"avioero" - Englanninkielinen käännös

FI

"avioero" englanniksi

FI

avioero {substantiivi}

volume_up
avioero (myös: ero, erottelu)
Avioero on osapuolille ja lapselle inhimillinen tragedia.
Divorce is a human tragedy for the parties and their children.
On myös esimerkkejä EU:n jäsenvaltioista, joissa avioero on täysin kielletty.
There are also examples of other EU countries where divorce is completely prohibited.
. - (EN) Malta on ainoa EU:n jäsenvaltio, jossa avioero ei ole mahdollinen.
. - Malta is the only state in the EU where divorce is not possible.
avioero

Esimerkkejä "avioero"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn myös esimerkkejä EU:n jäsenvaltioista, joissa avioero on täysin kielletty.
There are also examples of other EU countries where divorce is completely prohibited.
Finnish. - (EN) Malta on ainoa EU:n jäsenvaltio, jossa avioero ei ole mahdollinen.
in writing. - Malta is the only state in the EU where divorce is not possible.
FinnishAsumusero ja avioero voivat myös vaikuttaa haitallisesti perheen tuloihin ja täten lapsiin.
Separation and divorce also disrupt family finances to the detriment of children.
FinnishAvioero on kuitenkin nykyisin sosiaalinen ilmiö, ja meidän on tarkasteltava sitä realistisesti.
However, divorce is a social phenomenon nowadays and we must deal with it in reality.
FinnishAvioero on osapuolille ja lapselle inhimillinen tragedia.
Divorce is a human tragedy for the parties and their children.
FinnishHän puolusti iranilaisten naisten ja lasten oikeuksia pyrkien muuttamaan Iranin avioero- ja perintölainsäädäntöä.
She defended the rights of Iranian women and children, fighting to change divorce and inheritance laws in Iran.
FinnishKotiin palatessamme tuli kuitenkin avioero.
We went home afterwards and experienced the divorce.
FinnishMinä kuitenkin muistutan teille, että avioero...
Finnish. - (DE) Asumus- ja avioero on aina vaikea asia ja siihen liittyy monia oikeudellisia seurauksia.
in writing. - (DE) Separation and divorce are always difficult matters and involve a whole series of legal consequences.
Finnish. - (EN) Avioero on vakava asia.
FinnishMinusta olisi ollut riittävää, että avioero voidaan myöntää vain, kun osapuolet ovat siitä täysin yksimielisiä.
I think that it would have been enough if divorce were only to have been granted when the parties were in complete agreement.
FinnishYhä useampi avioero koskee seka-avioliittoja, toisin sanoen avioliittoja, joissa puolisot ovat eri maiden kansalaisia.
A growing number of divorces affects mixed couples, that is, couples in which the spouses are of a different nationality.
FinnishTänään toimitetussa äänestyksessä kannatin sitä, että otetaan käyttöön oikeus valita asianmukainen tuomioistuin avioero-oikeudenkäyntiä varten.
In the vote today I voted in favour of the introduction of the right to choose an appropriate court for divorce proceedings.
Finnish- (CS) Avioero kuuluu valitettavasti Eurooppalaisen kulttuurin pimeään puoleen, ja niin kutsuttujen kansainvälisten avioerojen määrä kasvaa.
- (CS) Divorce unfortunately belongs to the dark side of European civilisation and the number of so-called international divorces is rising.
FinnishAvioero, kuolema tai aviopuolison invaliditeetti voivat aiheuttaa odottamattoman käänteen asiassa ja voivat merkitä monien vaikeuksien alkamista.
Circumstances such as divorce, death or invalidity of the spouse can put an unexpected end to this recognition and herald in total misery.
FinnishOlen todellakin tyytyväinen siihen, että 2000-luvulla ihmiset voivat tehdä itse päätöksiä omasta elämästään - ja avioero voi olla olennainen osa tätä.
Indeed, I welcome the fact that, in the 21st century, people can make individual decisions about their own lives - and divorce may be part and parcel of this.
FinnishTämä saattaa tarkoittaa, ettei avioeron saaminen olisi yksinkertaisesti mahdollista, sillä avioero on kielletty Maltan lisäksi monissa muissakin Euroopan unionin maissa.
This could mean that it would simply not be possible to get a divorce, as divorce is prohibited not only in Malta but in a number of other European countries.
FinnishAvioero-oikeudenkäynnin vireille pannut perhe voi joko valita tuomioistuimen asuinpaikkansa mukaan tai valita lain, jota sovelletaan siinä maassa, jonka kansalaisia he ovat.
Families going through divorce proceedings will be able to either choose the court according to their place of residence or choose the law applied by the country of which they are a citizen.