FI

avulla {prepositio}

volume_up
avulla (myös: kanssa, -lla, -llä, luona, kera, -ineen)
Sitä kokeiltiin Afrikassa talousalalla, kymmenien sijoituskoulujen avulla.
Africa tried it, in the field of economics, with dozens of investment schools.
Suunniteltu käytettäväksi kosketuksen, hiiren ja näppäimistön avulla.
A beautiful new Start screen with live tiles, plus the familiar desktop.
Seuraavien vihjeiden avulla voit käyttää syötepaneelia tehokkaammin.
Use the following tips to become more efficient with using Input Panel.

Esimerkkejä "avulla"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishRokotusten avulla olisi voitu estää miljoonien terveiden eläinten teurastaminen.
Vaccination could have prevented the destruction of millions of healthy animals.
FinnishHaluaisimme, että viljelijöiden asemaa seurataan ehdottamamme tutkimuksen avulla.
Via the study we propose, we would like the position of farmers to be monitored.
FinnishOn siis luotava menettely, jonka avulla parlamentin ehdotuksia viedään eteenpäin.
We need to find a way of ensuring that Parliament's suggestions are followed up.
FinnishVoit säätää näytössä olevien kohteiden luettavuutta online-säätötyökalun avulla.
You can use the online tuner to further adjust the legibility of on-screen items.
FinnishToiseksi tämä voisi tietysti tapahtua myös rautateiden ja televiestinnän avulla.
Secondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
FinnishMietinnössäni olen myös yrittänyt puuttua muihin ongelmiin tarkistusten avulla.
In my report I have also tried to address other problems by means of amendments.
FinnishJoskus se on kuitenkin ainoa väline, jonka avulla epätasa-arvoa voidaan parantaa.
But they are sometimes the only vehicle by which inequalities can be ameliorated.
FinnishEurooppalaisjoukkojen avulla voitaisiin ehkä lujittaa YK:n rauhanturvajoukkoja.
Perhaps European troops could be used to strengthen the UN peacekeeping forces.
FinnishSeuraavien linkkien avulla voit tutustua vapaaehtoistyöhön Virossa tai muualla.
The following links will introduce you to volunteering in Estonia or elsewhere.
FinnishKeski- ja Itä-Euroopan maiden kohdalla se onnistuu parhaiten hankkeiden avulla.
With the Eastern and Central European countries we do this best through projects.
FinnishNiitä pitäisi myös käydä sovitulla aikavälillä ja tehokkaan sovittelun avulla.
They should also take place within an agreed timeframe with effective mediation.
FinnishLopuksi, tämän avulla voimme toteuttaa pyrkimyksemme ja tavoitteemme maailmassa.
Finally, this enables us to fulfil our aspirations and ambitions in the world.
FinnishVoit etsiä tallennettavaa TV-ohjelmaa tai elokuvaa Media Centerissä haun avulla.
You can search in Media Center to find a TV show or movie that you want to record.
FinnishDemokratiassa kukaan ei saa pommitusten ja murhien avulla päästä neuvotteluihin.
In a democracy, no one should bring bombs and murder to the negotiating table.
FinnishToimintakehys on siis olemassa ja nyt on saatava se elämään politiikkojen avulla.
There is also a framework. It is now for the politicians to bring it into life.
FinnishItäisen kumppanuuden avulla pääsemme käsiksi tämän päivän keskeisiin haasteisiin.
The Eastern Partnership goes to the very heart of the challenges we face today.
FinnishLuulen, että yleisö haluaisi meidän auttavan anteliaammin elintarvikeavun avulla.
I think that the public would like us to help in a generous way with food aid.
FinnishSuojelu voi olla aitoa näin ollen ainoastaan kansainvälisen yhteistyön avulla.
True protection can therefore be realised only through international cooperation.
FinnishSuunnatkaamme siis uusien ja järkevien energialähteiden avulla tulevaisuuteen!
So, equipped with new and smart energies, let us go on the march into the future!
FinnishSe nopeuttaa prosessia, jonka avulla tämä epätyydyttävä tilanne voidaan korjata.
It will speed up the process of getting rid of this unsatisfactory situation.