"asianomainen" - Englanninkielinen käännös

FI

"asianomainen" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "asianomainen".

Suomi-englanti sanakirja

Esimerkkejä "asianomainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMikäli asianomainen tieto liittyy yrityksiin, se on kyseisten yritysten omaisuutta.
If the data concerned relates to companies, it is the property of those companies.
FinnishSeitsemässä tapauksessa asianomainen toimielin hyväksyi suositusluonnoksen.
In seven cases the institution concerned has accepted a draft recommendation.
FinnishEnsimmäinen on se, että asianomainen maa ei yksinkertaisesti tarvitse apuamme.
The first is if the country concerned simply does not require our aid.
FinnishPuhujat olivat läsnä, mutta asianomainen valiokunta oli poistanut aiheen esityslistalta.
Speakers were present but the committee concerned had withdrawn this item.
FinnishParas ehdokas tämän tehtävän hoitamiseen olisi asianomainen jäsenvaltio.
No one is better placed than the Member State concerned to identify that.
FinnishAsianomainen hallitus olisi voinut tehdä omalle maalleen paremman palveluksen.
This government could have done its own country a better service.
FinnishAsianomainen maa ei täyttänyt Kööpenhaminan poliittisia kriteerejä.
Slovakia did not satisfy the political criteria established in Copenhagen.
FinnishTämän jälkeen asianomainen jäsenvaltio ehdottaa Euroopan unionin toimielimille yhtä kaupunkia.
The Member State will then propose one city to the European institutions.
FinnishKotimaassani asianomainen ministeri aikoo lisätä työn arvioinnin pakollisena työehtosopimuksiin.
In my country, the minister intends to impose employment assessment on labour regulations.
FinnishYksittäistapauksissa on otettava huomioon asianomainen ala, asiantuntemus ja toimivalta.
The situation varies widely, depending on the field, the specialism and the area of responsibility.
FinnishAsianomainen valtio päättää, onko kyseessä tällainen tapaus.
The state that orders these controls decides whether this may apply here.
FinnishRuotsin nykyisen lainsäädännön mukaan asianomainen puoliso saisi avioeron Ruotsin lainsäädännön nojalla.
Under current Swedish legislation, that spouse would get a divorce under Swedish law.
FinnishEpäilemättä tässä on työ, jonka etenemistä asianomainen valiokunta ja parlamentti haluavat jouduttaa.
No doubt this is work that the committee concerned and the Parliament will advance over time.
FinnishPankkivalvontaa voidaan tehostaa, ja asianomainen riskipaino voidaan ottaa paremmin huomioon.
Banking supervision can be made more efficient and greater weight attached to the risk element involved.
FinnishViime viikolla Irlannin parlamentin asianomainen valiokunta äänesti tätä epäeettistä tutkimusta vastaan.
Last week a key committee in the Irish Parliament also voted to reject this unethical research.
FinnishVapaaksi laskemisen ehdoksi voidaan asettaa takeet siitä, että asianomainen saapuu oikeudenkäyntiin."
Release may be conditioned by guarantees to appear for trial.'
FinnishAsianomainen henkilö voi kolmen vuoden kuluttua pyytää, että hänen tapaustaan tarkastellaan uudelleen.
Persons concerned by exclusion orders can apply for the situation to be reviewed after three years.
Finnish   Tässä on ja on oltavakin viime kädessä kyse siitä, mitä asianomainen valtio tahtoo.
   . I would point out that this is, and must be, ultimately a question of what the country involved actually wants.
FinnishPuheenjohtaja Roth selitti meille äsken, että asianomainen soveltamisala aiheutti tiettyjä ongelmia neuvostossa.
Mrs Roth has just explained to us that that scope posed certain problems within the Council.
FinnishPyydän, että asianomainen yksikkö määrätään tekemään sisäänkäyntialue jälleen turvalliseksi.
I would like to ask you to instruct the relevant department to ensure that the entrance area is made safe again.