FI

avoimesti {adverbi}

volume_up
Hyvät suhteemme antavat meille mahdollisuuden keskustella näistä asioista avoimesti.
The strength of our relationship allows us to discuss these matters frankly.
Vahvat suhteemme antavat meille mahdollisuuden keskustella näistä asioista avoimesti.
The strength of our relationship allows us to discuss those matters frankly.
Toivomme teidän nyt henkilökohtaisesti vastaavan kysymyksiimme avoimesti.
We now hope that you personally will answer our questions frankly.
avoimesti (myös: julkisesti)
Kyseiset laitokset ajavat avoimesti kansainvälisten keinottelijoiden etuja.
These rating agencies openly serve the interests of international speculators.
Lisäksi tämä järjestelmä toimii avoimesti ja julkisesti ja täysin seurattavasti.
In addition, this system operates openly and publicly, with complete transparency.
Päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia."
Decisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen.'
avoimesti (myös: suoraan, heti)
Aion käsitellä jäsen Brokin esittämää seitsemää kysymystä mahdollisimman avoimesti.
I will try to deal as directly as possible with the seven questions raised by Mr Brok.
Neuvoston ja komission on annettava Euroopan parlamentille avoimesti kattavat tiedot.
The Council and the Commission must inform the European Parliament comprehensively and directly.
Puhun hänelle yhtä avoimesti kuin hän minulle.
Let me return the candour with which he spoke to me directly.
The industry rejects them outright.
Jäsen Corbett ja jäsen Méndez de Vigo ovat tehneet erinomaista työtä selittäessään ja puolustaessaan avoimesti ja selkeästi perustuslain etuja.
Mr Corbett and Mr Méndez de Vigo have done an excellent job in their clear and straightforward explanation and advocacy of its merits.

Esimerkkejä "avoimesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHaluaisin, että selkeyttäisitte näitä asioita meille avoimesti ja vilpittömästi.
I should like you to clarify these two points for us with frankness and honesty.
FinnishLisäksi tämä järjestelmä toimii avoimesti ja julkisesti ja täysin seurattavasti.
In addition, this system operates openly and publicly, with complete transparency.
FinnishEuroopalla on keskeinen rooli maailmassa, ja haluan puhua teille tänään avoimesti.
Europe plays a vital role in the world and I wish today to speak frankly to you.
FinnishMiten suhtaudumme hallintoon, joka koettelee aivan avoimesti kaikkia rajojaan?
How do we deal with a regime that is quite blatantly pushing all its boundaries?
FinnishEn voi sanoa muuta, kuin että on aivan oikein käsitellä näitä asioita avoimesti.
I can do no more than say how absolutely right it is to address these issues openly.
FinnishPäätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia."
Decisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen.'
FinnishNäillä tiedoilla on merkitystä vain, jos ne asetetaan avoimesti yleisön saataville.
This information is useful only if it is given to the public quite transparently.
FinnishHän esitti Yhdysvaltoihin liittyvä näkemyksiä, joista olen avoimesti eri mieltä.
He expressed views towards the United States with which I candidly disagree.
FinnishKolmanneksi totean, että ehdokasvaltiot on otettava avoimesti mukaan ohjelmaan.
Thirdly, the candidate countries must also explicitly be involved in the programme.
FinnishKuten esittelijä, rouva Mann, sanoi, pitää jakaa tietoa ja toimia täysin avoimesti.
As our rapporteur Mrs Mann said, there must be transparency and full information.
FinnishMielestäni meidän olisi puhuttava avoimesti kummastakin totalitarismin muodosta.
I think we should speak openly about both of these forms of totalitarianism.
FinnishKyseinen pyyntö esitettiin täysin avoimesti ja julkaistiin virallisessa lehdessä.
This call was made with full transparency, via publication in the Official Journal.
FinnishNeuvotelkaamme siis avoimesti ja rehellisesti vuoden 2008 todellisista tarpeista.
Let us therefore negotiate openly and honestly on the actual needs for 2008.
FinnishDemokratiamme on myös riittävän vahva, jotta keinoista voidaan puhua avoimesti.
Our democracy is also strong enough to enable its expedients to be discussed openly.
FinnishOn merkillepantavaa, että kukaan ei avoimesti kannata tällaista supervaltiota.
The remarkable thing is that nobody is openly advocating a superstate such as this.
FinnishOn ratkaisevan tärkeää, että tämä järjestelmä toimii tehokkaasti ja avoimesti.
It is crucial that this system works in an effective and transparent manner.
FinnishEräät maat toimivat edelleen joko avoimesti tai vaivihkaa sääntöjen ulottumattomissa.
There are still countries that either openly or subtly operate outside the rules.
FinnishMeidän on osoitettava suhtautuvamme avoimesti myös lailliseen maahanmuuttoon.
Also, on the issue of legal migration, we need to demonstrate a spirit of openness.
FinnishNämä tiedot on esitettävä verkkosivustoilla avoimesti ja riippumattomasti.
The posting of this information on websites must be transparent and independent.
FinnishSuhtaudun tässäkin kohdin avoimesti mahdollisesti tekemiinne teknisiin ehdotuksiin.
On this point too, I am open to any technical proposal that you wish to make.