"asianmukaisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"asianmukaisesti" englanniksi

FI

asianmukaisesti {adverbi}

volume_up
asianmukaisesti (myös: niinpä, siispä, sen mukaisesti)
Siksi tämä kahtalaisuus on tunnustettava ja siihen on reagoitava asianmukaisesti.
There is therefore a duality that needs to be recognised and addressed accordingly.
Sillä on tilanteen niin vaatiessa velvollisuus soveltaa näitä sääntöjä asianmukaisesti.
It has the duty to enforce these rules accordingly wherever appropriate.
Nyt meidän on huolehdittava siitä, että direktiivit mukautetaan asianmukaisesti.
Now we must attend to adapting the directives accordingly.
Parlamentille tiedotetaan asianmukaisesti tämän kuulemisen tuloksista.
Parliament will be duly informed of the results of this consultation.
Teille tiedotetaan asianmukaisesti näiden ryhmien työn tuloksista.
You will be duly informed of the results of the work within these groups.
Panemme merkille huomautuksenne ja tarkastelemme sitä asianmukaisesti.
We are taking note of your comment and it will be duly considered.

Esimerkkejä "asianmukaisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJollei yhtenäismarkkinoita saada toimimaan asianmukaisesti, häviämme taistelun.
Unless the single market can be made to work properly, we will lose that battle.
FinnishMikä on sisämarkkinoiden tarkoitus, jos emme saa niitä toimimaan asianmukaisesti?
What is the purpose of a single market if we fail to get it properly completed?
FinnishNizzan Eurooppa-neuvoston hyväksymiä tehtäviä ei ole suoritettu asianmukaisesti.
The tasks adopted at the Nice European Council have been carried out inadequately.
FinnishPeriaatteessa järjestelmässä sovelletaan asianmukaisesti Dublinin yleissopimusta.
In principle, the system is intended to correctly implement the Dublin Convention.
FinnishMeidän on tehtävä se asianmukaisesti ja kunnioittavasti hylkäämättä arvojamme.
We must do this in a correct and respectful way, without abandoning our values.
FinnishSiksi tämä kahtalaisuus on tunnustettava ja siihen on reagoitava asianmukaisesti.
There is therefore a duality that needs to be recognised and addressed accordingly.
FinnishJuuri nyt on tärkeää, että eurooppalainen solidaarisuus toimii asianmukaisesti.
Right now, it is important that European solidarity should function properly.
FinnishVasta kyseisenä ajankohtana meillä on neuvoston asianmukaisesti vahvistettu kanta.
It will not be until that date that we have a consolidated position in the Council.
FinnishMarpol 73/78 -yleissopimusta ei valitettavasti myöskään noudatettu asianmukaisesti.
Unfortunately, the MARPOL 73/78 Convention was not enforced adequately either.
FinnishNäitä väkivaltaisuuksia ei hoideta Unkarissa asianmukaisesti, ja se on tuomittavaa.
This aggression is not being handled properly in Hungary and it must be condemned.
FinnishSamalla mietinnössä otetaan toissijaisuusperiaate asianmukaisesti huomioon.
At the same time, the report takes proper account of the subsidiarity principle.
FinnishVäkivaltaisuudet, joissa kuoli neljä ihmistä, on tutkittava asianmukaisesti.
The events that cost the lives of four people need to be properly investigated.
FinnishJos haluamme vastata asianmukaisesti, meidän on edistyttävä yhdentymisessä.
If we are to provide an adequate response, we must make progress on integration.
FinnishSen vuoksi on hyvin tärkeää, että direktiivi pannaan asianmukaisesti täytäntöön.
It is therefore extremely important that the directive is duly implemented.
FinnishValitettavasti tällä kertaa esitys ei ollut mielestäni asianmukaisesti valmisteltu.
Unfortunately, I feel that the groundwork has not been properly prepared this time.
FinnishNe on hävitettävä asianmukaisesti ja niitä on käsiteltävä ohjeiden mukaisesti.
They must be properly disposed of and handled according to the instructions.
FinnishNäitä taiteilijoita olisi kenties syytä puolustaa asianmukaisesti tässä asiassa.
It may be necessary to defend these artists appropriately in this regard.
FinnishPanemme merkille ilmoittamanne asian, ja käsittelemme sen asianmukaisesti.
We take note of what you say, which will be dealt with in the appropriate manner.
FinnishTarvitsemme lisää asianmukaisesti koulutettuja työntekijöitä kaikilla kärkialoilla.
We need more educated, suitably trained workers in all leading-edge sectors.
FinnishTämä tarkoittaa sitä, että istunnon puhemies sovelsi asetusta asianmukaisesti.
This means that the president of the sitting strictly applied the Rules of Procedure.