"auktoriteetti" - Englanninkielinen käännös

FI

"auktoriteetti" englanniksi

FI

auktoriteetti {substantiivi}

volume_up
Mitä ylin poliittinen auktoriteetti, neuvosto, ajattelee tästä antaa mennä -filosofiasta?
What does the political authority, the Council, think of this laissez-faire philosophy?
Arvoisa puhemies, Euroopan unionista puuttuu moraalinen auktoriteetti.
Mr President, the European Union lacks moral authority.
Kun muita ihmisiä vastustetaan, auktoriteetti on olemassa.
Whenever other people are being opposed, the authority is in place.

Esimerkkejä "auktoriteetti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMitä ylin poliittinen auktoriteetti, neuvosto, ajattelee tästä antaa mennä -filosofiasta?
What does the political authority, the Council, think of this laissez-faire philosophy?
FinnishNäin totesi paavi Johannes Paavali II, tämän maailman ylin auktoriteetti.
These were the words of the Holy Father John Paul II, the supreme authority in this world.
FinnishArvoisa puhemies, Euroopan unionista puuttuu moraalinen auktoriteetti.
Mr President, the European Union lacks moral authority.
FinnishKun muita ihmisiä vastustetaan, auktoriteetti on olemassa.
Whenever other people are being opposed, the authority is in place.
FinnishNäin poliisin auktoriteetti voidaan palauttaa tehokkaasti.
In that way, police authority can be restored more effectively.
FinnishOlette jo sanonut varsin selvästi, että pysyvä tieteellinen komitea on ylin auktoriteetti.
You have said already quite clearly that the standing committee on scientific evidence is the highest authority.
FinnishIhmisissä auktoriteetti ei ole niin läheisesti kytketty voimaan ja raakamaisuuteen kuin muissa kädellisissä.
But authority in humans is not so closely based on power and brutality, as it is in other primates.
FinnishHyvät kollegat, olemmeko moraalinen auktoriteetti, joka voi vaatia jotakuta tilille hänen moraalinsa perusteella?
Ladies and gentlemen, are we a moral authority which can call anyone to account on moral grounds?
FinnishDemokratiassa kansa on ylin auktoriteetti, ja kansan valitsemat päättäjät toteuttavat sen tahtoa.
In a democracy, the people are the highest authority and the decision-makers that they elect implement their will.
FinnishEnsinnäkin kaikille on oltava selvää, että Yhdistyneen Kansakunnan auktoriteetti on ensiarvoisen tärkeää.
First, it must be plain to all that the authority of the United Nations should be a paramount consideration.
FinnishSen auktoriteetti on jälleen kerran vahvistettu jäsen Laschetin mietinnössä ja meidän äänestyksessämme täällä tänä aamuna.
That authority is once again reaffirmed in Mr Laschet’s report and in our vote here this morning.
FinnishDemokratiassa kansa on ylin auktoriteetti, ja kansan valitsemat päättäjät toteuttavat sen tahtoa.
In a democracy it is the people who are the highest authority, and the decision-makers whom they elect implement their will.
FinnishMax Weber puhui aikoinaan auktoriteetin kolmesta ilmentymästä, jotka ovat traditionaalinen, karismaattinen ja rationaalinen auktoriteetti.
Max Weber once spoke about the three sources of authority: tradition, charisma and reason.
FinnishDalai-lamalle, jonka auktoriteetti tunnustetaan maailmanlaajuisesti, pitäisi antaa oikeus palata kotimaahansa.
As a goodwill gesture, the Dalai Lama, whose authority is recognised worldwide, should be allowed to visit his homeland.
FinnishHe sanovat: "Kyseenalaistetaan auktoriteetti."
FinnishEuroopan unioni on asiassa aktiivisin osapuoli ja aktiivisin auktoriteetti, joka yrittää saada aikaan tuloksia.
Because one thing is clear; the European Union is the most active member of the most active authority actually trying to make progress.
FinnishJa yhdelle heistä auktoriteetti, mies labratakissa, kertoo: "Sinun tehtäväsi opettajana on antaa materiaalia oppimiseen."
And one of you is told by the authority, the guy in the lab coat, "Your job as teacher is to give this guy material to learn.
FinnishKollegani, joiden auktoriteetti asiassa on korkeampi kuin omani, analysoivat yksityiskohtaisemmin näkökohtia, joita pidämme keskeisinä.
My colleagues will analyse in detail the aspects which we consider fundamental, with greater authority than my own.
FinnishKirjoitatte kertomuksessa ydinturvallisuudesta, että jopa komission uskottavuus ja auktoriteetti ovat kärsineet sellaisten toimien vuoksi.
In the report on nuclear safety you wrote that such measures even undermine the credibility and authority of the Commission.
FinnishTeen samoin toimitusjohtajien osalta, jotta näillä kolmella viranomaisella on tarvittava uskottavuus ja auktoriteetti.
I shall do the same thing when it comes to the executive directors, so that these three authorities have the credibility and the authority required.