"bruttokansantuote" - Englanninkielinen käännös

FI

"bruttokansantuote" englanniksi

FI

bruttokansantuote {substantiivi}

volume_up
bruttokansantuote
Bruttokansantuote on talouden kehityksen ja vaurauden mittari.
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
Bruttokansantuote on tunnetuin makrotaloudellisen toiminnan mittari.
Gross domestic product is the best known measure of macro-economic activity.
Bruttokansantuote on yksinkertainen indikaattori, mutta kehitys on monimutkainen ilmiö.
Gross domestic product is a simple indicator, while development is a complex phenomenon.
bruttokansantuote
Olemme tienneet jo kauan, että bruttokansantuote ei riitä.
We have known for a long time that gross national product is inadequate.
Kysyitte, miltä bruttokansantuote asiana näyttää.
You asked how it looks with the Gross National Product component.
Voiko Kosovo tosiaan ottaa vastaan 500 miljoonaa, kun sen bruttokansantuote on 800 - 1 000 miljoonaa euroa?
Can Kosovo really absorb the 500 million when its gross national product is between EUR 800 million and EUR 1 billion?

Esimerkkejä "bruttokansantuote"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishBruttokansantuote ei pelkästään riitä kriteeriksi tukialueita määriteltäessä.
GNP alone is inadequate as a criterion in determining eligible areas.
FinnishBruttokansantuote on yksinkertainen indikaattori, mutta kehitys on monimutkainen ilmiö.
Gross domestic product is a simple indicator, while development is a complex phenomenon.
FinnishYhdistelmäindikaattorin tärkein komponentti on jäsenvaltion bruttokansantuote
The principal component of this composite indicator will be the Member State's gross domestic
FinnishBruttokansantuote on tunnetuin makrotaloudellisen toiminnan mittari.
Gross domestic product is the best known measure of macro-economic activity.
FinnishBruttokansantuote on keskeinen taloudellisten rakenneongelmien mitta juuri saarilla.
An important indicator of the economic structural problems affecting our island regions is GDP.
FinnishBruttokansantuote on talouden kehityksen ja vaurauden mittari.
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
FinnishMitä alhaisempi alueen bruttokansantuote on, sitä enemmän apua sen täytyy saada meiltä.
The lower the gross domestic product (GDP) of a region, the more help it must receive from us.
FinnishTutkimus- ja innovointi-investoinnit eivät kasvaneet samaa tahtia kuin EU:n bruttokansantuote.
Investment in research and innovation did not increase at the same pace as European GDP.
FinnishBruttokansantuote henkeä kohden on EU:ssa tämän vuoksi vain noin 65 prosenttia Yhdysvaltain tasosta.
For this reason, per capita GNP in the EU is only 65% of that in the United States.
FinnishMerkittävästi ei kuitenkaan kasva tämän uuden, suuren EU:n bruttokansantuote.
What will not increase substantially, however, is the Gross Domestic Product of this new enlarged EU.
FinnishTaloudellista tukea on tarjottava, ja on otettava huomioon ensisijaisesti alueellinen bruttokansantuote.
Financial support must be provided, taking into account primarily regional GDP.
FinnishEtelä-Afrikan bruttokansantuote on puolet Belgian ja ainoastaan 0,6 % maailman bruttokansantuotteesta.
South Africa' s GDP is half that of Belgium and only 0.6% of the world GDP.
FinnishArvoisa puhemies, maailman bruttokansantuote kasvoi 19 000 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosina 1980-2011.
Mr President, between 1980 and 2011, global GDP increased by USD 19 000 billion.
FinnishNykyään Burman bruttokansantuote henkeä kohden on pienempi kuin Ruandassa tai Bangladeshissa.
Today, it has a GDP per capita lower than Rwanda or Bangladesh.
FinnishOlemme tienneet jo kauan, että bruttokansantuote ei riitä.
We have known for a long time that gross national product is inadequate.
FinnishKummankin valtion bruttokansantuote on erittäin alhainen, ja köyhyys on edelleen yksi suurimmista ongelmista.
The GDP of the two countries is very low and poverty remains a major problem.
FinnishMaltan bruttokansantuote on laskenut viime vuosina 78 prosentista 71 prosenttiin EU:n keskiarvosta.
In recent years, Malta's Gross Domestic Product has fallen from 78% to 71% of the European average.
FinnishParas jäsenmaksuperuste on bruttokansantuote.
The best basis for calculating how much each Member State should pay is GNP.
FinnishBruttokansantuote on tunnetuin mittari kaikkialla maailmassa.
Gross domestic product is the best known measure worldwide.
FinnishSe on paljon enemmän kuin kyseisen maan bruttokansantuote.
Far above the gross national income of the country itself.