"avautua" - Englanninkielinen käännös

FI

"avautua" englanniksi

FI

avautua [avaudun|avautunut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
avautua (myös: uskoutua)
On oman etumme mukaista huolehtia siitä, että naapurimme voivat avautua.
It is therefore in our own interests to ensure that our neighbours can open up.
Energiapolitiikan ansiosta pk-yrityksillemme saattaa avautua aivan uusia liiketoiminta-alueita.
This could open up whole new areas of business to our small and medium-sized enterprises.
North Korea is slowly starting to open up.

Esimerkkejä "avautua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn oman etumme mukaista huolehtia siitä, että naapurimme voivat avautua.
It is therefore in our own interests to ensure that our neighbours can open up.
FinnishEnergiapolitiikan ansiosta pk-yrityksillemme saattaa avautua aivan uusia liiketoiminta-alueita.
This could open up whole new areas of business to our small and medium-sized enterprises.
FinnishSiksi meidän pitäisi avautua Valko-Venäjän kansalaisille, ja myös helpottaa heidän viisumin saantiaan.
This is why we should open up to the citizens of Belarus, and also make it easier for them to obtain visas.
FinnishHiiren ominaisuuksien valintaikkunan pitäisi avautua näyttöön.
FinnishEuroopan unionin pitää avautua kaikille katsojille. Tämä on uskoakseni onnistunut yhteisen työn avulla.
No, the European Union must be open to all spectators, and this is what we have achieved through our work together.
FinnishPohjois-Korea alkaa hitaasti avautua.
FinnishMaailmanlaajuistuminen tuo mukanaan uhkia ja riskejä, mutta se tarjoaa samalla loistavan tilaisuuden avautua ulospäin.
While globalisation can involve threats and risks, it is also a way of obtaining an exceptional degree of openness towards others.
FinnishOn hyvin tärkeää, että Euroopalla on nyt rohkeutta avautua kilpailulle, kielille ja kulttuurien väliselle ymmärrykselle.
It is very important that Europe has the courage today to open up to competition, to languages and to cross-cultural understanding.
FinnishNiistä voi avautua muita valikoita.
FinnishKatsomme, että voimme suojella Eurooppaa siten, että annamme muidenkin avautua samalla kun avaudumme itse.
We believe that we can protect Europe not by shutting ourselves off but by enabling others to open up as we are opening up.
FinnishVaikka tapahtunut myönteinen kehitys on vain rajallista, se on kuitenkin osoitus tahdosta edistyä ja avautua muutoksille.
However, although it may be limited, this is a positive development that testifies to a desire to make progress and to open up to change.
FinnishNiillä on vielä paljon tehtävää ihmisoikeuksien ja demokratian takaamisessa, ennen kuin tie yhteistyöhön voi avautua myös niille.
Indeed, they have a lot to do in guaranteeing human rights and democracy before the road to cooperation opens up for them as well.
FinnishMyös unionin instituutioiden päätöksenteon pitäisi avautua kansalaisille yhä laajenevassa määrin tietoverkkojen välityksellä.
Besides, decisions made in the Union's institutions should be opened up to the people to a still greater extent via the information networks.
FinnishMyönteistä on myös se, että jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus tutkia omaa tarvettaan avautua työntekijöiden maahanmuutolle.
It is also a positive move that Member States are to have the opportunity to investigate their own need to open the way for the immigration of workers.
FinnishHallitus ei ole osoittanut pienintäkään halua avautua kansalaisyhteiskunnalle: se on päinvastoin lisäämässä kovempia sortotoimia.
There is not the least sign of the regime being willing to open up to civil society: quite the opposite, it is stepping up increasingly repressive measures.
FinnishJos Iran todella haluaa avautua länteen, jos se todella haluaa käydä vuoropuhelua Euroopan unionin kanssa, näiden ihmisoikeusrikkomusten on loputtava.
If Iran is serious about opening itself up to the West, if it is serious about a dialogue with the European Union, then this violation of human rights has to stop.
FinnishKaikki niistä eivät ole toteutettavissa, mutta uudessa poliittisessa tilanteessa saattaa avautua uusia mahdollisuuksia.
Not all of them are feasible, but the new political situation may provide new openings and I will communicate my thoughts on that to you in January.
FinnishOlemme myös saaneet myönteistä palautetta Keski-Amerikan kanssa tehdystä kauppasopimuksesta, ja myös siellä markkinat alkavat avautua esimerkiksi maitoalalla.
We have also received positive feedback in relation to the trade agreement with Central America, where new markets are also opening up, for example in the dairy sector.
FinnishRyhmäni on vakuuttunut, että kunkin maan on päätettävä itse, milloin ne haluavat avautua maailmanlaajuiselle kilpailulle, miten sitä säädellään ja mitä aloja se koskee.
My group is convinced that every country has to decide for itself when, according to which rules and to what extent it wants to open itself up to global competition.
FinnishArvoisa puhemies, on mahdollista pitää tarkasti mielessä kuluttajien edut ja silti täysin avautua uusien teknisten kehittelyjen tarjoamille mahdollisuuksille.
Mr President, it is possible to keep the interests of consumers very clearly in view and yet at the same time be fully open to the possibilities of new technical developments.