FI

asia {substantiivi}

volume_up
Hyvät naiset ja herrat, Euroopan integraatio on erittäin poliittinen asia.
Ladies and gentlemen, European integration is an eminently political affair.
Siksi Euroopan parlamentin jäsenten palkkaus ja verotus ovat kansallinen asia.
The remuneration and taxation of MEPs is therefore a national affair.
Eikös tämä säälittävä asia ole omiaan muistuttamaan protektionismin puolustajia?
What better rebuke to the defenders of protectionism than this sorry affair?
Toiseksi erittäin moni asia riippuu yhteistyöstä yritysmaailman kanssa.
Secondly, an awful lot depends on the cooperation of business and industry.
Tämän parlamentin asia ei ole sanella myöskään ehdokaslistojen sukupuolijakaumaa.
Nor is it the business of this House to dictate the gender composition of electoral lists.
Ei ole EU:n asia säännellä tämän kaltaisia konkreettisia ongelmia.
It is not the business of the EU to regulate concrete problems like the current one.
asia (myös: syy, aiheuttaja, aihe, peruste, aate)
Tämä on huolestuttavaa, ja asia tulisi tarkistaa asianomaisten perussopimusten perusteella.
This is cause for concern and should be checked against the relevant Treaties.
Tiedän, että asia on sydäntänne lähellä ja että puhutte siitä intohimoisesti.
I know that this is a cause for concern for you, which you express with passion.
Juuri tämä asia herättää huolta Yhdysvaltain ja EU:n välisessä yhteistyössä.
There is cause for concern over the EU-US partnership in this particular area.
Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojeleminen on meidän kaikkien asia.
Safeguarding the health and safety of workers is a concern for us all.
Tämä on huolestuttavaa, ja asia tulisi tarkistaa asianomaisten perussopimusten perusteella.
This is cause for concern and should be checked against the relevant Treaties.
Tämä asia on todellinen huolenaihe monissa Euroopan osissa, myös Skotlannissa.
This is a matter of real concern in many parts of Europe, including Scotland.
Arvoisa komission jäsen, teidän on huolehdittava siitä, että asia tutkitaan.
Commissioner, you should ensure that investigation takes place.
Ilmeisesti se, mitä tapahtui jälkeenpäin neuvostossa, on hieman eri asia.
Obviously, what took place in the Council afterwards is slightly different.
Sen tekeminen elinpaikaksi mutta ei kotimaaksi, on täysin eri asia.
Making it into a place to live, but not into a homeland, is a different matter entirely.
asia (myös: homma)
Vielä yksi asia: uusiutuvat energialähteet ovat yksi asia ja ydinenergia toinen.
One more thing: renewable sources of energy are one thing and nuclear energy is another.
Yksi asia on meille kuitenkin päivänselvä, ja tämä asia on ohjaava periaatteemme.
One thing is crystal clear to us, however, and this forms our guiding principle.
Pahin asia kuitenkin täällä parlamentissa on sanojen ja tekojen epäsuhtaisuus.
But the worst thing in this House is the asymmetry between words and actions.
Kuitenkin meidän kaksinaismoralismimme ilmenee monin tavoin, ja asia on hyvin vakava.
However, there is evidence of doublespeak on several counts and the matter is very serious.
Bulgaria voi luottaa neuvoston apuun vastaisuudessa, kun asia pyritään saattamaan myönteiseen lopputulokseen.
Bulgaria can count upon the Council’s help in the future in seeking a positive outcome to this matter.
Tämä on pääministerien asia. Tässä pääministerit kuitenkin epäonnistuivat kaksi kertaa.
It is a job for the top man, but in this case the top men have failed on two counts.
asia (myös: tehtävä)
EN

Asia {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Asia
Asia is large, and Asians will mainly need to solve their problems themselves.
Aasia on suuri ja aasialaisten pitää ratkaista ongelmansa etupäässä itse.
The DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
DIPECHOn asialistaan sisältyvät Kaakkois-Aasia, Keski-Amerikka ja Karibian alue.
On external affairs, Asia is one of the largest and most populous regions in the world.
Ulkoasioista totean, että Aasia on maailman suurimpia ja runsasväkisimpiä alueita.

Esimerkkejä "asia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJos asia on todella näin, kysymys on otettava esiin tulevassa huippukokouksessa.
If that is indeed the case, the matter must be raised at the forthcoming Summit.
FinnishÄänestän tämän asetuksen puolesta, koska asia koskee juuri valvontajärjestelmää.
I voted for this amendment of the regulation since it concerns the control body.
FinnishAsia on hyvin yksinkertainen: turvallisuus on sekä yksityinen että julkinen asia.
The issue is very simple: security is both a private matter and a public matter.
FinnishSe osoittaa, miten monimutkainen asia on, ja sen lisäksi meillä on jäsenvaltiot.
That indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
FinnishAsia on taattava Yhdysvaltojen kanssa solmitulla yksiselitteisellä sopimuksella.
You need to guarantee that by means of unambiguous agreements with the Americans.
FinnishYksi asia on meille kuitenkin päivänselvä, ja tämä asia on ohjaava periaatteemme.
One thing is crystal clear to us, however, and this forms our guiding principle.
FinnishOn hyvä asia, että nämä yhteistyöohjelmat on käynnistetty uusista lähtökohdista.
It is good that these cooperation programmes have been relaunched on a new basis.
FinnishTämä on hyvin tärkeä asia, joka on selkeytettävä Pittsburghin huippukokouksessa.
This is a very important issue, which must be clarified by the Pittsburgh Summit.
FinnishToinen asia, joka meidän on selkeästi ymmärrettävä, on tilanne, jossa nyt olemme.
The second thing which we need to understand clearly is the situation we are in.
FinnishEU:hun tuotujen kalastustuotteiden laatu on äärimmäisen tärkeä asia tältä osin.
The quality of imported fishery products is extremely important in this context.
FinnishKuvittelisin, että tämä on tuttu asia niille, jotka istuvat ministerineuvostossa.
I imagine it is familiar to those who are sitting with the Council of Ministers.
FinnishOn mielestäni hyvä asia, että komissio haluaa jatkaa työskentelyä asian parissa.
In my opinion it is good that the Commission wants to continue working on this.
FinnishKeskustan mukaan veropolitiikan pitää myös tulevaisuudessa olla kansallinen asia.
The Centre group thinks that tax policy should continue to be a national matter.
FinnishOlenkin eri mieltä niiden kanssa, joiden mielestä tämä asia "ei aiheuta huolta".
I therefore disagree with those who think that this issue 'was not of concern'.
FinnishTämä on hyvä asia, ja onnittelen puheenjohtajavaltio Portugalia tässä suhteessa.
This is good, and congratulations to the Portuguese Presidency in this regard.
FinnishKomissio myöntää myös, että jäljitettävyys on myös parannuksia edellyttävä asia.
The Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements.
FinnishAsia selvitettiin, ja ilmeisesti paikallisilta työntekijöiltä ei vaadita lupia.
This was clarified, and obviously no authorisation is required for local workers.
FinnishNeljäs tärkeä asia: yhteinen maatalouspolitiikka, joka on erittäin vaikea aihe.
Fourth priority: the extremely difficult issue of the common agricultural policy.
FinnishHaluan kiittää komission jäsen Tajania, joka on vakuuttanut, että asia on näin.
I would like to thank Commissioner Tajani, who has ensured that this is the case.
FinnishSe, että Euroopan autoteollisuudella on strateginen ongelma, on asia erikseen.
The fact that the motor industry in Europe has a strategic problem is one thing.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Asia Minor":

Asia Minor
English