"budjettialijäämä" - Englanninkielinen käännös

FI

"budjettialijäämä" englanniksi

FI

budjettialijäämä {substantiivi}

volume_up
1. Kansantaloustiede
budjettialijäämä
Haluan muistuttaa, että Unkarin budjettialijäämä on kaikista suurin: 5 prosenttia.
I would like to remind you that Hungary is the country that has used the budget deficit to the greatest degree: minus 5%.
Kun Ruotsista runsaat kolme vuotta sitten tuli Euroopan unionin jäsen, meillä oli suuri budjettialijäämä ja korkeat korot.
When Sweden became a member of the European Union just under three years ago, we had a large budget deficit and high interest rates.
Maan talouskasvu on 5 %, inflaatio- ja työttömyysaste ovat laskussa, budjettialijäämä ja valtion velka vastaavat Maastrichtin kriteerejä.
Its growth rate is over 5 %, inflation and unemployment are falling, and the budget deficit and government debt are in line with the Maastricht criteria.

Esimerkkejä "budjettialijäämä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishBudjettialijäämä kasvaa monessa jäsenvaltiossa, ja eläkkeiden rahoituksessa on ongelmia.
There are rising budget deficits in many Member States and problems in the financing of pensions.
FinnishHaluan muistuttaa, että Unkarin budjettialijäämä on kaikista suurin: 5 prosenttia.
I would like to remind you that Hungary is the country that has used the budget deficit to the greatest degree: minus 5%.
FinnishEnsinnäkin näiden maiden budjettialijäämä on suuri, mikä rajoittaa liikkumavaraa ja aiheuttaa jo ärsykereaktion.
Firstly, these countries already have significant budgetary deficits.
FinnishKun Ruotsista runsaat kolme vuotta sitten tuli Euroopan unionin jäsen, meillä oli suuri budjettialijäämä ja korkeat korot.
When Sweden became a member of the European Union just under three years ago, we had a large budget deficit and high interest rates.
FinnishArvoisa herra puhemies, herra komissaari, te kerroitte, että aiotte lähettää kymmenelle maalle nootin siitä syystä, että niillä on liiallinen budjettialijäämä.
Mr President, Commissioner, you say that you intend to send notes to ten countries because their budget deficits are excessive.
FinnishMaan talouskasvu on 5 %, inflaatio- ja työttömyysaste ovat laskussa, budjettialijäämä ja valtion velka vastaavat Maastrichtin kriteerejä.
Its growth rate is over 5 %, inflation and unemployment are falling, and the budget deficit and government debt are in line with the Maastricht criteria.
FinnishVuonna 2011 Unkarin budjettialijäämä on alle 3 prosenttia, ja olemme toinen niistä kahdesta EU:n jäsenvaltiosta, joiden valtionvelka vähenee vuonna 2011.
In 2011, Hungary's budget deficit will be below 3% and we will be one of the two EU Member States whose national debt will decrease in 2011.
FinnishSe joutuu varmasti kohtaamaan tämän ongelman ja joutuu valitettavasti tekemään niin jatkossakin, mutta ainakaan ensi vuonna sen budjettialijäämä ei ole liian suuri.
Undoubtedly it will have to face this and will continue to do so, unfortunately, but at least next year it will not have an excessive deficit.
FinnishOn syytä nimittäin pitää mielessä, että sen jälkeen, kun yhteinen raha on otettu käyttöön, kolmen prosentin budjettialijäämä ei ole enää tavoite, vaan siitä tulee raja.
Indeed, may I remind you that when the single currency is in place, the figure of 3 % will no longer be an objective, but it will become a limit.
FinnishBudjettialijäämä on kaikissa ehdokasvaltioissa alle 3 % bruttokansantuotteesta, ja budjettiluonnosten ja ennusteiden perusteella on odotettavissa, että alijäämät pienenevät entisestään.
The budget deficits of all participating countries were below 3 % of GDP and the budgetary plans and forecasts point to a further decline in deficit levels.
FinnishMietinnössä käsitellään myös toista tärkeää näkökohtaa - että meidän on torjuttava budjettialijäämä haittaamatta kasvua, erityisesti talouden kehittämisen osalta.
The report also touches upon another important aspect - that we must combat the budget deficit without damaging growth, particularly as far as generating the economy is concerned.