"asua" - Englanninkielinen käännös

FI

"asua" englanniksi

FI asua
volume_up
[asun|asunut] {verbi}

Voit matkustaa ja asua ulkomailla ja tehdä samalla jotakin hyödyllistä.
It gives you the opportunity to travel and live abroad, while doing something worthwhile.
Ihmiset eivät halua asua niissä, koska heidän ei kannata asua niissä.
People do not wish to live in them because it does not pay them to do so.
Työssäkäyntiä varten sinulla on myös oikeus asua toisessa EU-maassa tietyin ehdoin.
And while doing so, you are entitled to live there — subject to certain conditions.
Ihmiset eivät halua asua niissä, koska heidän ei kannata asua niissä.
People do not wish to live in them because it does not pay them to do so.
Useimmat ihmiset haluavat asua kotonaan, vaikka he tarvitsevatkin hoitoa.
Even when they are in need of care, most people want to stay in their own homes.
Haluamme, että ihmiset voivat asua ostamissaan taloissa.
We want the people to be able to live in the houses they bought.
Ihmisten on voitava asua kaikkialla Euroopassa.
People must be able to reside throughout Europe.
Meidän on myös käytännössä edistettävä EU:n kansalaisten oikeuksia liikkua vapaasti ja asua muualla.
We also need tangible progress on the rights of EU citizens to move freely and reside elsewhere.
On kuitenkin niin, että vapaasti voi liikkua vain se, joka voi asua ja harjoittaa ammattiaan valitsemassaan paikassa.
For surely the truth is this: freedom of movement has to mean freedom to reside and work in the place of one's choice.
Hongkongissa asuu kiinalaisia, ja mitä siellä tapahtuu, on lähes yksinomaan heidän asiansa.
But Hong Kong is populated by Chinese, and what goes on there is mainly if not exclusively their business.
(NL) Lentoasemat on sijoitettu tiheästi asutuille alueille, ja ne houkuttelevat vielä lisää talouskasvua, minkä myötä yhä useammat ihmiset tulevat asumaan niiden läheisyyteen.
(NL) Airports are built in densely populated regions and attract extra economic growth, as a result of which an increasing number of people end up living in their vicinity.

Esimerkkejä "asua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTulee olemaan kasvava suuntaus asua ja työskennellä ilmastoiduissa paikoissa.
And there is a growing preference for living and working in air-conditioned places.
FinnishHe haluavat edelleen asua siellä, mutta siitä on tehty heille vaikeaa.
They want to continue living there, but this is being made difficult for them.
FinnishEhkäpä olisi parempi tupakoida ja asua maaseudulla kuin olla tupakoimaton kaupunkilainen.
Perhaps it is better to be a smoker in the countryside than a non-smoker in the town.
FinnishMinulla on ollut onni asua niityn laidalla viime aikoina, ja se on tosi antoisaa.
I've had the privilege of living by a meadow for the last little while, and it is terribly engaging.
FinnishHe ovat päättäneet asua saarilla, mutta he tarvitsevat apua asioissa, joihin EU haluaa puuttua.
They are all still there, but they need help where the EU has interfered.
FinnishToisaalta kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla ei vielä ole mahdollisuutta asua kunnollisesti.
Yet, in the European Union, not every citizen has the possibility of finding decent housing.
FinnishKoko EU:n etu on, että ihmiset voivat asua ja ansaita elantonsa koko EU:n alueella.
The whole of the EU has an interest in its being possible to be resident, and earn one' s living, throughout the EU.
FinnishMetsät, jotka ovat monien lajien koteja, korvataan nyt viljelyksillä, joissa harvat lajit voivat asua.
Forests that are home to a wide range of species are replaced by plantations housing very few species.
FinnishHe tarvitsisivat periaatteessa vain paikan, jossa asua.
What they basically need is a place to stay.
Finnishsiitä, miten pääset Tšekkiin ja missä siellä kannattaa asua – vaikka budjettisi ei olisi suuren suuri.
practical information such as how to get to the Czech Republic and where to stay... even for those who have limited budget.
FinnishEI – EU:n lainsäädännön nojalla saat edelleen asua Saksassa ilman mitään ehtoja, koska olet asunut siellä laillisesti viiden vuoden ajan.
He should have no problems with residence in Spain, which recognises same-sex marriages.
FinnishSivustoilla on käytännön tietoa myös niukalla budjetilla matkustaville siitä, kuinka päästä perille ja missä voi asua.
Practical information on how to get there and where to stay, even for those travelling on a shoestring budget.
FinnishUusia sääntöjä sovelletaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin, jotka jo asuvat tai haluavat asua laillisesti jäsenvaltiossa.
The new rules will be applied to non-EU citizens already living legally in a Member State or wishing to do so.
FinnishSerbipakolaiset Kroatiasta, Bosniasta ja Kosovosta ovat nyt muuttaneet niiden ihmisten taloihin, jotka eivät voi enää asua omassa talossaan Vojvodinassa.
Serb refugees from Croatia, Bosnia and Kosovo have now moved into the houses of those who can no longer hold their own in Vojvodina.
FinnishLopuksi komissio pitää täysin hyväksyttävinä kaikkia niitä tarkistuksia, joiden tarkoituksena on parantaa asetuksen kielellistä asua ja säilyttää silti sen sisältö.
Finally, the Commission completely accepts all those amendments aimed at improving the Regulation from a grammatical point of view, while maintaining its content.
FinnishTämän vuoksi kaikkien maiden tehtävänä on pysäyttää tämä hävittäminen ja puolustettava mihin hintaan hyvänsä tulevien sukupolvien oikeutta voida asua elinkelpoisella planeetalla.
It is therefore the duty of all of our countries to stop this destruction in order to defend at all costs the human right of future generations to a habitable planet.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, osallistuin hiljattain lukuisten muiden Euroopan parlamentin jäsenten kanssa AKT-huippukokoukseen Kinshasassa, joka on virallisesti maailman toiseksi huonoin maa asua.
Mr President, along with a number of Members of this House I recently attended the ACP Summit in Kinshasa, officially the second worst country in the world.
FinnishYhä useammat miehet ja naiset eivät valitse avioliittoa, vaan haluavat asua yhdessä menettämättä kaikkia oikeuksiaan.
Incidentally, we are not only talking about same-sex couples; a growing number of men and women choose not to marry and prefer to cohabit but without losing all their rights.
FinnishJos oikeus asua ulkomailla on EU:n kansalaisille kuuluva oikeus, emme voi antaa jäsenvaltioiden kirjoittaa itselleen poikkeussääntöjä, kuten Italian hallitus on tehnyt asetuksessaan.
If the right of residence abroad is an EU right, we cannot allow Member States to rewrite the exceptional provisions, as the Italian Government has done in its decree.
FinnishÄänestin mietinnön puolesta, arvoisa puhemies, koska muistan oikein hyvin, millaista on asua laivassa, sillä seilasin nuorena matkustajalaivoilla New Yorkin ja Bahamasaarten välillä.
I voted for the motion, Madam President, because I remember life on board very well, since at a young age I sailed on board passenger liners between New York and the Bahamas.