"avain" - Englanninkielinen käännös

FI

"avain" englanniksi

EN
EN
FI

avain {substantiivi}

volume_up
12:50 Avain planeettamme herruuteen on kulttuuri, ja avain kulttuuriin on uskonto.
12:50 The key to our domination of the planet is culture, and the key to culture is religion.
Toimintoperusteinen budjetointi ja hallinnointi on avain parempaan hallintoon.
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.
Nämä keskitetyt asiointipisteet ovat palveludirektiivin onnistumisen avain.
These points of single contact are the key to the success of the Services Directive.

Esimerkkejä "avain"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTehkäämme kuitenkin selväksi se, että avain sanktioiden poistamiseen on Irakilla.
But let us be clear - the key to the lifting of sanctions lies with the Iraqis.
FinnishMinun kokemukseni mukaan avain menestykseemme ovat olemassa olevat rakennukset.
In my experience it is the existing buildings that are the key to our success.
FinnishTämä tarkoittaa sitä, että meillä on nyt rahakirstun avain, mutta kirstu on tyhjä.
In other words, though we now have the key to the coffers, the coffers are empty.
FinnishTietoon perustuva yhteiskunta on siis avain Lissabonin strategian onnistumiseen.
Consequently, the society of knowledge is the key to the success of Lisbon.
FinnishToimintoperusteinen budjetointi ja hallinnointi on avain parempaan hallintoon.
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.
FinnishItse politiikan ensisijaisuus on kaikkien näiden toimien johdonmukaisuuden avain.
The thread of consistency in all of these measures is the primacy of politics itself.
FinnishTämä, ei perustuslakisopimus, on avain Euroopan unionin yhteistyön parantamiseen.
This, and not the Constitution, is the key to better cooperation in Europe.
FinnishKatson, että tämä on avain asioiden edistämiseen tämän taudin torjunnassa.
I believe that this is key to making progress in the fight against this illness.
FinnishSe on avain henkilökohtaiseen kehitykseen samoin kuin yhteiskunnan yhdentymiseen.
It is a passport to personal advancement as well as society's integration.
FinnishTämä on avain EU:n ilmastonmuutospolitiikkaan ja sen omiin Kööpenhaminan tavoitteisiin.
This is the key to Europe's climate change policy and its Copenhagen objectives.
FinnishSe on avain, jonka avulla eurooppalainen hanke saa taas kansalaisten luottamuksen.
It is a key to winning back people' s confidence in the European project.
FinnishNämä keskitetyt asiointipisteet ovat palveludirektiivin onnistumisen avain.
These points of single contact are the key to the success of the Services Directive.
FinnishHyvinvoinnin luominen on avain sosiaalisen yhteisvastuun ja kestävän kehityksen malliimme.
Wealth creation is the key to our model of social solidarity and sustainability.
FinnishToteamuksenne, jonka mukaan poliittinen tahto on kaiken avain, on kuitenkin aivan oikea.
However, your line that the key to it all is political will is exactly right.
FinnishUskon, että innovaatio on avain Euroopan talouden kehitykseen tulevaisuudessa.
I think innovation will be key for the development of the European economy in the future.
FinnishVastuullinen ja avoin EU:n hallinto on varmasti kansalaisten luottamuksen avain.
An accountable and transparent EU administration is surely key to building citizens' trust.
FinnishValitse WinLogon-avain ja valitse sitten oikeanpuoleisessa ruudussa Shell.
Click to select the WinLogon key, and then, in the right pane, click Shell.
Finnish"Haluamme parantaa ihmisten muistia," "koska muisti on avain menestykseen."
We want to improve people's memory, because memory is the key to success."
FinnishMutta terrorismin nujertamisen avain ei piile pelkästään tässä yhteistyössä.
But the key to victory over terrorism does not lie solely in cooperation.
FinnishEuroopan komissiolla on käsissään avain kansalaisten luottamuksen takaisin voittamiseen.
The European Commission has in its hands a key to regaining the public's confidence.