"avokätisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"avokätisesti" englanniksi

FI

avokätisesti {adverbi}

volume_up
avokätisesti
... avokätisesti jäsen Mulderille, mutta vain, kun siihen on aihetta.
... lavishly to Mr Mulder, but nevertheless, when it is due.
Jotta neuvoston äänijakaumasta päästäisiin helpommin sopuun, Euroopan parlamenttiin jaettiin avokätisesti lisää paikkoja.
In order to facilitate an agreement on vote weighting in the Council, compensating seats in the European Parliament were distributed lavishly.

Esimerkkejä "avokätisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAvokätisesti direktiivissä taataan korvaava lepoaika 72 tunnin työn päätteeksi.
Generously, periods of compensatory rest at the end of 72 hours’ work are guaranteed.
Finnish(HU) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää teitä siitä, että olette antaneet aikaa avokätisesti.
(HU) Mr President, I would like to thank you for allotting time so generously.
FinnishOlkaa siis ystävällisiä ja suhtautukaa avokätisesti Viron maatalouteen!
So please let there be some generosity towards this sector in Estonia!
FinnishEU ja jäsenvaltiot reagoivat nopeasti ja avokätisesti heti, kun siihen oli tilaisuus.
The EU and the Member States reacted quickly and generously, as soon as the opportunity presented itself.
FinnishOlemme kaikki iloisia siitä, että EU auttaa avokätisesti vaikeuksissa olevaa jäsenvaltiotaan.
We are all very happy that the EU has generously come to the aid of a Member State in difficulty.
Finnish... avokätisesti jäsen Mulderille, mutta vain, kun siihen on aihetta.
... lavishly to Mr Mulder, but nevertheless, when it is due.
FinnishNeljänneksi meidän on investoitava avokätisesti sopeutumisrahastoon.
Fourthly, we must invest generously in the adjustment fund.
FinnishTäyttäkää velvollisuutenne parlamenttia kohtaan avokätisesti ja valmistelkaa sillä tavoin tulevaisuutta.
Fulfil your obligations to Parliament in a generous spirit, thus preparing for the future.
FinnishEuroopan keskuspankki ja Euroopan komissio ovat tukeneet rahoituslaitoksia avokätisesti.
The European Central Bank and the European Commission have given a lot of support to the financial institutions.
FinnishOn aivan selvää, että Euroopan unionin on tässä tapauksessa myös itse myönnettävä avokätisesti rahoitusta.
It goes without saying that the European Union itself must also provide generous funding in this case.
FinnishMeidän olisi annettava avokätisesti rahoitusta sen varmistamiseksi, että tällaisia klustereita syntyy jälleen.
We should provide generous funding in order to ensure that clusters of this kind come into being once again.
FinnishEmme tietenkään voi kieltää, että muualla maailmassa myönnetään edelleenkin avokätisesti valtiontukea.
We cannot deny, of course, that in other parts of the world, liberal amounts of State aid are still being given out.
FinnishKansainvälinen yhteisö ei tee mitään, sillä se on kiinnostunut öljystä ja myy avokätisesti aseita kyseiseen maahan.
The international community is doing nothing, tempted by oil and the generous sale of arms to the country.
FinnishMeidän täytyy myös antaa tätä apua avokätisesti.
And we must be generous in providing this help too.
FinnishNykyisessä kriisissä pk-yritysten on kuitenkin vaikea saada lainoja, koska pankit eivät suhtaudu niihin kovinkaan avokätisesti.
However, in the current crisis, SMEs are having difficulty in accessing loans as banks regard them as risky ventures.
FinnishIrlannista on selvästi huolehdittu jo hyvin avokätisesti, ja sen pitäisi pitää itseään onnekkaana, jos se saa pitää 12 paikkaansa.
Clearly, the Republic of Ireland already is very generously provided for and should count itself lucky to hold 12 seats.
FinnishElävien eläinten kuljetusten määrä on noussut räjähdysmäisesti siitä lähtien, kun komissio ryhtyi tukemaan niitä avokätisesti.
Live animal transport has expanded explosively since precisely that moment when it received such generous help from Commission.
FinnishOn älytöntä, että maksamme niille mitättömiä summia samalla kun tuemme avokätisesti omia sokerintuottajiamme ja omaa sokeriteollisuuttamme.
It is grotesque that we only give them a pittance, when we richly reward our own sugar producers and sugar industry.
FinnishEuroopan unionin asenne näissä neuvotteluissa oli hyvin järkevä, ja se käyttäytyi avokätisesti vähiten kehittyneitä valtioita kohtaan.
The European Union took a very reasonable stance in these negotiations and behaved generously towards less-developed countries.
FinnishJotta neuvoston äänijakaumasta päästäisiin helpommin sopuun, Euroopan parlamenttiin jaettiin avokätisesti lisää paikkoja.
In order to facilitate an agreement on vote weighting in the Council, compensating seats in the European Parliament were distributed lavishly.