"budjetit" - Englanninkielinen käännös

FI

"budjetit" englanniksi

EN
FI

budjetit {monikko}

volume_up
budjetit (myös: talousarviot)
Kauniit sanat ja hienot budjetit eivät riitä vakauteen ja hyvinvointiin.
Fine words and fine budgets are not enough to guarantee stability and welfare.
Velanhoitomaksut ylittävät usein terveydenhoidon ja opetuksen budjetit.
Debt service payments often exceed health and education budgets.
But where are the budgets for these things?

Esimerkkejä "budjetit"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKauniit sanat ja hienot budjetit eivät riitä vakauteen ja hyvinvointiin.
Fine words and fine budgets are not enough to guarantee stability and welfare.
FinnishKansalliset budjetit menettävät tuloja, joita niissä luonnollisesti tarvittaisiin menojen kattamiseen.
The national budget loses income it obviously needs to cover its expenditure.
FinnishVelanhoitomaksut ylittävät usein terveydenhoidon ja opetuksen budjetit.
Debt service payments often exceed health and education budgets.
FinnishMinkälaiset budjetit näihin liittyy?
FinnishViranomaiset eivät saa ajatella, että euro on kaikkien meidän yhteinen mutta että niiden budjetit ovat puhtaasti kansallinen asia.
Governments must not be allowed to think that the euro belongs to all of us but that their budgets are purely a national matter.
FinnishPuolustusbudjettia on korotettu valtavalla summalla, joka on paljon suurempi kuin Ranskan ja Britannian budjetit yhteensä.
The first is the sharp increase in defence budgets by an amount which far outstrips the budgets of France and Great Britain put together.
FinnishKustannukset ja uhraukset ovat hyvin haastavia erityisesti niille maille, joiden budjetit ovat pienimmät ja taloudet vähemmän kehittyneet.
These costs and sacrifices will be especially very challenging for those countries with the lowest budgets and less developed economies.
FinnishKustannukset ja uhraukset ovat hyvin haastavia erityisesti niille maille, joiden budjetit ovat pienimmät ja talloudet vähemmän kehittyneet.
These costs and sacrifices will be especially very challenging for those countries with the lowest budgets and less developed economies.
FinnishEnsinnäkin on korostettava, että lähes kaikkien jäsenvaltioiden budjetit on valmisteltu ajatellen, että öljyn hinta olisi 29 Yhdysvaltain dollaria.
First, we should stress that nearly all the budgets of the Member States have been prepared on the basis of an oil price of USD 29.
FinnishKomissio ja EU:n konservatiivisemmat tahot ovat puolustaneet voimakkaasti ajatusta, jonka mukaan meillä on oltava tasapainoiset budjetit tai nollabudjetit.
One idea heavily defended by the Commission and by the more conservative sectors of Europe is that we must have balanced or zero budgets.
FinnishTempus-ohjelmaan kohdistettavista määrärahoista päätetään joka vuosi silloin, kun Phare- ja Tacis-ohjelmien budjetit jaetaan avunsaajamaiden kesken.
The sums earmarked for Tempus will be decided each year when the budget allocations to beneficiary countries for the PHARE and TACIS programmes are being determined.
FinnishTulevaisuuden toimista selkeimpiä ovat tarve uudistaa EU:n budjetti ja linjata kansalliset budjetit tiiviimmin yhteisten päämäärien suuntaisiksi.
One of the most obvious forms of action in the future is the need to reform the EU's budget and ensure that national budgets are more closely in line with common objectives.
FinnishYhteisön rahoitus takaa rahoitusvakauden, jollaista monet suhdannevaihteluista riippuvaiset kansalliset budjetit eivät voi tarjota.
The added value of our support can be seen in terms of the stability of financing over time, which many national budgets, subject to the vagaries of the economic climate, are incapable of offering.
FinnishVaikka valtiot käyttävätkin sitä tehottomasti, niillä on käytettävissään tärkeä hoitokeino, kansalliset budjetit, jotka yltävät lähes 50 %: iin niiden BKT: stä.
However, they have to hand an important means for dealing with it, namely the national budgets which amount to nearly 50 % of their GDP, even if they use those means ineffectually.
FinnishNäin ollen joissakin maissa verotus on edullista, jolloin näiden maiden seurat voivat maksaa jalkapalloilijoille paljon suurempia palkkioita kuin mitä muiden seurojen budjetit kestävät.
Thus, in some countries taxation is advantageous, allowing their clubs to pay footballers quite a lot more than the payments that other clubs' budgets can withstand.
FinnishEi ole mitenkään perusteltavissa, että EU tarvitsee pidemmät maksuajat kuin jäsenmaat tai yritykset, joiden budjetit voivat olla monikymmenkertaisia EU:n budjetteihin verrattuna.
It is incongruous and objectionable that the EU needs longer payment times than Member States or enterprises whose budgets can be many times the size of the EU budget when compared.