"aukoton" - Englanninkielinen käännös

FI

"aukoton" englanniksi

EN
FI

aukoton {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "aukoton"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä lausunto ei ole kuitenkaan niin aukoton tai vedenpitävä, kuin haluaisimme sen olevan.
However, that opinion is not as cast-iron or as tight as we would like to think it is.
FinnishSiksi järjestelmän on oltava aukoton, jotta voimme kantaa vastuun loppuun asti.
The system must therefore be watertight, so that we can, in the end, take responsibility for this.
FinnishHän on kuitenkin turvannut sen, että nyt esitettävä direktiivi on oikeudellisesti aukoton.
After all, the rapporteur has ensured that the directive to be issued now is legally watertight.
FinnishNiiden taustalla on maltillinen muttei aukoton vakaumus.
I am doing so out of moderate, but not complete, conviction.
FinnishMuuten lainsäädäntö ei mielestäni ole aukoton, ja siihen muodostuu porsaanreikiä, mikä ei ole toivottavaa.
Otherwise, I think the legislation will not be watertight and loopholes will open up; that we really do not want.
FinnishElintarviketurvallisuuden varmistamiseksi koko elintarvikeketjun on oltava aukoton ja sen valvonnan on oltava kattavaa.
In order to ensure food safety, the whole food chain must be flawless and its supervision comprehensive.
FinnishBiometrinen tunnistus on houkutteleva ajatus, mutta se ei ole sellainen aukoton mekanismi kuin saattaisimme kuvitella.
Biometric identification is an attractive idea, but it is not the fail-safe mechanism we all might imagine.
FinnishTämä kriisi on kuitenkin osoittanut, että unionin järjestelmä ei ole aukoton ja että olemme äärimmäisen haavoittuvia.
However, this crisis has highlighted that the European system is not infallible and that we are extremely vulnerable.
FinnishOnko meillä todella aukoton järjestelmä?
FinnishHaluaisin vielä mielelläni seuraavassa sanoa pari sanaa muista asioista: Niin, tämän ehdotuksen siirtyminen on hyvä asia, jos ehdotus sitten on aukoton.
I agree with those who say a postponement of this proposal is a good thing, if it will then be watertight.
FinnishTarkoitan, että meidän pitäisi tutkia asia perusteellisesti, enkä usko, että tässä yhteydessä riittää julkilausuma parlamentille, koska siten tutkimus ei olisi aukoton.
I believe we should investigate this thoroughly, and I do not believe that an explanation to the House is sufficient. This would render the investigations invalid.
FinnishVuoden 2002 huhtikuuhun sijoittuvaa aikarajaa tarvitaan, jotta yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän aukoton toiminta kaikissa jäsenvaltioissa olisi lopultakin taattua.
The date of April 2002 is needed in order at last to guarantee the proper operation of the integrated administration and control system in all the Member States.
FinnishMielestämme on mitä tärkein asia, että valvontajärjestelmä on palkkioita, esimerkiksi eläinkohtaista tukea, jaettaessa moitteettoman siisti ja aukoton.
We consider it to be of the utmost importance that when money is being distributed - animal premiums and suchlike - the control system is spick and span and there is very little wrong with it.
FinnishKiitän esittelijä Schnellhardtia laadukkaasta työstä alalla, jolla pyritään vakiinnuttamaan aukoton valvontajärjestelmä sekä eurooppalaisille tuotteille että tuontituotteille.
I congratulate the rapporteur, Mr Schnellhardt, on the quality of his work in this area, which seeks to set up a rigorous monitoring system for both European and imported products.
FinnishVoin vakuuttaa, että tämä prosessi on niin aukoton, ettei yhtään ydinvoimalaitoksen rakennuslupaa ole koskaan myönnetty, ellei kaikkien turvallisuusvaatimusten täyttymistä ole voitu taata.
I can assure you that this process is so watertight that no permission has ever been given to build a nuclear power installation unless all the safety requirements can be guaranteed.