FI

avoin {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
Sen on oltava yksinkertainen, avoin ja vailla turhaa byrokratiaa.
It has to be simple, transparent and free of superfluous bureaucracy.
Myös avoin pääsy markkinoille on tässä yhteydessä viime kädessä ratkaisevan tärkeää.
In this context, free access to markets has a crucial role to play.
Esityslistanne toinen kohta on avoin ja petoksesta vapaa Eurooppa.
A second point on your agenda is a transparent Europe free of fraud.
avoin (myös: avoinna, auki)
Avoin sen mahdolliseen lopputulokseen nähden vai avoin sen johtamistapaan nähden?
Open as regards the possible outcome or open in the way the discussion is conducted?
Se on puoliksi avoin, koska se on avoin, jos otetaan vastaan sitoumuksia.
It will be half open because it will be open to take obligations upon its shoulders.
Koordinoinnissa ja Lissabonin epäonnistumisessa avoin koordinointi epäonnistui.
With regard to coordination and the failure of Lisbon, open coordination failed.
Avoin hunajapurkki ei rohkaise edistämään omatoimisuutta eikä itseluottamusta.
An open-ended honey pot is not conducive to encouraging self-help and self-reliance.
Kun liittymisneuvottelut aloitetaan, alkaa pitkä ja avoin prosessi.
These accession talks will mark the beginning of a long and open-ended process.
Neuvottelujen katsotaan muodostavan "jatkuvan prosessin, jonka päättymisaika on avoin".
The negotiations are regarded as 'a long-lasting and open-ended process'.
Keskeinen lauseke tässä yhteydessä on "avoin oikeushenkilöllisyys Euroopan unionille".
The key phrase here is 'pending legal personality for the Union'.
Institutionaalinen uudistus on yhä avoin. Mutta parempi niin.
Institutional reform is still pending, but it is better that it should be.
Tietääkseni olette kyllä useaan kertaan luvanneet tämän parlamentille, mutta asia on vielä avoin.
To my knowledge you have promised Parliament as much on several occasions, but the matter is still pending.
Uskon, että hän on hyvin myötämielinen ja avoin komission jäsen, joka tekee tiivisti työtä parlamentin kanssa.
I believe that she will be a very receptive and open Commissioner who will work closely with Parliament.
Venäjän osalta todettakoon vielä, että komissio on avoin Venäjän ehdotuksille ja osallistumiselle.
To return to Russia, the Commission is receptive to that country’s proposals and contributions.
Italia on nyt ja jatkossa avoin valtio, joka kehittää uutta integraatiopolitiikkaa, mutta joka ei ole enää valmis sietämään laittomia maahanmuuttajia alueellaan.
Italy is and will remain a receptive country which is developing a new integration policy, but it is no longer prepared to tolerate the presence of illegal immigrants.
Foorumi oli erittäin myönteinen, kommunikatiivinen ja avoin, ja haluamme jatkaa sitä.
It was a very positive, communicative and open forum and we want to continue with this.
Kanta-asiakasohjelmien ja asiakasalennusten avoin hyväksyminen on myös oikeutettua ja välttämätöntä, mutta niitä komissio ei ottanut huomioon.
The explicit adoption of customer loyalty schemes alongside the customary discounts is likewise right and necessary, but the Commission did not take it into account.
Olen samaa mieltä myös siitä, että romanien peitelty ja avoin syrjintä on poistettava.
I also agree that it is necessary to eliminate the hidden and overt discrimination of Roma.
avoin (myös: suorasukainen)
Tämä avoin tiedottaminen käsitti myös tunnustuksen, että kymmenien tuhansien uhrien lisäksi 32 radioaktiivisten päästöjen lähdettä hautautui raunioihin.
For example, this up-front information provided also included the confession that, apart from tens of thousands of victims, thirty-two sources of radioactive emissions were also buried in the rubble.
2. "ihmisestä"
Lupamenettelyn on oltava avoin, ja kaikilla on oltava mahdollisuus saada lupa.
Authorisation must be transparent and accessible to all.
Samalla meidän on pyrittävä tekemään Euroopan unionista avoin ja helppopääsyinen.
At the same time we must strive to make the European Union open and accessible.
Albania on kuitenkin nykyisin avoin ja vastaanottavainen.
However, Albania is now open and accessible.
3. Arkikielinen
avoin (myös: avulias, avomielinen)
Toivon, että Yhdysvaltain uusi hallinto on avoin tässä suhteessa.
I hope that the new American administration will be forthcoming in this respect.
Erityisesti minua kannustaa komission jäsenen Piebalgsin ammattimainen, rakentava ja avoin lähestymistapa, ja odotan innokkaasti hyvää yhteistyötä.
But I am especially encouraged by Commissioner Piebalgs for his deeply professional, constructive and forthcoming approach and I look forward to our good cooperation.
Tupakka-ala on esimerkki alasta, jossa unionin maatalouden on oltava entistä kilpailukykyisempi ja avoin markkinoille, kun me valmistelemme laajentumista ja tulevia WTO-neuvotteluja.
Tobacco is an example of a sector where the Union's agriculture needs to be more competitive and open to the market as we prepare for enlargement and the forthcoming WTO negotiations.

Esimerkkejä "avoin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKoordinoinnissa ja Lissabonin epäonnistumisessa avoin koordinointi epäonnistui.
With regard to coordination and the failure of Lisbon, open coordination failed.
FinnishSamalla meidän on pyrittävä tekemään Euroopan unionista avoin ja helppopääsyinen.
At the same time we must strive to make the European Union open and accessible.
FinnishMeille kaikille on hyvin tärkeää, että ulkorajamme on sekä avoin että turvallinen.
It is very important for us all that our external border is both open and secure.
FinnishEhdotan, että tämän prosessin olisi oltava mahdollisimman osallistava ja avoin.
My suggestion is that this process should be as inclusive and as open as possible.
FinnishJa jotta se välttäisi tämän vaaran, sen on oltava vielä vähemmässä määrin avoin.
And to stave off this danger, it is forced to be that much less transparent.
FinnishSitten hänen olisi avattava avoin ja laaja keskustelu Pakistanin tulevaisuudesta.
He should then call for an open and wideranging debate about the future of Pakistan.
FinnishAvoin sen mahdolliseen lopputulokseen nähden vai avoin sen johtamistapaan nähden?
Open as regards the possible outcome or open in the way the discussion is conducted?
FinnishMielestäni myös menetelmä – avoin koordinointi – on osoittautunut riittämättömäksi.
I think that the method too – open coordination – has been shown to be inadequate.
FinnishKuten tiedätte, on olemassa kuulemisasiakirja, jonka sävy on tarkoituksella avoin.
As you know, there is a consultation paper that is deliberately open in tone.
FinnishAvoin hunajapurkki ei rohkaise edistämään omatoimisuutta eikä itseluottamusta.
An open-ended honey pot is not conducive to encouraging self-help and self-reliance.
FinnishToiseksi avoin järjestelmä mahdollistaa uusien asiakirjojen lisäämiseen kansioon.
Secondly, this open system enables further documents to be included in the portfolio.
FinnishVuodesta 2005 lähtien esitetään kaikille järjestöille avoin julkinen ehdotuspyyntö.
From 2005 the call for public proposals open to all organisations will be launched.
FinnishKaikkiin kauppaa koskeviin kiistoihin olisi saatava avoin, tasapainoinen ratkaisu.
Any commercial disputes should be settled by seeking transparent, balanced solutions.
FinnishKuudenneksi, rahaston hallinnointirakenteen pitäisi olla yksinkertainen ja avoin.
Six, the governing structure of the funds should be light and transparent.
FinnishTie on avoin sen uudistamiseksi.
The partnership is here to stay and the way is clear for it to be modernised.
FinnishMeidän on saatava aikaan avoin ja rakentava menettely seuraavaa rahoituskehystä varten.
We must find an open and constructive procedure on the next financial framework.
FinnishMielestäni asiantuntijakomitean ehdotus ei ole demokraattinen eikä avoin.
I find the proposal of a committee of experts neither democratic nor transparent.
FinnishLopuksi koko soveltamissääntöjen hyväksymisprosessista tehdään täysin avoin.
Finally, the whole process of adopting implementing rules will be fully transparent.
FinnishSe ei ole kovinkaan sitova, eikä siinä esitetty prosessi ole tarpeeksi avoin.
It is insufficiently binding, and its processes insufficiently transparent.
FinnishOn selvää, että tavan, jolla EU:n kustannukset rahoitetaan, on oltava täysin avoin.
It is clear that the way EU costs are financed should be fully transparent.