FI

autonominen {adjektiivi}

volume_up
autonominen
Kashgarin tilanne ja kulttuuriperintö (Xinjiangin uiguurien autonominen alue, Kiina)
Situation and cultural heritage in Kashgar (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China)
Tämä Giorgio Napolitano sanoo, että sitten me voidaan olla autonominen alueyhteisö.
This chap Giorgio Napolitano says we can then be an autonomous territorial entity.
Katsonkin, että olisi epäviisasta antaa seurantakeskukselle autonominen arviointirooli.
Consequently, I think it would be inadvisable to give the centre an autonomous evaluation role.
autonominen

Esimerkkejä "autonominen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä Giorgio Napolitano sanoo, että sitten me voidaan olla autonominen alueyhteisö.
This chap Giorgio Napolitano says we can then be an autonomous territorial entity.
FinnishKashgarin tilanne ja kulttuuriperintö (Xinjiangin uiguurien autonominen alue, Kiina)
Situation and cultural heritage in Kashgar (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China)
FinnishKatsonkin, että olisi epäviisasta antaa seurantakeskukselle autonominen arviointirooli.
Consequently, I think it would be inadvisable to give the centre an autonomous evaluation role.
FinnishAutonominen tasavalta on nimetty heidän mukaansa, mutta heistä on tullut vähemmistö omassa maassaan.
The autonomous Republic is named after them, but they happened to become a minority in their own land.
FinnishSe on myös Kiinan niin kutsuttu autonominen alue, vaikka tämä autonomia onkin käytännössä täysin merkityksetön.
It is also a so-called autonomous region in China, however meaningless this autonomy is in practice.
FinnishArvoisa puhemies, Grönlanti on Tanskalle kuuluva autonominen alue, joka kuului yhteisöön vuosina 1973-1984.
- (ES) Madam President, Greenland is an autonomous region of Denmark. It was part of the Community between 1973 and 1984.
FinnishPerustettakoon Pristinaan autonominen toimintakeskus, mutta viraston on oltava niin voimakas, että se pystyy voittamaan esteet.
There must be management autonomy in Pristina but this service must be powerful enough so as to be able to overcome any obstacles.
FinnishJuutalaisten autonominen alue
FinnishUCLAF ei voi olla autonominen, jos sen virkailijat ovat jatkossakin komission virkasäännön alaisia.
And the UCLAF cannot be autonomous if its employees continue to be bound by the employment conditions of the Commission's staff.
FinnishTämän vuoksi kannatan komission ehdotusta siitä, että asetetaan 353 000 tonnin autonominen kiintiö EU: n viimeisimmän laajenemisen perusteella.
This is why I support the Commission proposal to set the autonomous tariff quota at 353 000 tonnes in connection with the expansion of the EU.
FinnishVaikka Marin ASSR (autonominen neuvostotasavalta) julistautui suvereeniksi alueeksi vuonna 1990, valitettavasti kansakunnan tilanne vaikeutuu koko ajan.
Even though the Mari ASSR declared its sovereignty in 1990, the situation of this nation is unfortunately becoming ever more difficult.
FinnishTällä kertaa kyse oli monikansaisen Xinjiangin alueen tilanteesta ja alueella enemmistönä olevien uiguurien halusta saada alueelle autonominen asema.
This time the context was given by the multi-ethnic realities in the Xinjiang region and the aspirations of the Uighur predominant ethnic group to autonomy.
FinnishSe on laaja ja hyvin kunnianhimoinen rakennuspaikka, jonne aiomme rakentaa yhden maailman suurimmista rakennuksista, jossa on täysin autonominen energiahuolto.
This is a large, very ambitious construction site where we are going to build one of the largest buildings in the world, with a fully autonomous energy supply.
FinnishToiseksi mielestämme on harhaanjohtavaa esittää, että ydinenergiateollisuus on autonominen, omien sääntöjensä mukaan toimiva, varsinkin kun ajatellaan turvallisuusnäkökohtia.
Secondly, we believe it would be misleading to suggest that the nuclear industry act in a self-regulating capacity, especially when it comes to safety.
FinnishLopuksi kannatamme avoimuuden edistämiseksi sitä, että käynnistetään autonominen tutkimus, siis autonominen parlamenttiin nähden mutta parlamentin toimeksiantama.
Finally, following on from transparency, we call for autonomous research to be carried out. This research should be autonomous vis-à-vis, yet commissioned by, Parliament.
Finnish(DE) Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta päätöslauselmaesityksestä, jotka koskevat Kashgarin tilannetta ja kulttuuriperintöä (Xinjiangin uiguurien autonominen alue, Kiina).
The item is the debate on six motions for resolutions on the situation and cultural heritage in Kashgar (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China).
FinnishKoska IAEA on tekninen, autonominen ja riippumaton elin, sen olisi annettava tätä aihetta koskevat suositukset EU:n asianmukaisella tuella, eikä päinvastoin.
As a technical, autonomous and independent body, recommendations regarding this subject should come from the IAEA with the proper support from the EU, and not the other way round.
FinnishMitkä niistä jäsenvaltioista, joilla on Espanjan kaltainen liittovaltiomainen tai autonominen poliittinen rakenne, ottavat valtuuskuntiinsa kansallisuuksiensa ja alueidensa edustajia?
Which Member States with a federal or autonomous political structure similar to Spain's include representatives of their nationalities and regions in their delegations?
FinnishKuten kaikki tiedämme, Galician autonominen alue kärsi viime elokuussa lukuisten tulipalojen aiheuttamasta suurkatastrofista, josta keskusteltiin tässä parlamentissa syyskuussa.
As we all know, last August the Autonomous Community of Galicia suffered an enormous disaster as a result of a great wave of fires, which this Parliament debated in September.
FinnishMonet ajattelevat, että kysymys oli kostosta, koska autonominen Irian Jaya ei koskaan voisi suoda sotilaille sitä valtaa ja taloudellista voittoa, joka niillä aiemmin oli.
Many people believe that it was an act of revenge, because an autonomous Irian Jaya would never have given the military the power and financial rewards that they had previously enjoyed.