"autonomia" - Englanninkielinen käännös

FI

"autonomia" englanniksi

FI

autonomia {substantiivi}

volume_up
On selvää, että ainoa kestävä ratkaisu olisi autonomia, laaja ja todellinen autonomia.
It is clear that the only lasting solution would be autonomy, and indeed an expanded, true autonomy.
Toiseksi emme saa kyseenalaistaa viestiä: "autonomia, mutta ei itsenäisyys" .
Secondly, we must not undermine the message: 'autonomy but not independence' .
Onko löydettävissä minkäänlaista halukkuutta hankkia Euroopalle autonomia?
Is there any inclination for Europe to acquire autonomy?

Esimerkkejä "autonomia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToiseksi emme saa kyseenalaistaa viestiä: "autonomia, mutta ei itsenäisyys" .
Secondly, we must not undermine the message: 'autonomy but not independence' .
FinnishYhdistynyt Eurooppa tulee olemaan vahva vain, jos sen osien autonomia on vahva.
The united Europe will be strong only if the independence of its component parts is strong.
FinnishAlbaanienemmistön asuttamille alueille voitaisiin myöntää laajempi sisäinen autonomia.
Greater internal autonomy could be given to the regions which have an Albanian majority.
FinnishKuten Euroopan tutkimusneuvostossa, tässäkin tapauksessa pitäisi olla tietty autonomia.
There must be autonomy here, too, as for the European Research Council.
FinnishOn selvää, että ainoa kestävä ratkaisu olisi autonomia, laaja ja todellinen autonomia.
It is clear that the only lasting solution would be autonomy, and indeed an expanded, true autonomy.
FinnishMiten se aikoo yrittää vaikuttaa Miloseviiin, jotta autonomia toteutuisi?
How is he going to get Milosevic to bring this into effect?
FinnishLisäksi EU on osaltaan mukana valmistelemassa autonomia-alueen lopullisesta asemasta käytäviä keskusteluja.
The EU is also preparing input into the final status talks on the autonomous area.
FinnishOnko löydettävissä minkäänlaista halukkuutta hankkia Euroopalle autonomia?
Is there any inclination for Europe to acquire autonomy?
FinnishOnko mitenkään ennakoitu, että koko tälle järjestelmälle annettaisiin hallinnollinen autonomia?
Is there some sort of provision which will allow the system as a whole to have this administrative autonomy?
FinnishTässä pyritään nimenomaan palauttamaan unionin autonomia.
What we are trying to do is to assert the Union's autonomy.
FinnishSe on myös Kiinan niin kutsuttu autonominen alue, vaikka tämä autonomia onkin käytännössä täysin merkityksetön.
It is also a so-called autonomous region in China, however meaningless this autonomy is in practice.
FinnishMacaosta muodostetaan erityishallintoalue, jolla on laaja autonomia lukuun ottamatta ulkopolitiikkaa ja puolustusta.
Macao will become a special administrative area, with broad autonomy except in foreign policy and defence.
FinnishViestini kiinalaisille kuuluukin seuraavasti: "Suokaa Tiibetille autonomia, demokratia ja ihmisoikeudet!"
My message to the Chinese is therefore this: 'Give the Tibetans autonomy, give them democracy, and give them human rights!'
FinnishTiibetille on myönnettävä todellinen autonomia ja Tiibetin kansalle on sallittava uskonnonvapaus ja oikeus koulutukseen.
Tibet must be granted genuine autonomy and the Tibetan people must be allowed freedom of religion and education.
FinnishPaikallinen autonomia tarkoittaa juuri tätä.
FinnishOngelmaa ei ratkaista ilman, että demokratia ja oikeusvaltion periaate, autonomia ja rinnakkainelo palautetaan Voivodinaan.
We will not solve the problem without building up democracy and the rule of law, autonomy and co-existence in Vojvodina.
FinnishTatarstanilla, jonka pääkaupunki on Kazan, on laaja autonomia - niin, Venäjän federaation laajin autonomia.
Tatarstan, the capital of which is Kazan, has a high degree of autonomy, indeed the greatest degree of autonomy in the Russian Federation.
FinnishEuroopan neuvoston esittelijän Andreas Grossin mukaan autonomia on kaikkein tehokkain vastamyrkky separatismin torjumiseksi.
According to Andreas Gross, rapporteur for the Council of Europe, autonomy is the most effective antidote against separatism.
FinnishUrheilussa sellaisia periaatteita kuin toissijaisuus, autonomia ja itsesääntely sovelletaan laajalti kansallisesti ja alueellisesti.
Principles such as subsidiarity, autonomy and self-regulation in sport are broadly applied at national and regional level.
FinnishVoimavarat lisääntyisivät alan ammattilaisille palveluja tarjoamalla, ja näin saavutettaisiin myös suurempi autonomia.
In that way their resources would be increased through the provision of services to professionals and greater autonomy would be achieved.