"avaruuden" - Englanninkielinen käännös

FI

"avaruuden" englanniksi

FI

avaruuden {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "avaruuden"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe ei voi toimia yhtenäisesti ilman että avaruuden tekijä on tässä mukana.
That cannot work in any harmonious way without the space factor being involved.
FinnishHaluamme teollisuuden osallistuvan laajamittaisesti avaruuden hyödyntämiseen.
We want industry to be very much involved in the exploitation of space.
FinnishOhjuskilpi militarisoi avaruuden, torjuntaohjukset toimivat avaruudessa.
A missile shield will militarise space, since antiballistic missiles operate in space.
FinnishPäätän vuorostani puheenvuoroni muistuttamalla avaruuden sotilaallistamisen vaaroista.
My last point is to mention the dangers of the militarisation of space.
FinnishAvaruuden hyödyntämisestä on tullut huomaamatta jokapäiväistä.
The utilisation of space has quite imperceptibly come to be part of daily life.
FinnishEnnen kaikkea on syytä muistaa, että Eurooppa ei ole aloittelija avaruuden valloituksessa.
First of all, we must remember that Europe is not an amateur in the area of space conquest.
Finnish. - Olen yleisesti tyytyväinen Karl von Wogaun mietintöön avaruuden turvallisuudesta.
in writing. - I generally welcome Mr Von Wogau's report on space security.
FinnishPolitiikkaamme keskeisenä näkökohtana on avaruuden käyttäminen yksinomaan rauhanomaisiin tarkoituksiin.
A central concern of our policy is the use of space for purely peaceful purposes.
FinnishLuulen, että lopulta se mahdollistaa avaruuden asuttamisen ja estää meitä kuolemasta sukupuuttoon.
And I think eventually it will allow us to colonize and to keep us from going extinct.
FinnishMiksi Euroopan pitäisi olla läsnä avaruuden kaukaisimmissa kolkissa?
Why should Europe get involved in the far reaches of outer space?
FinnishTästä on esimerkkejä bioteknologian, tieto- ja viestintätekniikan, avaruuden ja nanoteknologian aloilla.
Examples of these are in the areas of biotechnology, ICT, space and nanotechnologies.
FinnishOn helppoa osoittaa syyttävällä sormella muita, jotka myös pyrkivät avaruuden militarisoimiseen.
It is easy to keep pointing the finger at others who are (also) pursuing the militarisation of space.
FinnishItse asiassa, mitä enemmän ihmiset näkevät näitä kuvia, sitä lähemmäs me ehkä tuomme avaruuden maan pinnalle.
In fact, the more people see these images, the more perhaps we will bring space down to earth.
FinnishMeidän on tehtävä selväksi, että tässä on kyse avaruuden militarisoinnista Euroopan unionin toimesta.
We should make it quite clear that the issue here is the militarisation of space by the European Union.
FinnishEmme voi muuta kuin vastustaa jyrkästi avaruuden kaupallistamiseen ja militarisointiin tähtäävää politiikkaa.
We have no choice but to categorically oppose the policy to commercialise and militarise space.
FinnishKuka voi, jos totta puhutaan, estää avaruuden satelliittiviestinnän keskittyneen valvonnan globaalilla tasolla?
Who can, in truth, rule out centralized control at global level of all space satellite communications?
FinnishAvaruuspolitiikasta tulee näin osa avaruuden militarisoimista, mistä olen hyvin huolissani.
Space policy would thus become part of the framework of the militarisation of space, something that I find deeply worrying.
Finnish. - (EL) Avaruuden käyttö on tärkeää Euroopan unionin imperialististen väliintulojen tehokkuudelle.
in writing. - (EL) The use of space is essential to the effectiveness of the EU's imperialist interventions.
FinnishKysymys kuuluu: voiko Eurooppa tehdä yhteistyötä tässä prosessissa, voiko se aktiivisesti kehittää avaruuden hyödyntämistä?
The question is: can Europe cooperate in that process, can it actively shape the utilisation of space?
FinnishHyvät kollegat, olen vakuuttunut siitä, että tänään käytävä keskustelu auttaa kehittämään edelleen politiikkaa avaruuden alueella.
I am convinced, fellow members, that today' s debate will help to develop space policy further.