"asiantunteva" - Englanninkielinen käännös

FI

"asiantunteva" englanniksi

EN
FI

asiantunteva {adjektiivi}

volume_up
asiantunteva (myös: taitava, etevä)
Kyseisten aineiden asiantunteva käyttö on rehellisesti todettuna nykyaikaisen ruuantuotannon yksi elinehto.
The expert use of these substances is, to be honest, a crucial prerequisite for food production in the modern age.
Lääkkeiden vaikutus on optimaalinen, jos taataan johdonmukaisuus lääkkeiden antamisessa ja asiantunteva valvonta hoidon aikana.
Drugs have an optimum effect if continuity in dispensing and expert supervision in treatment are guaranteed.
Esittelijä Hoff on laatinut Kaliningradista tapansa mukaan hyvin tasapainoisen ja asiantuntevan mietinnön.
As we have come to expect from Mrs Hoff, she has drafted a very balanced and expert report on Kaliningrad.

Esimerkkejä "asiantunteva"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVoin sanoa teille, että tapaaminen oli asiantunteva, tehokas ja sovinnollinen.
I can tell you that the meeting was professional, efficient and amicable.
FinnishJäsen Jeggle on tarkkavaistoinen, asiantunteva ja erinomainen Euroopan parlamentin jäsen.
Mrs Jeggle is a sensitive, capable and excellent Member of the European Parliament.
FinnishChristine Oddyn mietintö on mielestäni asiantunteva, varsin laadukas ja ammattitaitoinen.
Christine Oddy's report is, in my opinion, a well-informed, skilful and excellent one.
FinnishArvoisa herra puhemies, Secchin mietintö on asiantunteva niin kuin komission analyysikin.
Mr President, the Secchi report displays expertise, as does the Commission's analysis.
FinnishEiden raportti on mielestäni hyvin asiantunteva, korkealaatuinen, objektiivinen ja todenperäinen.
In my view, the Eide Report is very professional, of very high quality, is very objective and realistic.
FinnishOlette ollut asiantunteva, itsenäinen ja johdonmukainen.
You have been competent, independent and consistent.
FinnishKyseisten aineiden asiantunteva käyttö on rehellisesti todettuna nykyaikaisen ruuantuotannon yksi elinehto.
The expert use of these substances is, to be honest, a crucial prerequisite for food production in the modern age.
FinnishSe oli asiantunteva, yksityiskohtainen ja ytimekäs.
FinnishLääkkeiden vaikutus on optimaalinen, jos taataan johdonmukaisuus lääkkeiden antamisessa ja asiantunteva valvonta hoidon aikana.
Drugs have an optimum effect if continuity in dispensing and expert supervision in treatment are guaranteed.
FinnishVuosien ajan hän on edistänyt Euroopan ihannetta ja ollut Euroopan unionin harras ja asiantunteva puolestapuhuja.
All through the years he has promoted the European ideal and been a hard-working and well-informed advocate of European Union.
FinnishHän on asiantunteva ja pätevä, ja hän osaa myös ilmaista näkemyksensä selkeästi, mikä on tärkeää Euroopan unionin kannalta.
He knows what he is talking about, he is competent, and he can also communicate his convictions, something that is important to the European Union.
FinnishAsiantunteva metsästäjä ottaa jo nyt täyden vastuun siitä, että riista on terveydelle vaaratonta, ja tekee niin tulevaisuudessakin.
Trained hunters already take full responsibility for the healthy state of the game which they provide and will continue to do so in future.
FinnishArvoisa puhemies, Hermanin mietintö on yhtä osuva ja asiantunteva kuin tämän älykkään ja väsymättömän kollegan mietinnöt yleensäkin.
Mr President, the Herman report is very much to the point and has the relevance we have come to expect from our intelligent and tireless colleague.
FinnishKorkea edustajan on oltava ansioitunut, asiantunteva ja arvostettu sekä komission, neuvoston ja kansallisten diplomaattiyksiköiden tukema.
The High Representative should be a person of merit, expertise and excellence, supported by the Commission, Council and national diplomatic services.
Finnish   Arvoisa puhemies, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus on pääosin asiantunteva ja vakuuttava analyysi Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä.
   Mr President, the annual report of the Court of Auditors is a mainly competent and convincing analysis of the European Communities’ accounts.
FinnishHän on hyvin asiantunteva ja asiaan sitoutunut nainen, jonka - nyt lienee turvallista sanoa - ei ollut luullakseni helppoa saada neuvostossa kompromissia aikaan.
A highly competent, committed woman who, it is safe to say, had quite simply - I suspect - not found this compromise in the Council.
FinnishHyödyntäkää se ja aloittakaa sen yhteydessä asiantunteva tiedotus- ja viestintäkampanja.
This is where the signing of the Constitutional Treaty offers you an opportunity; use it as the beginning of a professional information and communication campaign.
FinnishHaluan kiittää erityisesti jäsen Wallista hänen mietinnöstään, joka on erittäin kattava, oleellinen, asiantunteva ja erinomainen ja jossa puututaan ongelman kaikkiin näkökohtiin.
I would particularly like to thank Mrs Wallis for her extremely comprehensive, substantive, competent and outstanding report, which addresses all aspects of the problem.
FinnishMikään ei kuitenkaan ole niin tärkeää kansalaisten pysyvälle luottamukselle hallitusta ja hallintoelimiä kohtaan kuin asiantunteva, pätevä ja oikeudenmukainen oikeuslaitos.
However, there is nothing more important for the day-to-day confidence of citizens in their government and administration than a professional, competent and fair justice system.
FinnishOlen vakuuttunut, että organisoinnin osalta puheenjohtajavaltio Ruotsi tulee menestymään loistavasti, ja että siitä vastaa erinomaisesti Ruotsin asiantunteva valtionhallinto.
I am convinced that in organisational terms the Swedish Presidency will be a great success and that it will be taken care of truly excellently by the competent Swedish state administration.