"audiovisuaalinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"audiovisuaalinen" englanniksi

FI

audiovisuaalinen {adjektiivi}

volume_up
audiovisuaalinen
Audiovisuaalinen ala on yksi kansainvälisimmistä kulttuurien aloista.
The audiovisual sector is one of the most global of cultural sectors.
Audiovisuaalinen esitys ei vastaa tätä vaatimusta.
The audiovisual presentation does not match that description.
Onko televisiostudiolähetys audiovisuaalinen teos ja millä tavoin sitä levitetään?
Is a television show a piece of audiovisual work and how is it circulated?
audiovisuaalinen
volume_up
AV {adj.} [lyh.] (audiovisual)
Esittelijä toteaa oikeutetusti, että audiovisuaalinen ala on erittäin tärkeä ala työllisyyden mutta samalla myös sananvapauden, demokratian ja Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden kannalta.
As the rapporteur rightly points out, the AV sector is an extremely important sector in terms of employment, but also in terms of freedom of expression, democracy and cultural diversity in Europe.

Esimerkkejä "audiovisuaalinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOnko televisiostudiolähetys audiovisuaalinen teos ja millä tavoin sitä levitetään?
Is a television show a piece of audiovisual work and how is it circulated?
FinnishKyse on vain siitä, onko tallenne kirjallinen vai audiovisuaalinen.
It is simply a question of whether we have a written record or an audiovisual record.
FinnishAudiovisuaalinen ala on yksi kansainvälisimmistä kulttuurien aloista.
The audiovisual sector is one of the most global of cultural sectors.
FinnishKukin jäsenvaltio voi itse päättää, milloin uusi audiovisuaalinen palvelu tosiasiassa edellyttää testausta.
Each Member State can decide when a new audiovisual service actually merits being tested.
FinnishTässä ei ole kyseessä pelkästään audiovisuaalinen teollisuus. Sitä paitsi on puhuttava pikemminkin audiovisuaalialasta.
It is not just the audiovisual industry or, I should rather say, the audiovisual sector.
FinnishAudiovisuaalinen esitys ei vastaa tätä vaatimusta.
The audiovisual presentation does not match that description.
FinnishSamalla kun audiovisuaalinen tuotanto on taloudellista toimintaa, kulttuurillinen ulottuvuus on siinä keskeinen osa.
While audiovisual production is big business, the cultural dimension also plays a major part in it.
FinnishMeidän on pohdittava, miksi audiovisuaalinen teollisuus on niin tärkeää, ja esittelijä on korostanut tätä.
We have to look at why the audiovisual industry is so important and the rapporteur has brought this to the fore.
FinnishEuroopan unionin audiovisuaalinen maisema on ainutlaatuinen.
FinnishOlemme tietoisia siitä, miten suuri merkitys valtionavulla on jopa sellaiselle alalle kuin audiovisuaalinen tuotanto.
Even for the audiovisual industry therefore, we are aware of the importance of the role of State support.
FinnishEuroopan kilpailukyvyn, työllisyyden, mutta myös kulttuurin kannalta audiovisuaalinen sektori on avainasemassa.
The audio-visual sector is of the utmost importance to competitiveness, employment, and culture, too, in Europe.
FinnishViimeisenä painopisteenä on audiovisuaalinen ala.
FinnishElokuvatuotanto ja audiovisuaalinen tuotanto
FinnishAudiovisuaalinen ala ja matkailuala on erityisaloina sitä paitsi määritelty taatusti eniten toivoa herättäviksi aloiksi tällä alueella.
Specifically, the audiovisual and tourism sectors have also been identified as the most hopeful in this area.
FinnishKulttuuriasioita käsittelevä valiokunta on jaettu kolmen osaan: koulutus ja nuoriso, kulttuuri- ja audiovisuaalinen ala sekä tiedotusala.
The Culture Committee is divided into three parts: education and youth, cultural and audiovisual, and information.
FinnishKun tämä on tehty, voimme odottaa innokkaina, että Unkari liittyy Euroopan unioniin ja että silläkin on hyvä audiovisuaalinen ala.
When that is achieved, we can all look forward to Hungary joining the Union and having a good audiovisual sector as well.
FinnishTämän vuoksi ryhmäni teki tarkistuksen, jonka mukaan kulttuuri ja audiovisuaalinen ala jätettäisiin näiden neuvotteluiden ulkopuolelle.
That is why our group has tabled an amendment so that culture and audio-visual are excluded from these negotiations.
FinnishAudiovisuaalinen toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti satelliittien, kaapelin, digitalisoinnin, Internetin ja matkapuhelinten myötä.
The audiovisual landscape has been changed radically by satellite, cable, digital, the Internet and the mobile telephone.
FinnishAudiovisuaalinen ala on kasvanut todella voimakkaasti Euroopassa uusien kanavien myötä, mutta pääasiassa Yhdysvaltojen hyväksi.
Indeed, the high growth in the audiovisual sector in Europe, with the creation of new channels, is mainly benefitting the United States.
FinnishVaikka me olemme paikalla ja vaikka tulkit ovat paikalla, audiovisuaalinen yksikkö puuttuu, koska sen resursseja on leikattu rajulla kädellä.
We are there; the interpreters are there; only the audiovisual service cannot be there because its resources have been drastically cut.
Muita sanoja