"biokaasu" - Englanninkielinen käännös

FI

"biokaasu" englanniksi

EN
FI

biokaasu {substantiivi}

volume_up
biokaasu
Biokaasu vähentää autojen kasvihuonekaasupäästöjä kokonaista 90 prosenttia.
Biogas reduces emissions of greenhouse gases from cars by as much as 90%.
On erotettava selvästi toisistaan biokaasu ja biometaani.
A clear distinction must be made between biogas and biomethane.
Kestävä maatalous ja biokaasu: EU:n lainsäädännön tarkistaminen (
Sustainable agriculture and biogas: review of EU legislation (debate)

Esimerkkejä "biokaasu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishBiokaasu vähentää autojen kasvihuonekaasupäästöjä kokonaista 90 prosenttia.
Biogas reduces emissions of greenhouse gases from cars by as much as 90%.
FinnishTämä on hyvä tie, jonka avulla biokaasu voi osaltaan auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
This is a good way for biogas to contribute towards countering climate change.
FinnishToiseksi: biokaasu on edelleen kallista, kuten kollegani Kuc ja monet muut ovat sanoneet.
Second: biogas remains expensive, as my fellow Member, Mr Kuc, and many others have said.
FinnishKestävä maatalous ja biokaasu: EU:n lainsäädännön tarkistaminen (
Sustainable agriculture and biogas: review of EU legislation (debate)
FinnishBiokaasu- ja kompostointilaitokset eivät ole kuitenkaan ympäristönsuojelun näkökulmasta neutraaleja.
However, biogas and composting plants are not environmentally neutral.
FinnishKestävä maatalous ja biokaasu: EU:n lainsäädännön tarkistaminen (
Sustainable agriculture and biogas: review of EU legislation (
FinnishKuten esittelijä toteaa, biokaasu voi aikanaan korvata maakaasun.
As he indicates, biogas may come to replace natural gas.
FinnishOn erotettava selvästi toisistaan biokaasu ja biometaani.
A clear distinction must be made between biogas and biomethane.
FinnishMaatiloihin integroiduissa laitoksissa tuotettu biokaasu on yksi merkittävimmistä bioenergian lähteistä.
Biogas produced in integrated agricultural plants is one of the most important sources of bio-energy.
FinnishOlen myös suurelta osin samaa mieltä siitä, että biokaasu on yksi parhaista tavoista käsitellä biomassaa Euroopassa.
I also broadly agree that biogas is one of the best ways of processing biomass in Europe.
FinnishBiokaasu on erittäin tärkeä uusiutuvan energian lähde.
Biogas is a very important source of renewable energy.
FinnishBiokaasu on varastointikelpoinen ja uusiutuva energialähde ja siten strategisesti erityisen hyödyllinen ja arvokas.
Biogas is a storable and renewable energy source and hence of especial strategic usefulness and value.
FinnishMielestäni biokaasu on kätevä vaihtoehto sekä taloudellisesta näkökulmasta että ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna.
In my view, biogas represents a convenient option from both an economic and an environmental viewpoint.
FinnishBiokaasu on monipuolinen energialähde: sitä voidaan käyttää sähköntuotantoon, lämmitykseen, jäähdytykseen tai kuivaukseen.
Biogas is a multifunctional energy source: it can be used for electricity generation, for heating, cooling, or drying.
Finnish. - (PL) Äänestin Kestävä maatalous ja biokaasu: tarve tarkistaa EU:n lainsäädäntöä - mietinnön puolesta.
in writing. - (PL) I voted in favour of the report on sustainable agriculture and biogas: a need for review of EU legislation.
FinnishBiokaasu on tärkeä uusiutuva energiavara, joka edistää maatalouden kestävää kehitystä ja parantaa ympäristön tilaa.
Biogas is an important renewable energy resource which contributes to sustainable agricultural development and improves the state of the environment.
FinnishBiokaasu on kuitenkin myös tapa tukea kehitysmaita.
Our colleague suggested that the common agricultural policy should be abolished; well, biogas is also a way of helping out developing countries.
FinnishBiokaasu ja muut biopolttoaineet, aurinko- ja tuulienergian rinnalla, voivat vähentää huomattavasti riippuvuutta perinteisistä energialähteistä.
Biogas and other biofuels, along with solar and wind energy, can significantly reduce the reliance on conventional energy sources.
FinnishNäiden tarkistusten nettotuloksena olisi, että huomattavaa määrää eläinten sivutuotteita ei saisi käyttää biokaasu- ja kompostointilaitoksissa.
The net result of these amendments would be to prohibit the use of an important volume of animal by-products in bio-gas and composting.
FinnishPaineistettu biokaasu soveltuu autojen ja julkisten liikennevälineiden polttoaineeksi, ja kun se on puhdistettu, biokaasua voidaan syöttää maakaasuverkkoon.
Pressurised biogas is suitable for running cars and public transport vehicles and, once it has been purified, biogas can be fed into the natural gas network.