"asianosainen" - Englanninkielinen käännös

FI

"asianosainen" englanniksi

EN
FI

asianosainen {substantiivi}

volume_up
Sopimuksen ja useiden tuomioistuinpäätösten jälkeen syyllinen asianosainen, Union Carbide Corporation India, maksoi korvauksina 470 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria.
Following an agreement and various court rulings, the guilty party, Union Carbide Corporation India, paid out USD 470 million in compensation.
KYLLÄ - Kuka hyvänsä asianosainen voi anoa, että yhdessä EU-maassa tehty oikeuden päätös osallistumisesta lasten huoltoon tunnustetaan ja pannaan täytäntöön myös toisessa EU-maassa.
YES - Any interested party may ask for a judgment on parental responsibility made in one EU country to be recognised and enforced in another.
Euroopan unionin on tietysti asetettava kunnianhimoiset tavoitteet, mutta niiden on oltava toteutettavissa, jotta jokainen asianosainen voi löytää keinot toimia.
Of course, it is up to the European Union to set ambitious objectives, but these must be attainable so that all the parties involved can find the necessary resources.

Esimerkkejä "asianosainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEi voi olla samanaikaisesti sekä tuomari että asianosainen, se on perusperiaate.
The fact that it is not possible to be both judge and judged is a basic principle.
FinnishOn syytä myös muistaa, ettei komissio ole ainoa asianosainen.
It should also be remembered that the Commission is not the only player involved.
FinnishAsianosainen teollisuus ja pääyrittäjä ovat monikansallisia yrityksiä.
The industry and the principle contractor involved are multinationals.
FinnishAjattelen myös, että parlamentti ei voi olla samalla kertaa tuomari ja asianosainen.
I also think Parliament cannot be both judge and judged.
FinnishSillä asianosainen ei ole Alankomaiden kansalainen eikä Alankomaiden lainsäädäntöä sovelleta hänen kohdallaan.
The person concerned is not a Dutch citizen, after all, covered by Dutch legislation.
FinnishKukaan ei voi olla samalla tuomari ja asianosainen.
After all, no one can be on both sides of the fence at the same time.
FinnishOlen itsekin asianosainen enkä mielelläni muistele viimeistä katsastuslaskua, joka oli poikkeuksellisen suuri.
I too am affected and I shudder when I think of my last service bill, which was extortionate.
FinnishJa velvollisuuksien ottaminen käy kansalaisuuden kautta, jota jokainen asianosainen voi vapaasti anoa.
And to assume them you just have to go through the naturalisation procedure, which those concerned are free to request.
FinnishTältä osin ainoa asianosainen yritys, mikäli olen saanut oikeaa tietoa, on Fyffes Surinamissa, Belizessä ja Windwardsaarilla.
In this regard, the only one concerned, if I am correctly informed, is Fyffes in Surinam, Belize and the Windward Islands.
FinnishKriittinen huomautus on asianmukainen, jos asianosainen toimielin ei enää pysty korjaamaan kyseistä hallinnollista epäkohtaa.
A critical remark is appropriate if it is no longer possible for the institution concerned to eliminate the instance of maladministration.
FinnishNämä toimistot ovat vastuussa ohjelmien täytäntöönpanosta käytännössä, sillä asianosainen väestö tunnetaan niissä jo valmiiksi.
Those agencies will be responsible for the practical implementation of the programmes because they will be directly familiar with the citizens concerned.
FinnishAsianosainen voi aina käyttää täysin oikeuttaan puolustukseen määräyksen antavassa jäsenvaltiossa, jossa pääasia ratkaistaan oikeudenkäynnissä.
The person will always be able to fully exercise his defence rights in the issuing Member State where the trial on the merits of the case takes place.
FinnishKoska eilen minustakin tuli asianosainen, pyydän, ettette unohda kaikista haavoittuvimpia, kun teemme kauppasopimuksia ja käymme keskusteluja.
I would just ask, because I was involved yesterday, that you bear in mind the most vulnerable when we are doing trade agreements and having conversations.
FinnishSopimuksen ja useiden tuomioistuinpäätösten jälkeen syyllinen asianosainen, Union Carbide Corporation India, maksoi korvauksina 470 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria.
Following an agreement and various court rulings, the guilty party, Union Carbide Corporation India, paid out USD 470 million in compensation.
FinnishKYLLÄ - Kuka hyvänsä asianosainen voi anoa, että yhdessä EU-maassa tehty oikeuden päätös osallistumisesta lasten huoltoon tunnustetaan ja pannaan täytäntöön myös toisessa EU-maassa.
YES - Any interested party may ask for a judgment on parental responsibility made in one EU country to be recognised and enforced in another.
FinnishEuroopan unionin on tietysti asetettava kunnianhimoiset tavoitteet, mutta niiden on oltava toteutettavissa, jotta jokainen asianosainen voi löytää keinot toimia.
Of course, it is up to the European Union to set ambitious objectives, but these must be attainable so that all the parties involved can find the necessary resources.
FinnishArvoisa puhemies, haluan pyytää, että pöytäkirjaan merkittäisiin, että koska olen asianosainen, pidätyn äänestyksestä täysin ymmärrettävistä syistä.
Madam President, I simply want to say that I would like it to be recorded in the Minutes that, for obvious reasons, I am going to abstain from this vote, since it affects me directly.
FinnishSikäli kuin olen itsekin asianosainen, tyydyn tekemään sen ainoan mihin minulla täällä parlamentissa on mahdollisuus: otan asiaan osaa ja äänestän sitä vastaan.
To the extent that I am also a stakeholder, I will therefore do the only thing I can in this House: thrust my own stake through the heart of this proposal and vote against it.
FinnishKomissio voi nimittäin jättää huomioimatta vaitiolovelvollisuuden vain , jos asianosainen yritys on siihen etukäteen suostunut.
I can therefore calm Parliament's fears on this point: the Commission can only lift the confidentiality requirement if it first obtains the consent of the company in question.