"asteittain" - Englanninkielinen käännös

FI

"asteittain" englanniksi

FI

asteittain {adverbi}

volume_up
Onko olemassa vaara, että asteittain lisättävillä toimilla markkinoiden tilan muuttaminen kestää entistäkin kauemmin?
Is there not a danger that, by piecemeal incremental measures, it will take even more time to turn the market?
Tämän hienon saavutuksen vuoksi on valitettavaa, että kotimaani ei ole liittynyt Schengeniin asteittain.
It is because of this remarkable achievement that it is regrettable that my own country is only taking part in Schengen on a piecemeal basis.
Mikä tärkeintä, olemme sanoneet, että jos asiaan vaikuttavat muutkin tekijät, niitä on tarkasteltava ja ne on tunnistettava, ja tämän on tapahduttava asteittain.
Most of all, we have said that where some other elements have come in, they have to be addressed and recognised, and the way to do this is to do it piecemeal.
Voimme täten syventää Euroopan yhdentymistä asteittain.
In this way we can work towards further European integration step by step.
Työntekijöiden liikkuvuuden parantamiseen liittyy monia asteittain toteutettavia toimenpiteitä.
Improving workers' mobility involves taking measures, step by step.
Sen sijaan meidän on asteittain alennettava enimmäismäärää.
Instead, we must lower the ceiling step by step.

Esimerkkejä "asteittain"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHän toteaa, että tukia on rajoitettava ajallisesti ja vähennettävä asteittain.
She points out that any support should be limited in time and gradually reduced.
FinnishKaikki suora maataloustuotannolle maksettava tuki on lakkautettava asteittain.
All direct aid given to agricultural production ought to gradually be abolished.
FinnishRomania haluaisi ottaa kotimaisilla markkinoillaan sähköautot asteittain käyttöön.
Romania would like to introduce electric cars gradually on its domestic market.
FinnishYleisesti vastustan maataloustukea, josta tulisikin mielestäni asteittain luopua.
In general, I am opposed to agricultural aid, which I believe should be phased out.
FinnishMeillä on sekä halu että keinot pystyä ratkaisemaan tämä ongelma asteittain.
We have both the will and the means to be able to solve this problem gradually.
FinnishSe levisi asteittain ja paljasti rahoitusjärjestelmiemme vakavat puutteet.
These gradually spread, revealing serious malfunctions in our financial systems.
FinnishNiiden on voitava kehittyä asteittain toimiviksi kansallisiksi talouksiksi.
It must be possible for them gradually to develop a functioning national economy.
FinnishHaluamme luoda asteittain etenevän prosessin emmekä halua tyrkyttää sitä.
It is, in fact, a progressive process that we want to create, and not to impose.
FinnishMinun mielestäni voimme alkaa korottaa maitokiintiöitä asteittain jo tänään.
I believe we can start on the gradual process of increasing milk quotas from today.
FinnishMaksut ovat vastedes asteittain alenevia ja päättyvät kolmen vuoden kuluttua.
The successive payments are on a degressive scale and end after three years.
FinnishSiksi on johdonmukaista nyt lopettaa tämän toiminnan tukeminen asteittain.
It is therefore logical for the subsidies for this activity now to be phased out.
FinnishOlemme asteittain tuoneet päivänvaloon useita toimintahäiriöitä ja puutteita.
We have, over time, brought to light on a number of shortfalls and failures.
FinnishTämän vuoksi on ryhdyttävä vähentämään lentokoneiden aiheuttamaa melua asteittain.
This has to be accompanied by a progressive reduction in noise ascribable to aircraft.
FinnishNäemme, että asiassa edistytään hitaasti, asteittain, mutta edistytään todella.
We can see that there is slow, gradual, but real progress in this area.
FinnishSuhtaudun myönteisesti myös viime vuosien suuntaukseen nostaa määrärahoja asteittain.
I also welcome the trend in recent years towards gradually increasing appropriations.
FinnishAiomme muutaman seuraavan vuoden aikana asteittain vähentää näitä päästöjä nollatasoon.
In the next few years, we are going to gradually drive back these emissions to zero.
FinnishTämä on askel kohti ydinvoimasta luopumista asteittain, jota kannatamme.
This is a step towards the gradual phasing-out of nuclear power, which we advocate.
FinnishVoimme antaa heille tietoa ja aloittaa asteittain menettelyjen yhdenmukaistamisen.
We were able to provide them with information and begin to gradually harmonise procedures.
FinnishPäästöjen rajoittamista koskevaa sääntelyä on asteittain tiukennettu.
The regulations on the limitation of discharges are gradually being reinforced.
FinnishTämä tarkoittaa, että se on rakennettava asteittain ja pragmaattisella tavalla.
This means that it has to be built up in a gradual and pragmatic way.