"asiallinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"asiallinen" englanniksi

FI

asiallinen {adjektiivi}

volume_up
Kuten aina kansanäänestyksissä, äänestäjille on tiedotettava asiasta asiallisesti ja tasapuolisesti.
As is always the case with referendums, it is important that the electorate be informed in a correct and balanced manner.
Komission esittelemä kertomus on asiallinen ja yksityiskohtainen; kun unioni on kuitenkin ottanut Amsterdamissa edistysaskeleen näillä alueilla, tarvitaan uusia tarkastelutapoja.
The Commission's report is correct and detailed. However, in view of the new step taken in Amsterdam on these matters, the Union now demands new approaches.
GEEREF on hajautettava maailman eri osiin - myös investointiriskin hajauttamiseksi - ja Claude Turmesin ehdotus prosenttiosuudesta on varsin asiallinen.
The GEEREF needs to be spread to different parts of the world, also with a view to spreading the investment risk, and Mr Turmes's suggestion about the percentage is very correct.
asiallinen (myös: säädyllinen)
Annan tässä kohdassa tunnustusta pääministerin puheen sävylle, koska se oli tismalleen puheenjohtajavaltio Tšekin äänensävy, asiallinen ja tulossuuntautunut.
I would like at this point to applaud the tone of the Prime Minister's speech, as it was exactly the tone of the Czech Presidency itself, matter-of-fact and results-orientated.
Julkilausumanne on rauhoittava ja asiallinen. Keskitytte siinä siipikarjan suojeluun yleensä ettekä ainoastaan pandemian mahdollisuuden vuoksi, mikä auttaa meitä kaikkia edistymään asiassa.
Your statement is a calm and matter-of-fact one, and, in that you focus on the protection of poultry generally and not just on the possibility of a pandemic, that will help us all to make progress.

Esimerkkejä "asiallinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPäätöslauselmaesityksessä on annettu hyvin asiallinen yleiskuva vakavasta tilanteesta.
The motion for a resolution gives a very objective overview of a serious situation.
FinnishEU:n komission asenne oli tässä asiassa asiallinen ja mielestäni myös onnistunut.
The Commission's behaviour on this issue has been objective and I think I can say successful.
Finnish. - (EN) Tämä mietintö on yleisesti ottaen asiallinen ja tasapainoinen.
in writing. - In general, this report is good and well balanced.
FinnishEnsimmäinen niistä on asiallinen selvitys, jossa vahvistetaan Irakin-toimiemme periaatteet.
One of these is a factual account, laying down the principles of our involvement in Iraq.
Finnish   Mitä on "asiallinen" ja mitä on "väärä" tiedotus EU:sta?
   What is ‘factual’ information and what is ‘false’ information about the EU?
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, mielestäni viimeisin huomionne oli todella asiallinen.
Commissioner, I think your last comment was so appropriate.
FinnishSe, että siihen valittiin monialainen lähestymistapa, on oikein asiallinen ja myönteinen ratkaisu.
That a horizontal approach has been chosen is logical and to be welcomed.
FinnishYksi heistä, mies, sanoi minulle sanatarkasti näin: " Hyvä rouva, esimerkkinne on täysin asiallinen.
One of them, a man, said to me, and I quote: 'The example you gave is entirely appropriate.
FinnishLopuksi toteaisin, että Suomen puheenjohtajakausi oli mielestäni asiallinen, rauhallinen ja maltillinen.
To finish off, I would like to say that the Finnish Presidency was cool, calm and collected.
FinnishMielestäni tämä on riittävän asiallinen työjärjestyspuheenvuoro.
I believe that this is a very pertinent procedural motion.
FinnishSe on jo mielestäni asiallinen syy lisätutkimuksiin.
I believe that it is an objective reason for further investigations.
FinnishEurooppa-neuvoston antama julkilausuma terrorismin torjunnasta on mielestäni asiallinen.
I believe that the Declaration on Combating Terrorism adopted by the European Council strikes the appropriate balance.
FinnishOn myös toinen ala, jota on mielestäni laiminlyöty tässä ohjelmassa, joka muilta osin on asiallinen.
There is another sphere I also think has been rather neglected in this programme, which is otherwise sound.
FinnishPelkkä hyvä ja asiallinen direktiivi ei siis riitä.
Just to have a good and relevant directive will not be enough.
FinnishOn selvää, että parlamentin jäsenellä on oikeus osallistua keskusteluun ja saada asiallinen vastaus.
It is very clear that a Member is entitled to make a contribution in a debate and to have it responded to with some serenity.
FinnishOlemme iloisia, että puheenjohtajavaltio Saksan omaksuma asiallinen ja pragmaattinen lähestymistapa on tuottanut tulosta.
We are glad that the businesslike and pragmatic approach adopted by the German Presidency has yielded results.
FinnishHVK pyytää meitä muuttamaan kokoonpanoamme uudistussopimuksen mukaiseksi, ja pyyntö on täysin asiallinen.
The IGC is asking us to change our composition to suit the terms of the Reform Treaty, and that is a perfectly proper request.
FinnishTässä mielessä nyt esillä oleva budjettivaliokunnan mietintö on asiallinen, koska se korostaa realismia.
In this respect, the report by the Committee on Budgets now under discussion is relevant, as it emphasises the need to be realistic.
FinnishSiihen kuuluvat kuitenkin keskinäiset keskustelut, toista vastaan tuleminen, asiallinen analysointi ja kompromissien löytäminen.
But that means talking to each other, meeting each other, analysing things pragmatically, finding compromises.
FinnishTämä on hyvä, asiallinen mietintö.