FI

avaruus {substantiivi}

volume_up
avaruus (myös: tila, paikka, väli)
Ja kaikista tieteistä, jotka innostavat nuoria ihmisiä, avaruus on tärkein.
And of all the sciences which inspire young people, space is paramount.
Avaruus sisältyy tästä lähtien yhä useampiin toiminta- ja soveltamisaloihin.
Space has, from now on, multiplied its spheres of action and application.
Avaruus on alue, jossa kansainvälinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.
Space is the one sector in which international cooperation is particularly important.

Esimerkkejä "avaruus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAvaruus sisältyy tästä lähtien yhä useampiin toiminta- ja soveltamisaloihin.
Space has, from now on, multiplied its spheres of action and application.
FinnishAvaruus on alue, jossa kansainvälinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.
Space is the one sector in which international cooperation is particularly important.
FinnishJa kaikista tieteistä, jotka innostavat nuoria ihmisiä, avaruus on tärkein.
And of all the sciences which inspire young people, space is paramount.
FinnishMeidän on tutkittava, mitä mahdollisuuksia avaruus tarjoaa, ei muuta.
It should be about us exploring what space has to give and nothing else.
FinnishAvaruus rauhan säilyttämiseen tähtääviä toimia varten? Siitä voisi kysyä kärkevästi, ketä vastaan?
Space for peacekeeping operations - one might polemically say, yes, but against whom?
FinnishTämän vuoksi avaruus- ja planeettatutkimusohjelmilla on tästä lähtien tärkeä asema.
In this respect, space and planetary exploration programmes have an essential role to play from now on.
Finnish   – Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, avaruus on olennaista eurooppalaiselle kilpailukyvylle.
   – Mr President, ladies and gentlemen, space is essential for European competitiveness.
FinnishMe kaikki täällä tietenkin tiedämme, että avaruus on kiehtova aihe.
All of us here know, of course, that space is a fascinating topic.
FinnishAvaruus on koko ajan voimakkaammin läsnä arkipäivässämme.
Space will be ever more present in all aspects of people’s daily lives.
FinnishAvaruus on aina toimiva teollisen innovoinnin veturina.
Space will always be an engine of industrial innovation.
FinnishHyvät naiset ja herrat, avaruus on yhteinen luonnonvara, eikä se kuulu vain yhdelle kansalle tai yhteisölle.
Ladies and gentlemen, space is a natural shared asset and not just the property of one nation or community.
FinnishOhjelmaan kuuluu myös uusia ensisijaisia aihealueita, kuten turvallisuus ja avaruus, sekä sosioekonomista tutkimusta.
We also have new thematic priorities, namely security and space, and also socio-economic research.
FinnishKomission tutkimuksen ja kehittämisen kuudennessa puiteohjelmassa avaruus- ja ilmailualat asetetaan etusijalle.
Ôhe Sixth Framework Programme for funding research classifies space and aeronautics as a priority sector.
FinnishTietenkin avaruus militarisoidaan ja aseistetaan.
Of course space will be militarised and weaponised.
FinnishEnsimmäiseksi: eikö Desama käytä vääriä sanoja, kun hän B kohdassa sanoo, että meidän on "valloitettava " avaruus?
Firstly, is Mr Desama not using the wrong word when in sentence b of the preamble he says we shall 'conquer' space?
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen, avaruus- sovellutusten eurooppalaiset markkinat ovat hajanaiset.
Mr President, ladies and gentlemen, Commissioners, the European market for space applications is fragmented.
FinnishAvaruus on yhteinen ja maailmanlaajuinen voimavara.
FinnishKuitenkin, tämä jako kehityksen laeista ja alkuolosuhteista perustuu siihen, että aika ja avaruus ovat erillisiä.
However, this division into laws of evolution and initial conditions depends on time and space being separate and distinct.
FinnishYhä useammat valtiot osallistuvat avaruushankkeisiin, sillä avaruus on yhä suuremassa osassa elämässämme.
More and more countries are becoming involved in space projects, with space having started to play an increasingly large role in our lives.
FinnishLapsena avaruus oli päähänpinttymäni.