"avokätinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"avokätinen" englanniksi

FI

avokätinen {adjektiivi}

volume_up
Meidän Eurooppamme on oltava avokätinen Eurooppa, yhteisvastuun Eurooppa sekä arvojen ja markkinoiden Eurooppa.
We must be a generous Europe, a Europe of solidarity, a Europe of values as well as markets.
Tietävätkö Espanjan ja Euroopan parlamentin sosialistit, kuinka avokätinen Italia on ollut romaneja kohtaan?
Do Spanish and European socialists know how generous Italy has been towards the Roma?
Edes kertamaksu, oli se sitten kuinka avokätinen tahansa, ei varmista turvallisuutta.
Even a one-off payment - however generous it might be - does not provide security.
avokätinen (myös: ylenpalttinen, tuhlaavainen)
Yleisimmin perustuslain vastustamista perustellaan sillä, että "luonnosta pidetään taloudellisessa mielessä liian avokätisenä" ja että se ilmentää "Euroopan sosiaalisuuden puutetta".
Among the main reasons cited for voting ‘no’ are that, and I quote: ‘economically speaking the draft is seen as too liberal’ and ‘the lack of social Europe’.

Esimerkkejä "avokätinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNäiden poliitikkojen olisi tietenkin saatava avokätinen korvaus ponnisteluistaan.
These politicians would, of course, need to be handsomely rewarded for their efforts.
FinnishEdes kertamaksu, oli se sitten kuinka avokätinen tahansa, ei varmista turvallisuutta.
Even a one-off payment - however generous it might be - does not provide security.
FinnishArvoisa komission jäsen, olette ollut todella avokätinen parlamenttia kohtaan.
Commissioner, you have indeed largely accommodated Parliament.
FinnishTietävätkö Espanjan ja Euroopan parlamentin sosialistit, kuinka avokätinen Italia on ollut romaneja kohtaan?
Do Spanish and European socialists know how generous Italy has been towards the Roma?
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, vuoden 2010 talousarvio on, kuten kaikki muutkin talousarviot, kaikkea muuta kuin avokätinen.
Mr President, the 2010 budget is far from being generous - just like any other budget.
FinnishEU:n ensimmäinen vastaus tulviin oli nopea ja avokätinen.
The initial EU response to the floods was swift and generous.
FinnishMeidän Eurooppamme on oltava avokätinen Eurooppa, yhteisvastuun Eurooppa sekä arvojen ja markkinoiden Eurooppa.
We must be a generous Europe, a Europe of solidarity, a Europe of values as well as markets.
FinnishMiten ne voivat väittää, että Davosin paketti on liian avokätinen presidentti Mandelan Etelä-Afrikkaa varten?
How can they argue that the Davos package is too generous to President Mandela's South Africa?
FinnishTässä suhteessa olette ollut avokätinen meidän suhteemme.
In this respect, you have largely accommodated us.
FinnishApua antaessamme meidän, Euroopan unionin, pitäisi olla avokätinen, jotta apu voidaan ottaa vastaan arvokkaasti.
When granting aid we, the European Union, should be generous so that the aid can be accepted with dignity.
FinnishTämä avokätinen joustavuus saa minut ajattelemaan Graucho Marxia, joka sanoi joskus seuraavaa: "Nämä ovat minun periaatteeni.
This generous flexibility reminds me of something Groucho Marx once said: 'Those are my principles.
FinnishLopullisena vastauksena saattaisi ehkä olla avokätinen taloudellinen korvauspaketti niille, jotka ovat menettäneet omaisuuttaan.
Perhaps a generous financial package of compensation to those who lost property might be the final answer.
FinnishSe ei ole huono ehdotus, mutta ei myöskään riittävän avokätinen.
The Commission proposal was for EUR 190 million a year between 2007 and 2013, which was good but not generous enough.
FinnishUskon Eurooppaan, joka on avoin ja avokätinen, Eurooppaan, joka keskittää voimansa erityisesti vuosituhannen kehitystavoitteisiin.
I believe in a Europe that is open and generous, a Europe that is particularly dedicated to the Millennium Development Goals.
FinnishKentältä saamamme tiedon perusteella kansainvälinen reaktio on ollut avokätinen, ja välittömät tarpeet tuntuvat olevan tyydytetty.
According to information received from the field, the international response has been generous and the immediate needs seem to be covered.
FinnishNeuvosto on toki ollut avokätinen siltä osin, että se on antanut komission tehtäväksi järjestelmän hallinnoinnin ja sen teknisen toimivuuden.
Of course, the Council has been generous in the sense that it has given to the Commission management and the technical functioning of the system.
FinnishJätealueiden määritelmä on heikko ja liian avokätinen teollisuutta kohtaan, ja tämä saattaa mahdollistaa tiettyjen aukkokohtien syntymisen.
When it comes to waste plants, the definition is too weak and too generous towards the industry, and this is in danger of creating certain loopholes.
FinnishOtaksutaan, että jos unioni on kaikille avokätinen, yleinen mielipide, yhteiskunnan enemmistö ja paikalliset viranomaiset ovat sen puolella.
It is expected that a Union that is generous to everyone will be looked on favourably by public opinion, the broadest section of society and local authorities.
FinnishKreikassa, joka on yleensä avokätinen turvapaikanhakijoita kohtaan, vain 59:lle kaiken kaikkiaan 2 810 hakijasta myönnettiin turvapaikka vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla.
In Greece, which is usually generous towards asylum seekers, only 59 out of 2,810 applicants were granted asylum in the first half of 2002.
FinnishMitä tulee mikrofonien sammuttamiseen, olen tänään ollut kaikkia kohtaan avokätinen enkä ole sammuttanut kenenkään mikrofonia, mutta seuraavalla kerralla joudun tekemään niin.
As far as disconnections are concerned, I have been generous to everyone and have not switched anyone's microphone off today, but next time I will.