"asettua ehdokkaaksi" - Englanninkielinen käännös

FI

"asettua ehdokkaaksi" englanniksi

volume_up
asettua ehdokkaaksi {transitiiviverbi}
FI

asettua ehdokkaaksi {transitiiviverbi}

volume_up
asettua ehdokkaaksi (myös: pyrkiä, olla ehdokkaana)

Esimerkkejä "asettua ehdokkaaksi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKuten tiedätte, yli 30 prosenttia näistä ehdokkaista ei saanut edes asettua ehdokkaaksi.
As you know, more than 30% of those candidates have not even been allowed to stand.
FinnishOn tärkeää, että ehdotettujen ehdokkaiden annetaan asettua ehdokkaaksi vaaleissa.
But it is very important that the candidates who have been put forward are allowed to stand in the election.
FinnishTulevat komission jäsenet eivät saa asettua ehdokkaaksi poliittisiin vaaleihin toimikautensa aikana.
Future Commissioners will have to abstain from standing in political elections during their term of office.
FinnishKaikki, niin naiset kuin miehetkin, saivat samalla kertaa sekä äänioikeuden että oikeuden asettua ehdokkaaksi.
Everyone, men and women alike, at the same time had the right to vote and the right to stand for election.
FinnishLehtiartikkelien mukaan komissaari de Silguy aikoo asettua maaliskuussa ehdokkaaksi Bretagnessa.
To be more specific, according to newspaper reports, Commissioner Silguy is alleged to be going to stand in Brittany in March.
FinnishAiomme tukea mietintöä, joka puolustaa hänen koskemattomuutensa säilyttämistä ja sallii siis hänen asettua ehdokkaaksi.
On that basis we will be supporting the report to maintain his immunity and in consequence to allow him to stand for election.
FinnishItse kansalaisilla on oikeus poliittiseen vakaumukseen, liittyä poliittiseen puolueeseen, asettua ehdokkaaksi vaaleissa.
Citizens themselves have a right to political convictions, to belong to a political party, to stand as candidates in elections.
FinnishTämä johtuu siitä, että ihmiset voivat asettua ehdokkaaksi ja äänestää, vaikka he eivät ole tietyn valtion kansalaisia.
This is because it will be possible for individuals to stand for election and vote when they are not nationals of a particular state.
FinnishEU-kansalainen voi käyttää oikeuttaan äänestää ja asettua ehdokkaaksi joko siinä EU‑maassa, jossa hän asuu, tai kotimaassaan.
EU citizens may exercise their right to vote and to stand as a candidate either in the EU country of residence or in their home country.
FinnishUusi poliittinen puolue voi asettua ehdokkaaksi vaaleihin vain, jos se saa kerätyksi tarpeeksi allekirjoituksia ja sietää poliisin pelottelua.
New political groups can only stand for election if they can collect enough signatures and are prepared for police intimidation.
FinnishLehdistön vapaus sekä se, että kansalaisilla on oikeus asettua ehdokkaaksi, ovat kaksi olennaista asiaa ennen vaaleja tapahtuvassa demokratisointiprosessissa.
Freedom of the press and the right of individuals to stand as candidates are fundamental elements of democratic elections.
FinnishHänet pitäisi vapauttaa ilman minkäänlaisia ehtoja, ja hänen pitäisi voida asettua ehdokkaaksi ensi maaliskuuksi kaavailtuihin parlamenttivaaleihin.
He should be released unconditionally and be able to stand as a candidate in the parliamentary elections which are to be held next March.
FinnishSallikaa minun lopuksi sanoa, että Valko-Venäjällä vuoden 2000 lokakuussa toimitetuissa parlamenttivaaleissa neljäsosa ehdokkaista ei saanut asettua ehdokkaaksi.
Let me finally say that, in the parliamentary elections in Belarus in October 2000, a quarter of the candidates refused to stand.
FinnishSanoin todella komission puheenjohtajalle, että hänen olisi syytä erota virastaan, jos hän joskus päättää asettua ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa.
I did indeed say to the President of the Commission that he ought to resign if ever he decided to stand in the elections to the European Parliament.
FinnishOn vain niin, että Mégret ei itse asiassa saavuttanut lainkaan vaalivoittoa, koska hän on lainrikkoja, joka ei saa asettua ehdokkaaksi!
Except that Mr Mégret has not won an electoral victory, because Mr Mégret was not allowed to stand for election at all, because Mr Mégret is a criminal who was not allowed to stand!
FinnishToivon erityisesti, että vaaleja valmisteltaessa varmistetaan niiden moitteettomat järjestelyt, mikä sisältää sen, että useamman naisen sallitaan asettua ehdokkaaksi.
Specifically, I hope that the preparations for those elections ensure that they are conducted properly, and that includes allowing more women to stand for election.
FinnishNyt presidentti Lukašenko voi vapaasti asettua ehdokkaaksi vuoden 2006 presidentinvaaleissa ja hänet voidaan valita kolmannen kerran, ellei hänestä tule peräti elinikäistä presidenttiä.
The way is now open for President Lukashenko to put up his candidature for the presidential elections in 2006 and be elected for a third time, if not become president for life.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "asettua ehdokkaaksi" englanniksi

asettua verbi
asettua jonkun kannalle verbi
English
valinta ehdokkaaksi substantiivi
English
asettua ehdolle verbi
asettua riviin verbi
English
asettua makuulle verbi
English