democracy, human rights and good governance.
FinnishAfrikan unionin olisi pitänyt auttaa tuomaan demokratia Norsunluurannikolle.
The African Union should have helped to bring about democracy in Côte d'Ivoire.
FinnishEU ei ole uskonnollinen kerho, vaan yhteisenä nimittäjänä on demokratia, ei uskonto.
The EU is not a religious club; the common denominator is democracy, not religion.
FinnishKehotan parlamenttia jatkamaan painostusta, jotta Kuubaan palautetaan pian demokratia.
I urge Parliament to continue pressing for an early return of democracy to Cuba.
FinnishJos analysoi vakavasti yhteistä kantaa, täytyy myöntää, että demokratia toimii.
Upon serious analysis of the common position, it has to be said that democracy works.
FinnishEurooppaan on palautettava demokratia eli Monnet'n menetelmää on vastustettava.
Democracy must be restored in Europe, and that means going against the Monnet method.
FinnishToisin sanoen vapaus, demokratia ja ihmisoikeudet kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa.
There is therefore a close relationship between freedom, democracy and human rights.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, demokratia on taantunut Nigeriassa.
(FR) Madam President, ladies and gentlemen, democracy has lost ground in Nigeria.
FinnishUnohdamme, että Intia on demokratia ja että se on ollut sitä jo 50 vuotta.
We are forgetting that India is a democracy and has been one for over 50 years.
FinnishTällaisesta näkökulmasta demokratia on todellakin yksi kehityksen edellytyksistä.
From this perspective, democracy is certainly a condition for development.
FinnishEtusijalle asetettaisiin demokratia, sosiaaliset oikeudet, julkiset palvelut ja rauha.
Priority would be given to democracy, social rights, public services and peace.
FinnishLuulimme, että kommunismin luhistumista seuraa automaattisesti demokratia.
We had felt that the collapse of communism would automatically lead to democracy.
FinnishDemokratia herättää kysymyksiä, ja meidän on vastattava näihin kysymyksiin.
Democracy raises questions, and it is these questions that we need to answer.
FinnishIntia ei ole vain maailman suurin, vaan myös maailman epädemokraattisin demokratia.
India is not only the largest, but also the most undemocratic democracy in the world.