"asianmukainen" - Englanninkielinen käännös

FI

"asianmukainen" englanniksi

FI

asianmukainen {adjektiivi}

volume_up
Räjähdyspaikan asianmukainen suojaaminen on edelleen ratkaisematon kysymys.
Appropriate safeguarding of the explosion site is still an unresolved issue.
Asianmukainen kilpailupolitiikka on oikea keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Appropriate competition policy is the right tool for achieving this objective.
Epäorgaanisia aineita koskevaan ongelmaan on löydettävä asianmukainen ratkaisu.
An appropriate solution must be found to the problem of inorganic substances.

Esimerkkejä "asianmukainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMyös lentoliikenteen kahdeksan vapauden asianmukainen noudattaminen on tärkeää.
Other important factors are proper observance of the eight Freedoms of the Air.
FinnishNoudattamiseen kuuluu asianmukainen valvonta, ja siihen kuuluu myös hyvä seuranta.
Compliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
FinnishTämä aloite olisi asianmukainen myös vuoden 2004 kesäolympialaisten yhteydessä.
This initiative could also be very relevant for the 2004 Summer Olympic Games.
FinnishOnko komission jäsen sitä mieltä, että tämä on asianmukainen päämäärä ja määräaika?
Would the Commissioner accept that is a suitable target and a suitable deadline?
FinnishSiihen ei ole mitään syytä: Brysselissä on asianmukainen parlamenttirakennus.
There is no reason for it: there is an adequate Parliament building in Brussels.
FinnishAsianmukainen kilpailupolitiikka on oikea keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Appropriate competition policy is the right tool for achieving this objective.
FinnishEpäorgaanisia aineita koskevaan ongelmaan on löydettävä asianmukainen ratkaisu.
An appropriate solution must be found to the problem of inorganic substances.
FinnishAsianmukainen ja puutteellinen eivät mielestäni ole erityisen sopivia käsitteitä.
Adequate and inadequate, in my view, are not particularly appropriate terms to use.
FinnishTämä oli ainoa mahdollinen keino varmistaa keskustelun asianmukainen eteneminen.
This was the only possible way to enable the debate to proceed in an orderly manner.
FinnishJos haluat korjata tiedot, valitse asianmukainen välilehti ja päivitä sisältö.
To correct the information, click the appropriate tab, and update the content.
FinnishEuroopan unionilla on oltava asianmukainen toimivalta ratkaista tällaiset ongelmat.
The European Union is meant to have proper competences to deal with such problems.
FinnishLopuksi, ei voida sanoa, että EU:lla on asianmukainen ja vakaa rahoitusjärjestelmä.
Finally, one cannot say that Europe has a proper and stable financial system.
FinnishOn oleellista, että meillä on asianmukainen kulujärjestelmä ja yhtenäinen palkkaus.
It is essential to have a proper expenses regime and to have a common salary.
FinnishJa tietenkin kolikolla on toinenkin puoli, asianmukainen alkuperän merkintä.
And of course there is the other side of the coin, proper labelling of origin.
FinnishErityisesti uusien lakien asianmukainen täytäntöönpano on ratkaisevassa asemassa.
In particular, proper implementation of the new pieces of legislation will be crucial.
FinnishSe ei myöskään ole asianmukainen väline korvauskysymysten käsittelemiseen.
That is not the appropriate place either to deal with questions of reimbursement.
FinnishViraston oikeudellinen perusta on täysin asianmukainen, eikä sitä tarvitse muuttaa.
The legal base for the agency is perfectly adequate and does not need to be amended.
FinnishKokonaisuudessaan katsomme kuitenkin mietinnön olevan sisällöltään asianmukainen.
On the whole, however, we believe that the content of the report is sound.
FinnishMarkkinataloudessa verotus on asianmukainen keino säännellä luonnonvarojen käyttöä.
In a market economy, taxation is the proper tool for regulating the use of resources.
FinnishVahinkojen asianmukainen arviointi edellyttää tulvaveden täydellistä kuivaamista.
In order to evaluate the losses properly, the water needs to be drained off completely.