"biomassa" - Englanninkielinen käännös

FI

"biomassa" englanniksi

EN
FI

biomassa {substantiivi}

volume_up
biomassa
Biomassa ja biopolttoaineet ovat sitä vastoin hyvin varteenotettavia vaihtoehtoja.
Biomass or bio-fuels, however, are very much an option.
   Arvoisa puhemies, biomassa kuuluu ilman muuta EU:n energiantuotannon tulevaisuuteen.
   – Mr President, there is no doubt that biomass belongs to the future of European energy supply.
Biomassa ja vesivoima muodostavat 95 prosenttia Euroopan unionin uusiutuvista energialähteistä.
Biomass and hydroelectric power account for 95% of renewable energy sources in the European Union.

Esimerkkejä "biomassa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishBiomassa tarjoaa suuren mahdollisuuden koko maaseudun tulevalle kehitykselle.
Organic substances have tremendous potential for the future development of rural areas as a whole.
Finnish   Arvoisa puhemies, biomassa kuuluu ilman muuta EU:n energiantuotannon tulevaisuuteen.
   – Mr President, there is no doubt that biomass belongs to the future of European energy supply.
FinnishBiomassa ja biopolttoaineet ovat sitä vastoin hyvin varteenotettavia vaihtoehtoja.
Biomass or bio-fuels, however, are very much an option.
FinnishBiomassa ja vesivoima muodostavat 95 prosenttia Euroopan unionin uusiutuvista energialähteistä.
Biomass and hydroelectric power account for 95% of renewable energy sources in the European Union.
FinnishPohjanmeren kalojen yhteenlaskettu biomassa arvioidaan noin 10 miljoonaksi tonniksi.
The total biomass of all the fish species present in the North Sea is estimated at approximately 10 million tonnes.
FinnishBiopolttoaineet ja biomassa ovat osa ratkaisua, johon on sisällyttävä myös kulutuksen vähentämistä koskeva koulutus.
Biofuels and biomass form part of the solution, which also needs to involve education to reduce consumption.
FinnishEri alueilla on hyvin erilaiset mahdollisuudet hyödyntää esimerkiksi biomassa-, aurinko- ja tuulienergiaa.
There are widely differing resources to exploit in different regions; for example, biomasses, solar energy and wind power.
FinnishNyt tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että kutevan koljakannan biomassa Pohjanmerellä on arviolta 400 000 tonnia.
Now the scientists agree that there are an estimated 400 000 tonnes of haddock spawning stock biomass in the North Sea.
FinnishBiomassa on tällä hetkellä nukkuva jättiläinen.
FinnishEnsiksi on otettava yleisesti huomioon ympäristökysymys eli bioenergia, biomassa ja biologisesti hajoavat materiaalit.
Firstly, that of taking an overall view of the environmental question: bioenergy, biomass and biodegradable matter.
Finnish   Biomassa on äärimmäisen tärkeä energiamuoto, ja sen osuus Euroopan unionissa käytetystä uusiutuvasta energiasta on 65 prosenttia.
   Biomass is a most important form of energy, accounting for 65% of the renewable energy used in the EU.
FinnishBiomassa on yksi ympäristöystävällisimmistä energialähteistä ja pitkällä tähtäimellä hiilidioksidirasitetta voidaan keventää.
Biomass is one of the most environment-friendly energy sources and in the long term it can help reduce CO2 emissions.
FinnishBiomassa on myös puunjalostusteollisuuden raaka-aine. Sen avulla luodaan lukuisia työpaikkoja ja tuodaan merkittävää lisäarvoa.
It is also a raw material for the wood processing industry, and serves to create numerous jobs and high added value.
FinnishTässä yhteydessä on aina korostettava, että tällaiset polttoaineet ja biomassa ovat erittäin ympäristöystävällisiä.
The one thing we must always emphasise with all this is that these types of fuels and biomass are very environmentally friendly.
FinnishKalakannan ennalta varautuva biomassa olisi pitänyt määritellä tieteellisten selvitysten perusteella, mutta niitä ei ole olemassa.
The precautionary biomass should have been established on the basis of these scientific reports which do not exist.
FinnishICCAT-komission mukaan kutevan tonnikalakannan biomassa on nykyisin alle 15 prosenttia siitä, mitä se oli ennen kalastuksen aloittamista.
According to ICCAT, the current spawning stock biomass is less than 15% of what it was before fishing began.
FinnishBiomassa tarjoaa huomattavasti enemmän mahdollisuuksia samoin kuin lämmön, siis aurinkoenergian, käyttö lämmitystarkoituksiin.
There is a good deal more potential with biomass, and also in the use of heat, that is, solar energy for heating purposes.
FinnishMyös biomassa on uusiutuva energialähde, jonka käyttöä on lisättävä, koska se on niin monipuolinen ja soveltuu myös peruskuormaan.
Biomass is another source of renewable energy, which must be further developed because of its versatility and base load capacity.
FinnishEhtymättömänä energialähteenä biomassa tarjoaa turvatun toimeentulon, mikä tarkoittaa tiettyä riippumattomuutta kolmansista maista.
As an inexhaustible source of energy, biomass also ensures security of supplies, i.e., a certain independence from third countries.
FinnishEnsinnäkin biomassa.